موضوع پروژه مامایی

موضوع پروژه مامایی

در این بخش فهرست موضوع پروژه مامایی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • ارزشیابی نحوه تهیه پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی ارتباط افسردگی با سقط خودبخودی در زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه عللوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش زنان یائسه با رفتارهای بهداشتی آنان در مورد یائسگی در شهرستان …..
 • بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش ماماها در مورد مراقبتهای بهداشتی دوران یائسگی در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی ارتباط بین شاخص توده بندی و الگوی خونریزی قاعدگی در مصرف کنندگان نورپلانت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..
 • بررسی ارتباط بین طول مراحل زایمان، نوع زایمان، وزن و نمره آپگار نوزاد و چاق بودن زنان در مراجعین به یکی از بیمارستان شهر …..
 • بررسی ارتباط بین طول مراحل زایمانی و نمره آپکار نوزاد زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی ساری.
 • بررسی ارتباط بین طول مرحله اول و دوم زایمان با وزن نوزاد در هنگام تولد در زنان نخست زای در بیمارستان…..
 • بررسی ارتباط بین میزان تنیدگی شغلی و میزان افسردگی ماماهای شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهران …..
 • بررسی ارتباط زایمان زودرس خودبخودی با الگوی وزن گیری سه ماهه دوم و سوم بارداری در زنان نخست زای مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی ارتباط سن شروع یائسگی با شاخص توده بدنی تاریخچه قاعدگی و تولید مثل در زنان شمال شهر …..
 • بررسی ارتباط شرکت در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج با چگونگی پیشگیری از بارداری و زمان وقوع اولیه حاملگی در خانمهای زیر 20 سال شهرستان …..
 • بررسی ارتباط فاصله تولد، ترتیب تولد وسن مادر با وزن هنگام تولد نوزاد به تفکیک جنس در مراجعین به زایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی ارتباط میان اضافه وزن مادر در دوران بارداری و وزن نوزاد به هنگام تولد در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شهر …..
 • بررسی ارتباط ناهنجاریهای مادرزادی در کودکان 12-0 سال با ازذواج خویشاوندی والدین در شهر ایلام در سال…..
 • بررسی ارتباط نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد روابط جنسی دوران بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی …..
 • بررسی آگاهی نگرش و عملکرد مادران بستری در بخش زایمان در مورد هم اتاقی مادر و نوزاد در یکی از مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی …..
 • بررسی آگاهی و نگرش و آمادگی به عمل ماماهای شاغل در مورد مامایی جامعه نگر در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر ……
 • بررسی تاثیر استریپ پرده های جنینی بر نتایج حاصل از القاء زایمان در بیمارستان …..
 • بررسی تاثیر استفاده از فشار قله رحم در ایجاد عوارض در زنان از بدو ورود به اطاق زایمان تا زمان ترخیص در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی…..
 • بررسی تاثیر اکسی توسین در ایجاد عوارض در زنان نخست زای مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی تاثیر الگوی شیردهی بر وقوع آبستنی ناخواسته در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..
 • بررسی تاثیر آموزش بر نحوه آموزش انجام معاینه پستان توسط بهورزان برای زنان مراجعه کننده به خانه های بهداشت روستاهای…..
 • بررسی تاثیر آموزش تغذیه نوزادان کم وزن به مادران بر اضافه وزن نوزادان آنان در طول دوران نوزادی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران …..
 • بررسی تاثیر آموزش شیردهی، ضمن اجرای هم اتاقی مادر و نوزاد، بر میزان شیردهی در دوران نوزادی در نخست زایان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر کاهش شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان دبیرستانهای شهر اراک سال 1374.
 • بررسی تاثیر آموزش مراقبتهای دوران بارداری به رابطین بهداشت بر انتقال دانش آنان به زنان باردار شهرستان …..
 • بررسی تاثیر بازدید منزل بعد از زایمان بر تداوم شیردهی و وزن گیری شیرخوار در شهرستان …..
 • بررسی تاثیر بازدید منزل در مراقبت از خود در شش هفته اول پس از زایمان در زنان نخست زای ساکن در محدوده …..
 • بررسی تاثیر پیریدوکسین (ویتامینB6) در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان…..
 • بررسی تاثیر پیریدوکسین بر شدت سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی تاثیر تماس بلافاصله پس از زایمان بین مادر و نوزاد بر رفتارهای دلبستگی زنان نخست زا در زمان شیردادن قبل از ترخیص، یک ماه، سه ماه پس از تولد در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر …..
 • بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر شدت کمردرد ناشی از بارداری و درمان آن در زنان نخست حامله مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی تاثیر حمایت مداوم در طی لیبر بر طول مراحل زایمان، نسبت سزارین، استفاده از اکسی توسین و نمره آپگار نوزاد در زنان نخست حامله مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی تاثیر ژل لیدوکائین 2% بر شدت درد ناحیه پرینه در مرحله دوم زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای منتخب شهر …..
 • بررسی تاثیر سقط بر سرآموزش انجام بارداری بعدی در مراجعین به اطاق زایمان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی تاثیر عدم تجویز آنتی بیوتیک بر بروز عفونت محل اپی زیاتومی در مادران نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه …..
 • بررسی تاثیر عدم تزریق عضلانی اکسی توسین بر میزان خونریزی بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…..
 • بررسی تاثیر عوامل خطرزای دوران بارداری بر زایمان زودرس در مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری بر سرآموزش انجام حاملگی زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • بررسی تاثیر لمس جنین بر رفتارهای دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان …..
 • بررسی تاثیر ماساژ پرینه بر اپی زیاتومی و پارگیهای پرینه در زنان نخست زا در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی تاثیر مانور برانت آندریوس به همراه استفاده از اکسی توسین بر مقدار خونریزی در مراحل سوم و چهارم و طول مدت مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی تاثیر موسیقی بر شدت درد مرحله اول زایمان در زنان نخست حامله بستری در یکی از زایشگاههای شهر …..
 • بررسی تاثیر وضعیت اشتغال مادر بر نتیجه حاملگی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر …..
 • بررسی تغییرات رفتار فرزند اول بعد از تولد فرزند دوم مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..
 • بررسی دلایل استفاده و عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان روستاهای منطقه …..
 • بررسی دلایل مراجعه زوجین جهت مشاوره به مراکز ژنتیک شهر …..
 • بررسی دلائل عدم آموزش انجام ماموگرافی غربالگری در پرستاران و ماماهای شاغل در مراکز درمانی شهرستان های منتخب استان …..
 • بررسی رشد و تکامل کودکان 15 ماهه ای که تداوم تغذیه با شیر مادر داشته اند در مراجعین به مراکز بهداشت و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران …..
 • بررسی سن شروع قاعدگی و ارتباط آن با وزن، قد و فعالیتهای فیزیکی دانش آموزان مدارس شهر …..
 • بررسی شیوع و شدت سندروم پیش از قاعدگی در دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر ……
 • بررسی عملکرد کارکنان شاغل در واحدهای بهداشت کودک در مورد پایش رشد کودکان زیر 6 سال در مراکز بهداشتی وابسته به مرکز بهداشت …..
 • بررسی عوارض زودرس ناشی از زایمان واژینال بعد از سزارین قبلی در زنان و ارتباط این عوارض با برخی از مشخصات باروری آنان، در مراجعین به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ….. در 5 سال گذشته.
 • بررسی عوامل تنیدگی آور در اتاق زایمان ودرجه تنش زایی این عوامل از نظر مادران نخست زای مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی …..
 • بررسی عوامل مستعد کننده پره اکلامپسی در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی استان …..
 • بررسی عوامل مستعد کننده در ابتلاء زنان به سرطان پستان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • بررسی عوامل مستعد کننده در پیدایش سیستوسل و رکتوسل و افتادگی رحم در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های علوم پزشکی ایران در شهر …..
 • بررسی عوامل موثر بر عدم کفایت شیر مادر تا 6هفته پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی مشخصات زنان با حاملگی طولانی در شهر …..
 • بررسی مشخصات زنان با حاملگی ناخواسته و ارتباط ناخواسته بودن حاملگی با آموزش انجام واکسیناسیون، تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر میزان اضافه وزن کودک تا 6-5 ماهگی بعد از تولد در زایمانهای آموزش انجام شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر …..
 • بررسی مشخصات فردی- بارداری و زایمان مادرانی که دارای کودک عقب مانده ذهنی هستند در مراکز توانبخشی شهر …..
 • بررسی مشخصات فردی- خانوادگی و اجتماعی اقتصادی زنان استفاده کننده از روش بستن لوله های رحمی و مقایسه این مشخصات در زنان پشیمان و غیر پشیمان شهرستان …..
 • بررسی مشخصات فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به مول هیداتیفورم مراجعه کننده به زایشگاه حمایت مادران شهر …..
 • بررسی مقایسه ای الگوی شیردهی مادران کودکان دختر و پسر 12-11 ماهه مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی شهر …..
 • بررسی مقایسه ای بهبود زخم پرینه در اپی زیاتومی و پارگیهای پرینه در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان …..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر تخلیه خون جفت از بند ناف و تزریق اکسی توسین داخل ورید نافی بر طول مرحله سوم زایمان در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر تزریق اکسی توسین و نرمال سالین داخل ورید بند ناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان …..
 • بررسی مقایسه ای تغییرات قاعدگی در زنان استفاده کننده از دو روش بستن لوله های رحمی و مصرف قرص های پیشگیری از باروری در مراجعین به خانه های بهداشت روستایی بخش …..
 • بررسی مقایسه ای کفایت حاصل از تهیه اسمیر دهانه رحم با اسپاجولاوسیتوبرس + اسپاچولا در زنان مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…..
 • بررسی مقایسه ای میزان اضطراب و اعتماد به خود مادر در مورد مراقبت از کودک زیر یکسال در زنان نخست حامله نوجوان و جوان مراجعه کننده به درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی مقایسه ای میزان افسردگی زنان با بارداری ناخواسته و خواسته در مراجعین به مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی …..
 • بررسی مقایسه ای میزان دقت تخمین وزن جنین توسط دو روش کلینیکی و سونوگرافی در مادران مراجعه کننده به زایشگاه …..
 • بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از دومین حاملگی در زنان باردار زیر 20 سال و بالای 20 سال مراجعه کننده به بیمارستان…..
 • بررسی مقایسه ای نسبت ابتلا به سندروم پیش از قاعدگی و شدت آن در دانشجویان تربیت بدنی و سایر دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر …..
 • بررسی مقایسه ای وضعیت دوران بارداری و نتایج حاملگی در زنان روزه دار و غیر روزه دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی در مورد مراقبتهای دوران بارداری حین و پس از زایمان زنان مبتلا به ایدز در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاههای وابسته وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..
 • بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مورد مشاوره در ارائه خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی میزان رضایت مادران از مراقبتهای مامایی دریافت شده در طول بستری در اطاق درد و زایمان بیمارستانهای آموزشی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • بررسی میزان رضایت ماماهای شاغل در اتاقهای درد و زایمان از عوامل مختلف شغلی و ارتباط ان با مشخصات آنان در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان، و عوامل مستعد کننده آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به بیمارستان شرکت …..
 • بررسی میزان عملکرد ماماهای شاغل در ارتباط با آماده کردن زنان نخست حامله جهت شیردهی در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • بررسی میزان موفقیت درمان و عوامل مرتبط با آن در زنان با مشکل ازدواج به وصال نرسیده مراجعه کننده به کلینیک اختلالات جنسی شهر …..
 • بررسی میزان و نوع روشهای جلوگیری از بارداری در زنان زیر 20 سال مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی شهر …..
 • بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پارگی زودرس پرده های جنینی در مراجعین به بیمارستان …..1372.
 • بررسی نقش رژیم غذایی، روش شتلز و مخلوط رژیم غذایی و روش شتلز در انتخاب جنسیت جنین انسان در زنان شهر …..
 • بررسی نگرش دختران در حال ازدواج نسبت به تغذیه شیرخوار با شیر مادر در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..
 • بررسی نگرش زنان باردار نسبت به نقش مادری و ارتباط آن با بروز و مدت زمان تهوع و استفراغ در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر ……
 • بررسی و شاخصهای رشد جسمی کودکان تو پای ساکن شهر و روستاهای خرم آباد سال …..
 • بررسی و مقایسه اثر کاربردی و عوارض آنواع آی. یو.. دی های ایرانی و خارجی در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای تنظیم خانواده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی و مقایسه دانش، نگرش و آمادگی به عمل زنان باردار شهری و روستایی در مورد زایمان در منزل در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی و مقایسه دلایل مردان در انتخاب روش وازکتومی و یا انتخاب روش توبکتومی توسط همسرانشان به عنوان روش پیشگیری از باروری در زوجین مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر …..
 • بررسی و مقایسه شیوه زندگی، تیپ شخصیتی، شاخص توده بدنی و وضعیت تاهل و باروری در دانشجویان مبتلا و غیرمتلا به دیسمنوره اولیه در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی و مقایسه طول مدت شیردهی مادران شاغل و غیرشاغل دارای کودک شیرخوار شهر …..
 • بررسی و مقایسه عوارض گذاشتن آی. یو. دی تسی مسی 380 آ که در فاصله 6 هفته پس از زایمان و بعد از 6هفته گذاشته می شود در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قدس شهر …..
 • بررسی و مقایسه مشخصات فردی و خانوادگی زنان شاغل راضی و ناراضی از روابط جنسی در زندگی زناشویی در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..
 • بررسی و مقایسه مشخصات فردی و خانوادگی و اجتماعی زوجین نابارور با انتخاب روشهای مختلف سازگاری با ناباروری که حداقل یک سال از آخرین مراجعه آنها به مراکز ناباروری وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی …..
 • بررسی و مقایسه میزان آگاهی و نگرش زنان داوطلب بستن لوله های رحم و زنان استفاده کننده از سایر روشهای پیشگیری از بارداری در مورد عمل عقیم سازی زنان در مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر …..
 • بررسی و مقایسه نتایج حاصل از بارداری در نخست حامله های سنین مختلف مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزش شهر ……
 • بررسی و مقایسه نتایج حاصل از ترمیم اپی زیاتومی با نخ کات گوت کرومیک (بیولوژیک) و نخ راپیدواکریل (سنتتیک) در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …..
 • بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان مامایی در سالهای مختلف تحصیلی نسبت به حرفه مامایی دردانشگاههای علوم پزشکی شهر …..
 • بررسی و مقایسه نوع و نحوه استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری در زنان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه های بهداشت روستایی شهرستان …..
 • مطالعه آگاهی، نگرش و آمادگی به عمل ماماها در مورد روش های هورمونی پیشگیری اورژانسی از بارداری در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر …..
 • مطالعه مقایسه ای میزان دقت سونوگرافی در سنین مختلف حاملگی و قانون نیکل برای تخمین تاریخ زایمان در زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی …..

موضوع پروژه مامایی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مامایی در شریف یار

دپارتمان علوم پزشکی موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مامایی، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مامایی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی مامایی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید