موضوع پایاننامه شیمی آلی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد شیمی آلی

در این بخش فهرست موضوع پایاننامه شیمی آلی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایاننامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایاننامه خود انتخاب کنید.

در صورتی که شما وقت این کار را نداشته باشید، متخصصین موسسه شریف یار به صورت رایگان این کار را برای شما آموزش انجام خواهند داد. متخصصان ما چه موضوع از شما باشد و چه موضوعاتی را خودشان برای شما از شکاف پایاننامه های موجود استخراج کنند، برای نوشتن پروپوزال یک هزینه ثابت و مشخص از شما دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع هیچ هزینه اضافه ای دریافت نخواهند کرد. برای سفارش موضوع و پروپوزال روی لینک سفارش آموزش انجام پایاننامه کلیک کنید.

 • تخریب اکسایشی متیلن بلو با استفاد از نانوذرات اکسیدهای فلزات مختلف و سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدیدی از مولیبدن و آهن در واکنش های اکسایش.
 • جداسازی و شناسائی هیدروکربنهای موجود در مازوت با استفاده از روشهای استخراج کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا
 • تهیه و بررسی ساختمان N,a-دی متیل-2-کتومتیل کینولین ها
 • تهیه و بررسی ساختمان پایرولوکینولینون ها
 • تعیین توزیع غیراشباعیت در پلی بوتادی انها بوسیله FT-IR
 • بررسی واکنش فتوشیمیایی نیترونها در مجاورت کاپتوداتیوالفین
 • تهیه تعدادی از آریل 4-کتومتیل لینولین ها و تعیین ثابت یونیزاسیون 2-و 4-کتومتیل کینولین ها به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
 • بررسی واکنشهای فتوشیمی مشتقات 1-استونفتون
 • بررسی واکنشهای فتوشیمیائی مشتقات 1 و 4-هیدروپیریدین
 • تهیه‌و استفاده‌ از 3ـ کربوکسی‌ پیریدینیوم‌ کلروکرومات‌ دراکسیداسیون‌ ترکیبات‌ مختلف‌ آلی‌
 • بررسی‌ مراحل‌ سنتز رانیتیدین‌
 • بررسی‌ واکنشهای‌ افزایش‌ حلقوی‌ مشتقات‌ دی‌ هیدروپیریدین‌
 • بررسی‌ تشکیل‌ کمپلکس‌های‌ انتقال‌ بار در سیستم‌ تتراسیانواتیلن‌ – آلفا اپوکسی‌ کتون‌
 • بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات بعنوان یک اکسیدان جدید
 • حلقه‌گشائی‌ فتوکاتالیتیکی‌ آلفا-اپوکسی‌ کتونها
 • متدهای‌ جدید برای‌ محافظت‌زدائی‌ و محافظت‌ زدایی‌ همراه‌ با اکسیداسیون‌ تتراهیدروپیرانیل‌اترها، استالها و کتالها
 • بررسی‌ برخی‌ واکنشهای‌ 2-کتومتیل‌ کینولینها
 • سنتز و بررسی‌ توتومری‌ در مشتقات‌ جدیدی‌ از2-کتومتیل‌ کینولین‌ها و بررسی‌ ساختمان‌ کمپلکس‌ آنها باپالادیم‌
 • افزایش فتوشیمیایی [2+2] 2- مورفولیتوپروین نیتریل به بنزیل‏های تک استخلافی
 • اکسیداسیون مشتقات 1 ، 4 – دی هیدروپیریدین بااستفاده از دی کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات 1 و 4- دی هیدروپیریدینها توسط نیکوتینیوم دی کرومات و روی دی کرومات سه آبه
 • بررسی واکنشهای اکسیداسیون 1 و 4- دی هیدروپیریدین‏ها توسط کلر و کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون 1 ، 4- دی هیدروپیریدینها بااستفاده از بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات و پتاسیم پراکسی دی سولفات
 • سنتز کلیت‏های 1 و 2- دی آلکیل 3- هیدروکسی پیریدین 4- اون و تهیه کمپلکس آنها با یون‏های فلزی
 • اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از پتاسیم‏ دی کرومات در حضور آلومینیم کلرید در حالت جامد
 • بررسی اکسیداسیون نوری مشتقات مختلف 1 ، 4 – دی هیدروپیریدین‏های N-متیل دار شده
 • استفاده از زئولیت‏های طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت محافظت زدایی تری متیل سیلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها ،استال‏ها ، کتال ها ، تیواستال‏ها و تیوکتال‏ها
 • بررسی واکنش افزایش فوتوشیمیایی [2+2] 2- مورفولینو آکریلو نیتریل به β- دی کتونهای تک استخلافی
