موضوع پروژه شیمی آلی کارشناسی ارشد

موضوع پروژه شیمی آلی

در این بخش فهرست موضوع پروژه شیمی آلی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • تخریب اکسایشی متیلن بلو با استفاد از نانوذرات اکسیدهای فلزات مختلف و سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های جدیدی از مولیبدن و آهن در واکنش های اکسایش.
 • جداسازی و شناسائی هیدروکربنهای موجود در مازوت با استفاده از روشهای استخراج کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا
 • تهیه و بررسی ساختمان N,a-دی متیل-2-کتومتیل کینولین ها
 • تهیه و بررسی ساختمان پایرولوکینولینون ها
 • تعیین توزیع غیراشباعیت در پلی بوتادی انها بوسیله FT-IR
 • بررسی واکنش فتوشیمیایی نیترونها در مجاورت کاپتوداتیوالفین
 • تهیه تعدادی از آریل 4-کتومتیل لینولین ها و تعیین ثابت یونیزاسیون 2-و 4-کتومتیل کینولین ها به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
 • بررسی واکنشهای فتوشیمی مشتقات 1-استونفتون
 • بررسی واکنشهای فتوشیمیائی مشتقات 1 و 4-هیدروپیریدین
 • تهیه‌و استفاده‌ از 3ـ کربوکسی‌ پیریدینیوم‌ کلروکرومات‌ دراکسیداسیون‌ ترکیبات‌ مختلف‌ آلی‌
 • بررسی‌ مراحل‌ سنتز رانیتیدین‌
 • بررسی‌ واکنشهای‌ افزایش‌ حلقوی‌ مشتقات‌ دی‌ هیدروپیریدین‌
 • بررسی‌ تشکیل‌ کمپلکس‌های‌ انتقال‌ بار در سیستم‌ تتراسیانواتیلن‌ – آلفا اپوکسی‌ کتون‌
 • بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات بعنوان یک اکسیدان جدید
 • حلقه‌گشائی‌ فتوکاتالیتیکی‌ آلفا-اپوکسی‌ کتونها
 • متدهای‌ جدید برای‌ محافظت‌زدائی‌ و محافظت‌ زدایی‌ همراه‌ با اکسیداسیون‌ تتراهیدروپیرانیل‌اترها، استالها و کتالها
 • بررسی‌ برخی‌ واکنشهای‌ 2-کتومتیل‌ کینولینها
 • سنتز و بررسی‌ توتومری‌ در مشتقات‌ جدیدی‌ از2-کتومتیل‌ کینولین‌ها و بررسی‌ ساختمان‌ کمپلکس‌ آنها باپالادیم‌
 • افزایش فتوشیمیایی [2+2] 2- مورفولیتوپروین نیتریل به بنزیل‏های تک استخلافی
 • اکسیداسیون مشتقات 1 ، 4 – دی هیدروپیریدین بااستفاده از دی کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات 1 و 4- دی هیدروپیریدینها توسط نیکوتینیوم دی کرومات و روی دی کرومات سه آبه
 • بررسی واکنشهای اکسیداسیون 1 و 4- دی هیدروپیریدین‏ها توسط کلر و کروماتها
 • بررسی اکسیداسیون 1 ، 4- دی هیدروپیریدینها بااستفاده از بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات و پتاسیم پراکسی دی سولفات
 • سنتز کلیت‏های 1 و 2- دی آلکیل 3- هیدروکسی پیریدین 4- اون و تهیه کمپلکس آنها با یون‏های فلزی
 • اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از پتاسیم‏ دی کرومات در حضور آلومینیم کلرید در حالت جامد
 • بررسی اکسیداسیون نوری مشتقات مختلف 1 ، 4 – دی هیدروپیریدین‏های N-متیل دار شده
 • استفاده از زئولیت‏های طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت محافظت زدایی تری متیل
 • سیلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها ،استال‏ها ، کتال ها ، تیواستال‏ها و تیوکتال‏ها
 • بررسی واکنش افزایش فوتوشیمیایی [2+2] 2- مورفولینو آکریلو نیتریل به β- دی کتونهای تک استخلافی
 • بررسی اکسیداسیون مشتقات مختلف 3 ، 5- دی استیل -4،1- دی هیدروپیریدین به وسیله 3-کربوکسی پیریدینیوم
 • کلروکرومات (CPCC) ، 2،2- بی پیریدینیوم کلروکرومات (BPCC) و ایزوکینولینیوم کلروکرومات (ICC)
 • تهیه و استفاده ازمعرف تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات در اکسایش ترکیبات مختلف آلی
 • ساخت برخی مشتقات کروتونولاکتونها و بررسی واکنشهای آنها
 • تهیه برخی از 2-‏ کتومتیل‏کینولین آزین‏ها و بررسی امکان کیلیت دهندگی بعضی از آنها با یون‏های‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ++Cu و ++Fe
