ویژگی های یک مترجم خوب

انتقال فرهنگ جوامع از طریق ترجمه و با همت مترجمین متخصص امری است بدیهی که نمی توان از آن به سادگی گذشت. مسئولیت بزرگی بر دوش مترجمین نهاده شده که مترجمین با تجربه و متخصص به خوبی از آن آگاهند. چه کسی یک مترجم خوب است؟