موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد ریاضی محض

ریاضی محض

در این بخش فهرست موضوع پایاننامه ریاضی محض مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایاننامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایاننامه خود انتخاب کنید.

 • مدولهای کسرهای تعمیم یافته و حلقه ها و مدولهای مدرج
 • فوق توابع، میکرو توابع و کاربرد آنها
 • گروههای دو مولدی
 • انواع قضیه نمایش ریز و فرمولهای پیچش
 • گروهها با خودریختی های تقریبابدیهی
 • مجموعه های فشرده ضعیف در فضاهای موضعا محدب
 • توابع پیوسته نوعی و کاربرد آن
 • مدولهای کسرها تعمیم یافته مدرج و مدولهای کموهمولوژی موضعی عمومی مدرج
 • نتایجی پیرامون FC-گروهها
 • دوگان دوم  L1(G)و جبرهای باناخ مربوط به گروههای توپولوژیکی موضعا فشرده
 • حساب ایده آلی در حلقه های نوتری با اتحاد کثیرالجمله ای
 • دیفرانسیل پذیری فرشه و دیفرانسیل پذیری گتو در فضاهای باناخ
 • درج یک تابع پیوسته بین دو تابع مقدار حقیقی
 • حد معکوس و ارتباط آن با تئوری سیلو در FC-گروهها
 • گروههای حاوی زیرمجموعه های متعدد جابجاشونده
 • میانگین پذیری نیم گروهها و میانگین پذیری جبرهای باناخ
 • جبرهای جابجائی و مثالهای نقض
 • گروههای مرتبه-انتقالی
 • گروههای شامل زیرگروههای جابجاشونده فراوان
 • بررسی توابع همبند حقیقی
 • نمایش ها و مضارب بر نیم گروههای بنیادی با عنصر همانی
 • مضارب فشرده روی جبرهای پیچشی وزندار
 • ماترویید و ترید
 • نتایجی در گروههای آبلی آزاد تاب با رتبه متناهی
 • بستار صحیح ایده آلها نسبت به مدولهای تزریقی روی حلقه های نوتری جابجائی
 • خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچینسکی
 • عملگرهای کاملا پیوسته وخاصیت‌ دانفورد – پتیس‌ روی‌ فضاهای‌ باناخ‌
 • فضاهای‌ توابع‌ تقریباً متناوب‌ روی‌ نیم‌ گروهها
 • قضیه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روی نیمگروههای موضعا فشرده بنیادی
 • بررسی‌ اجمالی‌ توابع‌ داربوبئریک‌ و درج‌ آنها بین‌ دو تابع‌ مقدار حقیقی‌
 • اعداد فولنر و انواع‌ شرایط‌ فولنر برای‌ میانگین‌ پذیری‌ نیم‌ گروهها
 • همریختیها و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ وزندار
 • گروه خودریختی های حاصلضرب پیچشی استاندارد
 • کسرهای تعمیم یافته و همبافتهای هیوگ تعمیم یافته و ارتباط آنها با همبافتهای کازین و کسرهای تعمیم یافته مدرج
 • P-جمع‌ پذیر و کاربرد آن‌ در فضای‌ باناخ‌
 • مجموعه‌های‌ حددار در فضاهای‌ باناخ‌ و موضعا”محدب‌ و خاصیت‌ گلفاند-فیلیپس‌(GP)
 • مسائل و نتایجی پیرامون سوال پل اردوش
 • توابع معین مثبت و منفی روی ابرگروهها
 • مدولهای‌ آرتینی‌کو-کهن‌-مکولی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجائی‌
 • حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ توانی‌ مشتقات‌
 • نتایجی پیرامون CC-گروههای‌ پوچ‌ توان‌ – بواسطه‌-چرنیکوف‌
 • گروههای‌ باخاصیت‌ جایگشت‌پذیری‌ حاصلضرب‌ زیر گروهها
 • همنوع و نسخه‏های co در فضاهائی از عملگرها
 • میانگین‌ پذیری‌ ضعیف‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌گروههای‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌ گروه‌ توپولوژیک‌ مرتب‌ کلی‌