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در حضور مونتموریلونیت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم برومات در حضور مونتموریلونیت K-10 مرطوب در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • سنتز و مطالعه ساختمان برخی مشتقات جدید از 3-هیدروکسی بیریدینون ها
 • بررسی واکنش های جدید 2-کتو متیل کینولین ها
 • بررسی واکنشـهای نوری مشـتقات 5.3- دی اسـتیل-4.1- دی هیـدروپیریدین
 • ساخت و بررسی واکنشهای مشتقات کروتونولاکتونهایی که در موقعیت گاما استخلاف آروماتیک دارند
 • بررسی واکنش های نوری ترکیبات 4,1- دی هیدروپیریدین در فاز جامد
 • بررسی اکسایش 1و 4- دی هیدروپیریدینها توسط پتاسیم دی کرومات درحضور اسیدهای لوئیس
 • اکسایش 4،1-دی‌هیدروپیریدین‌ها توسط n-بوتیل‌تری‌فنیل‌فسفونیم پراکسودی‌سولفات درفاز محلول، جامد و تحت تابش مایکروویو
 • افزایش فوتوشیمیایی [2+2] – الکن های کاپتوداتیو به بنزیل های تک استخلافی
 • مطالعه از اساس اکسیران‏ها و تیران‏ها و بررسی نظری سینتیک و مکانیسم تبدیل اکسیران به تیران تحت اثر آمونیوم تیوسیانات در فاز گازی
 • سنتز برخی از 1-آزو-2-کتومتیل کینولین‌ها و بررسی پدیده توتومری درآن‌ها
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی با استفاده از تری‌اکسیدکروم در حضور آلومینیوم‌کلرید در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 • بررسی واکنش برخی از مشتقات 3،4- دی‌ هالو- 2(H5)- فورانون‌ها (کروتونولاکتون‌ها) با نوکلئوفیل‌های متفاوت و سنتز برخی از مشتقات جدید 2(H5)-فورانون‌ها
 • سنتز برخی از مشتقات جدید 2-کتومتیل کینولین ها و مطالعه پدیده توتومری درآن ها
 • بررسی اکسیداسیون تعدادی از مشتقات مختلف 1، 4-دی هیدروپیریدین توسط تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات تحت شرایط معمول حرارتی ونیز تابش ریز موج(ماکروویو)
 • بررسی واکنش‌های فوتوشیمیایی [2+2] ترکیب 2- پی‌پیریدینوپروپن‌نیتریل با مشتقات نامتقارن دی‌بنزوئیل‌متان
 • اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم پریدات در حضور آلومینیوم کلرید در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 • تهیه ترکیبات نیترو در محیط هی آبکی (سنتزهی مایکل و هنری)
 • نیتراسیون ترکیبات آروماتیک، هتروسیکل و آلیفاتیک
 • حذف گروه نیترو از ترکیبات آلی در محیطهای آبکی
 • بررسی و اکنش‌های اکسایش 1 و 4 – دی هیدرو پیریدین‌های بدون استخلاف در موقعیت 2و 6 به وسیله n – بوتیل تری
 • فنیل فسفونیوم دی کرومات در محلول و حالت جامد
 • اکسایش مشتقات مختلف 4،1-دی­هیدروپیریدین توسط تترابوتیل آمونیوم پراکسی دی­سولفات تحت شرایط حرارتی و امواج ریزموج
 • سنتز1،4-دی‌ هیدروپیریدین های جدید و اکسایش آنها به پیریدین های مربوطه به حالت جامد و محلول توسط سدیم پریدات
 • بررسی واکنش‌های سولفیدهای آلی مختلف توسط امواج فوتو- ماوراء‌ صوت
 • فلوئوره کردن برخی از 3،1-دی‌کربونیل‌ها (3،1-دی‌کتون‌ها و 3،1-دی‌کتواسترها)
 • سنتز و اکسایش نوری 5،3-دی بنزوییل-1،4-دی هیدروپیریدین ها
 • اکسایش هیدروکربن های بنزیلی به وسیله 3-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات در حضور کاتالیست آهن (III) تثبیت  شده روی سطح جامد زئولیت در حلال های آلی و در حالت جامد
 • سنتز چند کتودی‌هیدروپیریدین جدید و بررسی رفتار فتوشیمیایی آن‌ها
 • تهیه نانو کاتالیزورهای نشان دهنده روی هسته ی مغناطیسی از طریق ایجاد پیوند با سطح و استفاده آن ها در واکنش های شیمی آلی
 • سنتز کاتالیزورهای ناهمگن کبالت (2)،پالادیم، پالادیم /مس (1) و پالادیم /اکسید آهن بر پایه ی مشتق های سلولز و کاربرد آن ها در برخی واکنش های مهم شیمی آلی
 • سنتزنانو کاتالیست های ابر پارامغناطیسی با پوشش آمین و کربوکسیلیک اسید و کاربرد آن ها در واکنش های شیمی آلی
 • کاربردهای جدید اسیدهای لوئیس و برونستد نگهداری شده بر روی آلومینا در شیمی الی
 • کاربردهای جدید سلولز سولفوریک اسید در شیمی آلی
 • کاربردهای جدید فسفروس پنتوکسید ساپورت شده بر روی سیلیکاژل در شیمی الی
 • محیط رسوبی، دیاژنز وژئوشیمی آلی سازنده سورمه در زاگرس مرتفع و مقایسه ان با مقاطع تحت الارضی در منطقه فارس
 • تکنولوژی فرایند غشایی در صنعت شیمی آلی
 • طراحی و ساخت کاتالیزورهای جدید بر پایه نانوذرات طلا در حفرات جامدات مزو متخلخل منظم و کاربرد ان ها در برخی تبدیلات شیمی آلی
 • کاربرد ارگانوسیلیکاهای مزوحفره تناوبی با کالبد مایع یونی برای تثبیت نانوذرات طلا و استفاده از آن ها در برخی از تبدیلات شیمی آلی
 • سنتز ترکیبات نانو حفره با دیواره هیبرید آلی- معدنی به عنوان سنتزهای نوین و کاربرد ان در واکنش های شیمی آلی
 • کاربرد فریک بر کلرات و کاتالیزورهای هتروپلی اسید جهت تبدیل گروه های عاملی در شیمی الی
 • سنتز ترکیبات آلی با استفاده از نانو کاتالیزگرها
 • سنتز ترکیبات آلی بر پایه فتال هیدرازید در حضور نانو راکتورها
 • سنتز ترکیبات آلی دارای فعالیت بیولوژیکی در حضور نانو راکتورها
 • سنتز نانو ذرات AI203،Fe203 و استفاده از آن ها در سنتز ترکیبات آلی
 • کاربرد کاتالیزورهای جدید در واکنش های آلی و سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید
 • کاربرد نانوراکتورها در سنتز ترکیبات آلی بر پایه ی اکسیندول
 • معرفی برخی کاتالیزورهای جدید در واکنش های آلی و سنتز برخی ترکیب های هتروسیکل و غیر هتروسیکل
 • تهیه ی مشتق های بنزایمیدازول از آلدهیدها و اورتوفنیلن دی آمین در حضور کاتالیزور MCM 41
 • سنتز برخی هتروسیکل های تیوکرومن، کرومن و زانتن 2- گسستن اکسایشی پیوندC=N با استفاده از Zeofen
 • سنتز مشتقات N- هیدروکسی پیرول ها با استفاده از واکنش ویتیگ درون مولکولی .2. آروماتیزه کردن مشتقات 1،4- دی
 • هیدروپیریدین ها با استفاده از بیسموت کلرید در غیاب حلال
 • استفاده از مورفولین به عنوان کاتالیست در سنتز ترکیبات هتروسیکلی
 • آلکیلاسیون اینول ها در شرایط رفلاکس با متانول در حضور کاتالیست H6 P2 W18 O62
 • سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از ایزوسیانیدها 2- سنتز ایمیدازول های چهار استخلافی با استفاده از کاتالیزورهای پاراتولوئن سولفونیک اسید MCM-41
 • سنتز 1،1-دی استات ها در سیستم بدون حلال با استفاده از کاتالیزور سولفات وانادیم
 • استفاده از کاتالیست Caro s و سایر کاتالیست ها در برخی از ترکیبات هتروسیکل ، نظیر dioxo- octahy droxan thenes1/8
 • واکنش گشایش حلقه اپوکسید با استفاده از نوکلئوفیل تری متیل سیلیل سیانید (TMSCN) و فریک پرکلرات به عنوان کاتالیست
 • سنتز مشتقات کینوکسالین در دمای اتاق با استفاده از کاتالیزورZn Proline2
 • سیلیل دار کردن الکل ها و استیل دار کردن مستقیم سیلیل اترها با استفاده از کاتالیزور فریک پرکلرات 3
 • سنتز مشتقات آریلیدن از طریق واکنش تراکمی نووناگل با استفاده از کاتالیزور ایمیدازول
 • تیتراسیون ترکیبات آروماتیک در حضور هتروپلی اسید

موضوع پروژه شیمی آلی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه شیمی آلی در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه شیمی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته شیمی آلی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته شیمی آلی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه شیمی  کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید