موضوع پروژه شیمی فیزیک

موضوع پروژه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

در این بخش فهرست موضوع پروژه شیمی فیزیک مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بانظمی و بی نظمی در محلول فلداسپاتها
 • پوشش دار کردن کریستالهای آمونیوم پرکلرات و بررسی آن در سوخت موشک
 • تهیه سوختهای ژل، بهینه سازی و کاربرد آن در موشکهای سوخت مایع
 • ساخت و بررسی غشاءهای فشار پایین در روش اسمز معکوس
 • ساخت اسپکترومتر تحرک یونی
 • بانظمی و بی نظمی و پدیده های انتقال فاز در مخلوط فلداسپاتهای قلیائی و قلیائی خاکی
 • مطالعات ترمودینامیکی میانکش هیستون A,H با دودسیل تری متیل آمونیوم برماید (DTAB)
 • بررسی تاثیر فشارهای بالا روی جابجائی توزیع شعاعی الکترون اتم هیدروژن در حالت پایه
 • واکنشهای فتوکاتالیزوری الکهای سنگین و سیانور پتاسیم با استفاده از فلزات نشانده شده بر روی دی اکسید تیتانیم(IV)
 • واکنشهای‌ اکسیداسیون‌ فتوکاتالیزوری‌ ناهمگن‌ ترکیبات‌ آلی‌ توسط‌ نیمه‌ هادیها و حساس‌کننده‌های‌ رنگی‌ مانند فتالوسیانین‌ نشانده‌ شده‌ بر روی‌اکسید تیتانیم‌
 • تخریب فتوکاتالیزوری مل و مشتقات آن توسط رزبنگال پوشیده  شده بر روی Tio2
 • بررسی سینیتیکی واکنش اکسیداسیون گالوسیانین با پراکسید هیدروژن در حضور کاتالیزور اسمیم تتراکسید
 • سنیتیک‌ اکسایش‌ بنزیل‌ الکل‌ و بنزیل‌ الکلهای‌ استخلافدار بوسیله‌ بیس‌(بنزیل‌تری‌اتیل‌ آمونیوم‌) دی‌ کرومات‌
 • مطالعه ترمودینامیکی و طیف سنجی بر همکنش برخی از مواد فعال سطحی یونی با پروتئین آلبومین سرم گاو
 • بررسی سینتیک واکنش اجیاء نیل بلو توسط ئیدرازین دی ئیدروکلرایددر حضور کاتالیزور مولیبدن (VI)
 • تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی همدماهای پیوندی یک سری از n– الکیل تری متیل آمونیم برمید با لیزوزیم
 • مطالعه‌ پهن شدگی و شبیه‏سازی طیف NMR پروتون در مولکول HD در اثر جفت‏شدگی با هسته دو تریم و وابستگی آن به دما
 • الف)مطالعه پیوندی و ترمودینامیکی بر همکنش کمپلکس 2 و 2- بی پیریدین گلایسیناتوپالادیم (II) کلرید با پروتئین آلبومین سرم گاوب ارائه دیدگاههای نظری جدید در رابطه با پیوند لیگاند به ماکرومولکول
 • محاسبه از اساس خواص فیزیکی و ترمودینامیکی خوشه‏های هلیوم (به سوی محاسبه از اساس خواص مایعات و جامدات)
 • مطالعه از اساس خواص فیزیکی و شیمیایی صفحات گرافیتی خالص و صفحات گرافیتی با گونه‏های همراه هلیم ، لیتیم و نئون
 • مطالعه سینتیک ودینامیک واکنش سدیم با آب و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر
 • الف)تجزیه و تحلیل ایزوترمهای پیوندی بر همکنش SDS با لیزوزیم و مشتقات اصلاح شده آن ب ) تجزیه و تحلیل منحنی‏های تیتراسیون لیزوزیم در حضور مقادیر مختلف SDS
 • مطالعه از اساس پایداری، ساختمان، جابجایی هیدروژن انولی و چرخش دو حلقه و امکان جفت شدگی این دو حرکت درون مولکولی در ترکیب 2- هیدروکسی -4- فنیل- 2 و 4- سیکلو پنتا دی‏ان-1- اون
 • مطالعه برهمکنش مواد فعال سطحی دودسیل تری متیل آمونیوم برومیدوستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTABوDTAB) با α-آمیلاز به روش پتانسیومتیری