 • بررسی‌ تساوی‌ فضاهای‌ توابع‌ روی‌ نیم‌ گروههای‌ نیم‌ توپولوژیک‌ و گروههای‌ توپولوژیک‌
 • جبر اندازه‏ها روی نیم گروههای توپولوژیکی C– متمایز
 • یکریختیهای بین دوگان دوّم جبرهای باناخ L1(G) برای گروههای موضعاً فشرده G
 • مشتق پذیری نگاشتهای لیپشیستی در فضاهای فرشه و کاربردها
 • جبرهای پیچشی وزن دار بدون همانی تقریبی کراندار
 • مجموعه‏های منفرد یک مدول روی حلقه‏های موضعی کهن ـ مکولی
 • نسخه °c در فضای عملگرهای فشرده
 • عملگرهای دو خطی منظم آرنز
 • گروههای متناهی با رده‏های مزدوجی کوچک
 • ایده آلهای استاندارد و غیر استاندارد جبر پیچشی وزندار سریهای توانی
 • جبرهای فوریه – استیلجس و مضارب هرز –شار و توابع تقریباً متناوب ضعیف روی گروههای موضعاً فشرده
 • مراکز توپولوژیک برخی از جبرهای باناخ
 • نتایج جدید بر فضای
 • ساختاری از گروههای 3 – انجل
 • Lp– تئوری همریختیهای استاندارد در جبرهای پیچشی وزندار
 • ارنز منظم پذیری بعضی از جبرهای باناخ
 • پیرامون یک مسئله ترکیبی در واریته گروهها
 • *C – ضریبهای خارجی به وسیله اعمال جزیی و اعمالی از نیم گروههای وارون
 • دنباله‏های نموی گروههای متناهی المولد
 • دنباله‏های کوشی ضعیف و زیر مجموعه‏های فشرده ضعیف L1(E)
 • حلقه‏های گروهی از حلقه‏های مدرج
 • ایده‏الهای تحویل یافته و ایده‏الهای تحویل یافته نسبت به مدولهای آرتینی و بستار صحیح آنها نسبت به دنباله‏های دقیق
 • نرم‎های مختل شده مجانبی از فضاهای کلاسیک با کاربرد در نظریه نقطه ثابت
 • اندازه و بعد هاسدورف در فضای زیرمجموعه های فشرده خطی حقیقی
 • بررسی سیستمهای مسیری اولین برگشتی توابع پیوسته اولین برگشتی و دسته بندی توابع بئر1 در این راستا
 • مشابه سازی از گروهها در حلقه – مسئله‏ای از پائول اردوش و بی – اچ – نویمن
 • جبرهای لی آفین تعمیم و سیستم ریشه آنها
 • جبرهای لی یکدار استینبرگ و همولوژی دو وجهی جاوله
 • کوهومولوژی مرتبه اول جبرهای نیم گروهی باناخ
 • برخی فضای تابعکهای خطی روی جبرهای (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G
 • ضربگرها و ایده‏آلها در دوگان دوم جبرهای باناخ مربوط به گروههای موضعاً فشرده
 • گروههای موضعاً فشرده میانگین پذیر داخلی
 • بررسی هندسی نقاط فرین در فضاهای نرم ‏دار و بررسی فضاهای باناخی که دارای مجموعه حامل می‏باشد
 • نابرابریهای تغییراتی و کاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادی
 • خواص معادل با n–جایگشت پذیری گروههای نامتناهی
 • سیستم‏های ریشه افین تعمیم یافته و گروه‏های ایل آنها (تبدیلات کاکستر)
 • بررسی گروههای موضعا مدرج با یک شرط پوچ توانی روی زیرمجموعه های نامتناهی
 • گروههایی که اجتماع زیرگروههای سره هستند
 • اتحادهای چند جمله ای Z-مدرج از جبر ماتریسهای کامل
 • گروه های پوشیده شده توسط تعداد متناهی زیرگروههای پوچتوان
 • تعمیمی از مدول های‌کوهن-مکولی توسط نظریه تاب
 • پیوستگی مزدوج فنچل توابع محدب
 • ساختار مجموعه های جاذب توابع پیوسته
 • نمایش نیمگروه های *- دار
 • آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصیف مجموعه های ω_ حدی
 • کنج ها برای فضاهای هیلبرت و باناخ
 • سیستم های ریشه آفین تعمیم یافته غیر کاهشی از پوچی 3
 • تقریب های یکانی چپ در جبر عملگرهای فشرده روی فضاهای باناخ
 • چتبره‌های کوانتومی و ساختار جبرهای لی شبه ساده بیضوی
 • مجموعه‌ها و توابع محدب اپی ـ لیپشیتزی فشرده در فضاهای نرمدار خطی
 • مرکزهای تعمیم یافته مجموعه‌های متناهی و مجموعه‌های کراندار نامتناهی
 • تعریف جدیدی از ایده الهای اول وابسته
 • بازنویسی حاصلضرب عناصر گروه
 • نمایش های وزنی بیشین انتگرال پذیر مربعی
 • نیم‌گروه‌های C- متناهی شمارش‌ پذیر نیم تام S صادق در S=S+S
 • *C- حاصلضرب‌های خارجی بوسیله عمل‌های جزئی از گروههای گسسته و عمل نیم‌گروههای وارون
 • یک شرط ترکیباتی روی گروههای نامتناهی
 • جبرهای عملگر رأسی، ابرجبرهای عملگر رأسی و مدولهای آنها
 • بررسی کونز ـ میانگین‌پذیری روی جبر باناخ
 • زیر مجموعه های فشرده و فشرده ضعیف فضاهای عملگری
 • شرایط انگل روی گروهها
 • مدول‌های‌ آرتینی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجایی‌
 • برخی شرایط ترکیبیاتی انگل بر گروهها
 • شرایط زیرنرمالی در گروه های غیر تابدار
 • برخی مسایل ترکیبیاتی در گروه ها و کاربردهایی از قضیه رامزی
 • مطالعه زیرگروههای p- گروههای متناهی
 • فیدبک پایدارساز وکنترل پذیری مجانبی
 • درباره نابرابری های تغییراتی تعمیم یافته و کاربرد آنها
 • مطالعه گروههای بازنویسی‌پذیر
 • طبقه بندی گروه های که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جایگشت پذیر است
 • موجکها و نمایش های انتگرالپذیر مربعی
 • شرایط بهینگی مسائل دو سطحی غیرخطی
 • بررسی مجموعه ایده آلهای اول وابسته به مدول کوهمولوژی موضعی
 • توصیف ساختار هسته جبرهای لی آفاین تعمیم یافته (تا حد مرکز آنها)
 • تحلیل : میانگین پذیری قوی و ضعیف روی جبرهای پیچشی وزندار
 • مقایسه مجتمع‌های چند مدرج و غیر مدرج کوزان
 • گروه های انگل و قوانین نیم گروهی
 • کرانهایی برای گروههای موضعا پوچتوان در یک واریته خاص
 • قضیه بوخنر برای نیم گروه های شبه مخروط متناهی البعد
 • مراکز توپولوژیک و میانگین پذیری جبرهای باناخ
 • بعدهای همولوژیکی گورنشتاین
 • گروه های نیم کامل
 • تحدب متریک کوبایاشی روی خمینه های مختلط
 • گروه خودریختی های مرکزی
 • نابرابری های تغییراتی برداری
 • شرایط بهینگی برای مسایل بهینه سازی مجموعه- مقدار
 • خمینه های هذلولوی و مشخصه سازی آنها
 • مشتق روی جبرهای گروهی
 • نمایش انتگرالی نیم گروه های نرمال بی کران
 • نقاط ثابت و مسایل شبه تعادل
 • همانی های تقریبی برای ایده آلهای جبرهای سیگال بر یک گروه فشرده
 • ساختار توسیعی حلقه های جابجایی نوتری
 • جبرهای پوششی
 • سیستم ریشه تعمیم یافته به وسیله یک گروه آبلی و جبر‌های لی نظیر آن
 • میانگین پذیری جبرهای فوریه و فوریه-استیلیس
 • بررسی شرایط بهینگی و دوگانگی برای مسائل کسری
 • زیرمدول های اول و رادیکال روی حلقه های جابه جایی
 • گروه‌های 3 ـ بازنویسی پذیر
 • بررسی مرکز توپولوژیکی دوگان دوم جبرهای باناخ
 • دنباله پذیری گروهها
 • قضایای نقطه ثابت در فضاهای توپولوژیکی
 • روش زیرگرادیان برای مسائل بهینه سازی با قیدهای غیرخطی
 • تحدب تعمیم یافته، یکنوایی تعمیم یافته و کاربردها
 • یک مشخصه سازی برای مسایل بهینه سازی زمان – پیوسته
 • همانی های تقریبی شبه مرکزی کراندار در جبرهای گروهی از گروه های موضعاً فشرده
 • مدلهای بهینه سازی چند هدفه در صنعت نفت
 • گروه‌هایی که اجتماع تعداد متناهی زیر گروه هستند
 • زیرمشتق‌پذیری توابع روی خمینه‌های ریمانی
 • دوگانگی اویلر و همیلتونین شمولی
 • روش برنامه ریزی پویا برای مسائل کنترل بهینه روی فضاهای غیر خطی
 • تست مدول های گرنشتاین
 • آرنز- منظم پذیری جبرهای نیم گروهی وزن دار
 • درون نسبی، دوگان فنچل و کاربردهای آن
 • بعضی از دستاوردهای مربوط به زیرمدولهای اول و اولیه
 • مرابطه مدول هایی با جمعوند های نیم دوگان یا G-تصویری
 • میانگین های برداری مقدار
 • میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ روی گروههای موضعأ فشرده
 • گروههای ظریف و گراف غیردوری وابسته به یک گروه
 • شرط بهینگی مرتبه دوم در بهینه سازی غیر خطی
 • نقاط ثابت، تعادل و نابرابری های مینیماکس از اقتصاد مجرد و غیر فشرده
 • مطالعه پوششهایی از گروههای متقارن درجه کوچک
 • جبرهای حلقوی مکرر
 • شمارش مرکزسازها و بازنویسی پذیر ی در گروههای متناهی
 • گسترش توابع بئر -1 روی فضاهای توپولوژیک
 • تجزیه‌های‌ متناقض‌ گروه‌ها
 • تقریب هموار توابع لیپ شیتز روی خمینه های ریمانی
 • اصل تغییراتی اکلند و کاربردهای آن
 • نتایج معادل در نظریه ی مینی ماکس
 • شرایط لازم در مسائل کنترل بهینه غیرهموار
 • مفاهیم تعمیم یافته از میانگین پذیری
 • نمایشهای جبرهای گروه در فضاهای نگاشتهای کاملاً کراندار
 • فاکتورهای همگرایی و فشردگی در جبرهای پیچشی وزندار
 • تحلیل تزریقی گرنشتاین و یکدست گرنشتاین مدول ها روی حلقه های گرنشتاین
 • تابعگون های مشتق شده گرنشتاین
 • ارائه برخی خصوصیات حلقه های گرنشتاین بر اساس بعد گرنشتاین آنها
 • مسائل کنترل چند هدفه و کاربردهای آن
 • شرایط بهینگی برای مسائل بهینه سازی نیم- نامتناهی
 • نگاشت های کامل و موضوعات مرتبط با آن
 • الگوریتم نقطه تقریبی روی خمینه های ریمانی
 • تابع اسکالری غیرخطی و مسائل شبه تعادل برداری تعمِیم یافته
 • بررسی گراف های ناجابه جایی گروه های کوچک
 • توابع موضعاً لیپ شیتز بر روی خمینه های ریمانی
 • تقارن در صفر شدن Ext روی حلقه های گرنشتاین
 • مطالعه حلقه های کرول
 • مسائل بهینه سازی غیر هموار چند هدفه مرکب
 • مدولهای هم کج و تزریقی محض
 • گروه های 9- مرکزساز
 • دوگان مزدوج در بهینه سازی برداری و کاربردهایی از نابرابری تغییراتی برداری
 • روش های آنالیز غیر هموار روی خمینه های ریمانی
 • بررسی گراف های غیر دوری گروه های با مرتبه های کوچک
 • بردارهای هیچ جا صفر در نگاشت های خطی
 • قضایای نقطه ثابت، انتخاب و بهترین تقریب در فضاهای R- درخت برای نگاشت های چندمقداری
 • معادلات همیلتون ژاکوبی روی خمینه های ریمانی
 • چه هنگام برد یک ضربگر روی جبر باناخ، بسته است؟
 • شرایط بهینگی برای مسائل دیفرانسیل تفاضل – شمولی

موضوع پایاننامه ریاضی محض

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ریاضی محض در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای آموزش انجام پایاننامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ریاضی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته ریاضی محض ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ها و طرح های پژوهشی رشته ریاضی محض اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
10 + 9 =