نمونه پروژه

نمونه پروژه

نمونه پروژه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

 

*** این صفحه در حال تکمیل شدن است ***

 

ادبیات

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

کشاورزی

علوم پزشکی

علوم انسانی

علوم انسانی

علوم انسانی

ادبیات عربمهندسی برقمهندسی گازمنابع طبیعیپزشکیمدیریتعلم سنجیجغرافیا
ادبیات فارسیمهندسی مکانیکمهندسی مالیمنابع آبدامپزشکیحقوقمعارف اسلامیجمعیت شناسی
عرفان تطبیقیمهندسی عمرانمهندسی محیط زیستعلوم خاکصنایع غذاییحسابداریمطالعات فرهنگیجهانگردی
زبان انگلیسیمهندسی کامپیوترمهندسی معدنمرتعداریپرستاریاقتصادمطالعات زناناطلاعات و دانش شناسی
زبان فرانسهITشهرسازیگیاهان داروییبهداشت تغذیه علوم اسلامیایران شناسیارتباطات
زبانهای باستانیمهندسی صنایعمهندسی علوم آبآبخیزداریداروسازیمشاورهمردم شناسیفقه و فلسفه
مهندسی معماریمهندسی نانوباغبانیmphباستان شناسیاخلاقراهنمایی و مشاوره
مهندسی شیمیمهندسی نساجیمیکروبیولوژیبرنامه ریزیگردشگریالهیات
مهندسی پزشکی حمل و نقل دریاییماماییتاریخفلسفهعقیدتی سیاسی

 علوم پایه 

مهندسی هوافضامهندسی نقشه برداری

هنر

دندانپزشکی علوم ارتباطاتفقه
 آمار مهندسی نفتمهندسی هسته ای پژوهش هنرژنتیکتحقیقات آموزشیفرهنگ و ارتباطات
 ریاضیمهندسی دریانقاشیگفتاردرمانیتربیت بدنیعلوم کتابداری
 زمینراه وساختمانصنابع دستیعلوم جانوری علوم اجتماعیعلوم سیاسی
 زیستمهندسی پلیمرفلسفه هنرفناوری پزشکیتکنولوژی آموزشیعلوم تربیتی
 شیمی مهندسی آبادبیات نمایشیفیزیوترابیتوسعه روستاییدانش شناسی
 فیزیکمهندسی موادجامعه شناسیعلم اطلاعات

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید