MENUMENU

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی

۸آبان

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه های رشته شیمی آلی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

در صورتی که شما وقت این کار را نداشته باشید، متخصصین موسسه شریف یار به صورت رایگان این کار را برای شما انجام خواهند داد. متخصصان ما چه موضوع از شما باشد و چه موضوعاتی را خودشان برای شما از شکاف پایان نامه های موجود استخراج کنند، برای نوشتن پروپوزال یک هزینه ثابت و مشخص از شما دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع هیچ هزینه اضافه ای دریافت نخواهند کرد. برای سفارش موضوع و پروپوزال روی لینک سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید.

 • تخریب اکسایشی متیلن بلو با استفاد از نانوذرات اکسیدهای فلزات مختلف و سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدیدی از مولیبدن و آهن در واکنش های اکسایش.
 • جداسازی و شناسائی هیدروکربنهای موجود در مازوت با استفاده از روشهای استخراج کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا
 • تهیه و بررسی ساختمان N,a-دی متیل-۲-کتومتیل کینولین ها
 • تهیه و بررسی ساختمان پایرولوکینولینون ها
 • تعیین توزیع غیراشباعیت در پلی بوتادی انها بوسیله FT-IR
 • بررسی واکنش فتوشیمیایی نیترونها در مجاورت کاپتوداتیوالفین
 • تهیه تعدادی از آریل ۴-کتومتیل لینولین ها و تعیین ثابت یونیزاسیون ۲-و ۴-کتومتیل کینولین ها به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
 • بررسی واکنشهای فتوشیمی مشتقات ۱-استونفتون
 • بررسی واکنشهای فتوشیمیائی مشتقات ۱ و ۴-هیدروپیریدین
 • تهیه‌و استفاده‌ از ۳ـ کربوکسی‌ پیریدینیوم‌ کلروکرومات‌ دراکسیداسیون‌ ترکیبات‌ مختلف‌ آلی‌
 • بررسی‌ مراحل‌ سنتز رانیتیدین‌
 • بررسی‌ واکنشهای‌ افزایش‌ حلقوی‌ مشتقات‌ دی‌ هیدروپیریدین‌
 • بررسی‌ تشکیل‌ کمپلکس‌های‌ انتقال‌ بار در سیستم‌ تتراسیانواتیلن‌ – آلفا اپوکسی‌ کتون‌
 • بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات بعنوان یک اکسیدان جدید
 • حلقه‌گشائی‌ فتوکاتالیتیکی‌ آلفا-اپوکسی‌ کتونها
 • متدهای‌ جدید برای‌ محافظت‌زدائی‌ و محافظت‌ زدایی‌ همراه‌ با اکسیداسیون‌ تتراهیدروپیرانیل‌اترها، استالها و کتالها
 • بررسی‌ برخی‌ واکنشهای‌ ۲-کتومتیل‌ کینولینها
 • سنتز و بررسی‌ توتومری‌ در مشتقات‌ جدیدی‌ از۲-کتومتیل‌ کینولین‌ها و بررسی‌ ساختمان‌ کمپلکس‌ آنها باپالادیم‌
 • افزایش فتوشیمیایی [۲+۲] ۲- مورفولیتوپروین نیتریل به بنزیل‏های تک استخلافی
 • اکسیداسیون مشتقات ۱ ، ۴ – دی هیدروپیریدین بااستفاده از دی کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات ۱ و ۴- دی هیدروپیریدینها توسط نیکوتینیوم دی کرومات و روی دی کرومات سه آبه
 • بررسی واکنشهای اکسیداسیون ۱ و ۴- دی هیدروپیریدین‏ها توسط کلر و کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون ۱ ، ۴- دی هیدروپیریدینها بااستفاده از بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات و پتاسیم پراکسی دی سولفات
 • سنتز کلیت‏های ۱ و ۲- دی آلکیل ۳- هیدروکسی پیریدین ۴- اون و تهیه کمپلکس آنها با یون‏های فلزی
 • اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از پتاسیم‏ دی کرومات در حضور آلومینیم کلرید در حالت جامد
 • بررسی اکسیداسیون نوری مشتقات مختلف ۱ ، ۴ – دی هیدروپیریدین‏های N-متیل دار شده
 • استفاده از زئولیت‏های طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت محافظت زدایی تری متیل سیلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها ،استال‏ها ، کتال ها ، تیواستال‏ها و تیوکتال‏ها
 • بررسی واکنش افزایش فوتوشیمیایی [۲+۲] ۲- مورفولینو آکریلو نیتریل به β- دی کتونهای تک استخلافی
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات مختلف ۳ ، ۵- دی استیل -۴،۱- دی هیدروپیریدین به وسیله ۳-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات (CPCC) ، ۲،۲- بی پیریدینیوم کلروکرومات (BPCC) و ایزوکینولینیوم کلروکرومات (ICC)
 • تهیه و استفاده ازمعرف تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات در اکسایش ترکیبات مختلف آلی
 • ساخت برخی مشتقات کروتونولاکتونها و بررسی واکنشهای آنها
 • تهیه برخی از ۲-‏ کتومتیل‏کینولین آزین‏ها و بررسی امکان کیلیت دهندگی بعضی از آنها با یون‏های‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ++Cu و ++Fe
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در حضور مونتموریلونیت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم برومات در حضور مونتموریلونیت K-10 مرطوب در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • سنتز و مطالعه ساختمان برخی مشتقات جدید از ۳-هیدروکسی بیریدینون ها
 • بررسی واکنش های جدید ۲-کتو متیل کینولین ها
 • بررسی واکنشـهای نوری مشـتقات ۵٫۳- دی اسـتیل-۴٫۱- دی هیـدروپیریدین
 • ساخت و بررسی واکنشهای مشتقات کروتونولاکتونهایی که در موقعیت گاما استخلاف آروماتیک دارند
 • بررسی واکنش های نوری ترکیبات ۴,۱- دی هیدروپیریدین در فاز جامد
 • بررسی اکسایش ۱و ۴- دی هیدروپیریدینها توسط پتاسیم دی کرومات درحضور اسیدهای لوئیس
 • اکسایش ۴،۱-دی‌هیدروپیریدین‌ها توسط n-بوتیل‌تری‌فنیل‌فسفونیم پراکسودی‌سولفات درفاز محلول، جامد و تحت تابش مایکروویو
 • افزایش فوتوشیمیایی [۲+۲] – الکن های کاپتوداتیو به بنزیل های تک استخلافی
 • مطالعه از اساس اکسیران‏ها و تیران‏ها و بررسی نظری سینتیک و مکانیسم تبدیل اکسیران به تیران تحت اثر آمونیوم تیوسیانات در فاز گازی
 • سنتز برخی از ۱-آزو-۲-کتومتیل کینولین‌ها و بررسی پدیده توتومری درآن‌ها
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی با استفاده از تری‌اکسیدکروم در حضور آلومینیوم‌کلرید در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • بررسی واکنش برخی از مشتقات ۳،۴- دی‌ هالو- ۲(H5)- فورانون‌ها (کروتونولاکتون‌ها) با نوکلئوفیل‌های متفاوت و سنتز برخی از مشتقات جدید ۲(H5)-فورانون‌ها
 • سنتز برخی از مشتقات جدید ۲-کتومتیل کینولین ها و مطالعه پدیده توتومری درآن ها
 • بررسی اکسیداسیون تعدادی از مشتقات مختلف ۱، ۴-دی هیدروپیریدین توسط تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات تحت شرایط معمول حرارتی ونیز تابش ریز موج(ماکروویو)
 • بررسی واکنش‌های فوتوشیمیایی [۲+۲] ترکیب ۲- پی‌پیریدینوپروپن‌نیتریل با مشتقات نامتقارن دی‌بنزوئیل‌متان
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم پریدات در حضور آلومینیوم کلرید در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • تهیه ترکیبات نیترو در محیط هی آبکی (سنتزهی مایکل و هنری)
 • نیتراسیون ترکیبات آروماتیک، هتروسیکل و آلیفاتیک
 • حذف گروه نیترو از ترکیبات آلی در محیطهای آبکی
 • بررسی و اکنش‌های اکسایش ۱ و ۴ – دی هیدرو پیریدین‌های بدون استخلاف در موقعیت ۲و ۶ به وسیله n – بوتیل تری فنیل فسفونیوم دی کرومات در محلول و حالت جامد
 • اکسایش مشتقات مختلف ۴،۱-دی­هیدروپیریدین توسط تترابوتیل آمونیوم پراکسی دی­سولفات تحت شرایط حرارتی و امواج ریزموج
 • سنتز۱،۴-دی‌ هیدروپیریدین های جدید و اکسایش آنها به پیریدین های مربوطه به حالت جامد و محلول توسط سدیم پریدات
 • بررسی واکنش‌های سولفیدهای آلی مختلف توسط امواج فوتو- ماوراء‌ صوت
 • فلوئوره کردن برخی از ۳،۱-دی‌کربونیل‌ها (۳،۱-دی‌کتون‌ها و ۳،۱-دی‌کتواسترها)
 • سنتز و اکسایش نوری ۵،۳-دی بنزوییل-۱،۴-دی هیدروپیریدین ها
 • اکسایش هیدروکربن های بنزیلی به وسیله ۳-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات در حضور کاتالیست آهن (III) تثبیت شده روی سطح جامد زئولیت در حلال های آلی و در حالت جامد
 • سنتز چند کتودی‌هیدروپیریدین جدید و بررسی رفتار فتوشیمیایی آن‌ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

سفارش سریع

شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برچسب های متداول

انجام پایان نامه (120) انجام پایان نامه ارشد مدیریت (45) انجام پایان نامه مدیریت (46) انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (45) انجام پروپوزال مدیریت (46) انجام پروژه دانشجویی مدیریت (45) تحقیق در مدیریت (45) تحقیق مدیریت (45) تحقیق مدیریت زمان (45) خرید پروپوزال مدیریت (45) خلاصه پایان نامه مدیریت (45) رساله مدیریت (45) رشته مدیریت (45) سفارش پایان نامه مدیریت (45) سفارش پروپوزال مدیریت (45) عناوین پایان نامه های مدیریت (45) عنوان پایان نامه مدیریت (45) مدیریت (46) مدیریت بازاریابی (45) مدیریت پروژه عمرانی (44) مقاله و پایان نامه دانشجویی (84) موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی (45) موضوع پایان نامه (164) موضوع پایان نامه دکتری مدیریت (45) نمونه پایان نامه (122) نمونه پروپوزال (121) وبلاگ شریف یار (82) پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی (45) پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی (45) پایان نامه رایگان مدیریت (45) پایان نامه مدیریت (47) پایان نامه مدیریت آموزشی (45) پایان نامه مدیریت بحران (45) پایان نامه مدیریت جهانگردی (45) پایان نامه مدیریت دانش (45) پایان نامه مدیریت ریسک (45) پایان نامه مدیریت زمان (45) پایان نامه های رشته مدیریت (45) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (44) پرسشنامه مدیریت (45) پروپوزال مدیریت (46) پروپوزال مدیریت آموزشی (45) پروژه مدیریت (44) پروژه مدیریت جهانگردی (45) پروژه کارشناسی مدیریت دولتی (45)

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييد

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.این وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.