 • مطالعهاز اساس ساختار و رسانایی الکتریکی شبکه‌های یک‌بعدی و دوبعدی لیتیم
 • ارائه مدلی جدید جهت محاسبه ثابتهای افینیته جایگاههای اتصال لیگاند به ماکرومولکولهای حیاتی بر اساس مقایسه معادلات رائولت و اسکاچارد
 • الف) مطالعه پدیده میسل شدن ستیل تری متیل آمونیم برمید با استفاده ازروش بهبود نشر فلورسانس و هدایت‌سنجی ب) بررسی پیوند شدن ردیاب فلورسانس پیرن به BSA و لیزوزیم
 • بررسی سینتیکی واکنش فوتواکسیداسیون اتیل بنزن با استفاده از تیتانیم‌دی‌اکسید و فلزات نشانده شده روی آن
 • اندازه گیری سرعت خوردگی شبکه الکترود مثبت باطری سرب اسید و بررسی اثر لیتیم به آن
 • 1- محاسبه فاکتور ساختار فلزات قلیائی مایع با استفاده از قاعده همدمای خطی (LIR)
 • 2- مطالعه کشش سطحی فلزات قلیائی مایع با استفاده از معادله حالت سیستم چگال (DSEOS) و قاعده همدمای خطی (LIR)
 • مطالعه طیف سنجی خواص فیزیکوشیمیایی 5، 10، 15، 20-تترا (N-متیل-4-پیریدیل) پورفیرین کبالت (III) کلراید در محیط آبی و در حضور آلبومین سرم
 • پیوند شدن ستیل پیریدینیوم کلرید به آنزیم گلوکزاکسیداز
 • مطالعه آرایش آبپوشی گونه‌های ساده حل‌شونده در آب به روش دینامیک ملکولی و مطالعه تأثیر قدرت یونی بر روی طیف NMR گونه‌های ساده حل‌شونده در محلول
 • بررسی وابستگی قطر کره شبه سخت به دما و چگالی در فلزات قلیایی مایع
 • پایداری ترمودینامیکی و فعالیت کاتالیتیکی الکل دهیدروژناز مخمر در حضور اسمولیتهای قندی
 • بررسی سینتیکی واکنش فوتواکسایش اکسالیک اسید و سالیسیلیک اسید با استفاده از نیمه‌هادی‌های خالص و اصلاح شده
 • مطالعه بر همکش N, N’,N”,N”’a-تترامتیل تترا – 2و 3- پیرید ینوپورفیرازین مس (II) با DNA توسط تکنیک‌های طیف‌سنجی جذبی، پراکندگی تشدید یافته نور و میکروکالیمتری
 • مطالعه نظری پهن شدگی خطوط NMR ناشی از ارتعاش در ملکول های H2O، H2، HF و 2و6و´2و´6-تترافلوئوروبی‌فنیل
 • بررسی سینتیکی واکنش احیای نوری کروم (VI) با استفاده از نیمه هادی های خالص و مخلوط آنها
 • مطالعه نظری و محاسباتی فعالیت نوری ملکولهای کوچک دارای یک یا دو مرکز فعال نوری
 • ساخت و مشخصه‌سازی کاتالیزورهای Ni/Al2O3، Ni/ZrO2 و Pt/ZrO2 و بررسی فعالیت آن‌ها جهت واکنش رفرمینگ بخار گاز متان (SRM)
 • مطالعه سیستم‌های چگال ساده با استفاده از تابع توزیع شعاعی ورلت و وایس
 • بررسی تجمع مولکولی رنگینه‌های یونی در محلول‌های حاوی مواد فعال‌کننده سطحی
 • مطالعه طیف سنجی خواص فیزیکو شیمیایی کمپلکس تتراکیس (N”’,N”,N’ ,N – تترامتیل– 3و4 – تترا پیریدینو) پورفیرازین کبالت (II) در محیط آبی و برهمکنش آن با DNA

موضوع پروژه شیمی فیزیک

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه شیمی فیزیک در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه شیمی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته شیمی فیزیک ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته شیمی فیزیک اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید