نمونه پروژه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

نمونه پروژه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن…

مشاوره در آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه جغرافیا – برنامه ریزی شهری

متخصصین رشته جغرافیا در موسسه شریف یار قادرند از مرحله طرح عنوان تحقیقات علمی تا نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه و مقاله دانشجویان عزیز را مشاوره و راهنمایی نمایند و آنان را تا آخرین مراحل دفاع از پژوهش انجام گرفته همراهی کنند.