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات مختلف 3 ، 5- دی استیل -4،1- دی هیدروپیریدین به وسیله 3-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات (CPCC) ، 2،2- بی پیریدینیوم کلروکرومات (BPCC) و ایزوکینولینیوم کلروکرومات (ICC)
 • تهیه و استفاده ازمعرف تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات در اکسایش ترکیبات مختلف آلی
 • ساخت برخی مشتقات کروتونولاکتونها و بررسی واکنشهای آنها
 • تهیه برخی از 2-‏ کتومتیل‏کینولین آزین‏ها و بررسی امکان کیلیت دهندگی بعضی از آنها با یون‏های‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ++Cu و ++Fe
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در حضور مونتموریلونیت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم برومات در حضور مونتموریلونیت K-10 مرطوب در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • سنتز و مطالعه ساختمان برخی مشتقات جدید از 3-هیدروکسی بیریدینون ها
 • بررسی واکنش های جدید 2-کتو متیل کینولین ها
 • بررسی واکنشـهای نوری مشـتقات 5.3- دی اسـتیل-4.1- دی هیـدروپیریدین
 • ساخت و بررسی واکنشهای مشتقات کروتونولاکتونهایی که در موقعیت گاما استخلاف آروماتیک دارند
 • بررسی واکنش های نوری ترکیبات 4,1- دی هیدروپیریدین در فاز جامد
 • بررسی اکسایش 1و 4- دی هیدروپیریدینها توسط پتاسیم دی کرومات درحضور اسیدهای لوئیس
 • اکسایش 4،1-دی‌هیدروپیریدین‌ها توسط n-بوتیل‌تری‌فنیل‌فسفونیم پراکسودی‌سولفات درفاز محلول، جامد و تحت تابش مایکروویو
 • افزایش فوتوشیمیایی [2+2] – الکن های کاپتوداتیو به بنزیل های تک استخلافی
 • مطالعه از اساس اکسیران‏ها و تیران‏ها و بررسی نظری سینتیک و مکانیسم تبدیل اکسیران به تیران تحت اثر آمونیوم تیوسیانات در فاز گازی
 • سنتز برخی از 1-آزو-2-کتومتیل کینولین‌ها و بررسی پدیده توتومری درآن‌ها
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی با استفاده از تری‌اکسیدکروم در حضور آلومینیوم‌کلرید در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • بررسی واکنش برخی از مشتقات 3،4- دی‌ هالو- 2(H5)- فورانون‌ها (کروتونولاکتون‌ها) با نوکلئوفیل‌های متفاوت و سنتز برخی از مشتقات جدید 2(H5)-فورانون‌ها
 • سنتز برخی از مشتقات جدید 2-کتومتیل کینولین ها و مطالعه پدیده توتومری درآن ها
 • بررسی اکسیداسیون تعدادی از مشتقات مختلف 1، 4-دی هیدروپیریدین توسط تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات تحت شرایط معمول حرارتی ونیز تابش ریز موج(ماکروویو)
 • بررسی واکنش‌های فوتوشیمیایی [2+2] ترکیب 2- پی‌پیریدینوپروپن‌نیتریل با مشتقات نامتقارن دی‌بنزوئیل‌متان
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم پریدات در حضور آلومینیوم کلرید در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • تهیه ترکیبات نیترو در محیط هی آبکی (سنتزهی مایکل و هنری)
 • نیتراسیون ترکیبات آروماتیک، هتروسیکل و آلیفاتیک
 • حذف گروه نیترو از ترکیبات آلی در محیطهای آبکی
 • بررسی و اکنش‌های اکسایش 1 و 4 – دی هیدرو پیریدین‌های بدون استخلاف در موقعیت 2و 6 به وسیله n – بوتیل تری فنیل فسفونیوم دی کرومات در محلول و حالت جامد
 • اکسایش مشتقات مختلف 4،1-دی­هیدروپیریدین توسط تترابوتیل آمونیوم پراکسی دی­سولفات تحت شرایط حرارتی و امواج ریزموج
 • سنتز1،4-دی‌ هیدروپیریدین های جدید و اکسایش آنها به پیریدین های مربوطه به حالت جامد و محلول توسط سدیم پریدات
 • بررسی واکنش‌های سولفیدهای آلی مختلف توسط امواج فوتو- ماوراء‌ صوت
 • فلوئوره کردن برخی از 3،1-دی‌کربونیل‌ها (3،1-دی‌کتون‌ها و 3،1-دی‌کتواسترها)
 • سنتز و اکسایش نوری 5،3-دی بنزوییل-1،4-دی هیدروپیریدین ها
 • اکسایش هیدروکربن های بنزیلی به وسیله 3-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات در حضور کاتالیست آهن (III) تثبیت شده روی سطح جامد زئولیت در حلال های آلی و در حالت جامد
 • سنتز چند کتودی‌هیدروپیریدین جدید و بررسی رفتار فتوشیمیایی آن‌ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
12 + 22 =