موضوع پروژه MBA

موضوع پروژه کارشناسی ارشد MBA

در این بخش فهرست موضوع پروژه MBA مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر قابلیت های نوآوری: مورد صنایع غذایی استان تهران
 • تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اجرای استراتژی دربخش بالادستی صنعت نفت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • چارچوب برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی و هماهنگی آن با استراتژی های سطح سازمان: مورد شرکت های تولیدی پتروشیمی ایران
 • ارزیابی توانمندی تکنولوژی هیدروژن و پیل سوختی با استفاده از تلفیق مدل و لکات و اطلس تکنولوژی
 • شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه های کوچک و متوسط (SME)  در صنعت نرم افزاری ایران
 • بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه های همکاری، توانایی های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت های تولید کننده نرم افزار های بانکداری در ایران، مطالعه موردی شرکت نرم افزاری توسن(کیش ویر)
 • بررسی استراتژی های مختلف اکتسابی تکنولوژی و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها : مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین
 • طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی
 • بررسی تاثیر استراتژی شرکت بر رابطه بین نوآوری محصول و عملکرد مالی، در شرکت های تویدی محصولات غذایی فعال
 • ارئه مدل نوآوری باز در صنعت برق ایران
 • ارئه مدل کنترل استراتژیک با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC و ANP ف‍ازی‌ م‍ورد ک‍اوی‌ :ش‍رک‍ت‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارک‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ س‍طح‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ح‍وزه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌(ICT)
 • م‍دل‌ س‍ن‍ج‍ش‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍ولاد ای‍ران‌ ج‍ه‍ت‌ ورود ب‍ه‌ ب‍ازار ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ف‍ولاد ه‍رم‍زگ‍ان‌)
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ت‍ری‌ م‍ح‍وری‌ م‍ت‍ص‍دی‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ م‍ش‍ت‍ری‌ م‍ح‍وری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 • ت‍دوی‍ن‌ راه‍ب‍رد ص‍ن‍ع‍ت‌ ان‍رژی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍د پ‍ذی‍ر در ای‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد س‍ن‍اری‍و ن‍وی‍س‍ی‌
 • ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍وآوری‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ در ای‍ن‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ج‍اری‌ س‍ازی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا – ه‍م‍دان‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر چ‍اب‍ک‍ی‌ اس‍ت‍رات‌ژی‍ک‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍د و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ه‍ا ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ظرف‍ی‍ت‌ ج‍ذب‌ دان‍ش‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍وآوری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ :م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌ ت‍ول‍ی‍د دارو در ک‍ش‍ور
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا (CSR) ب‍ر ن‍گ‍رش‌ و ق‍ص‍د خ‍ری‍د ک‍الاه‍ای‌ م‍ص‍رف‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌
 • ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ خ‍ری‍د ک‍الای‌ خ‍ارج‍ی‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ک‍الای‌ داخ‍ل‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از)
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ پ‍ای‍دار ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ظزف‍ی‍ت‌ ج‍ذب‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو
 • ال‍گ‍وی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍ت‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ح‍اف‍ظه‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ دوگ‍ان‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ن‍وآوری‌ در ای‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ ب‍ازار ک‍الا و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍اار م‍ال‍ی‌ در ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رف‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ازار آت‍ی‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در ش‍رک‍ت‌ ال‍ب‍رز م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ و ت‍اپ‍س‍ی‍س‌ ف‍ازی‌
 • اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‌ در آم‍وزش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ود س‍از م‍ان‍ده‌
 • ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ه‌ ک‍م‍ک‌ DEMATEL و ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌
 • م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‌ ه‍ا (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو ای‍ران‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌ رش‍دی‌ و ارزش‍ی‌ و ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍دل‌ ت‍ن‍زی‍ل‌ ج‍ری‍ان‍ات‌ ن‍ق‍دی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ا م‍دل‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍زی‍ل‌ ج‍ری‍ان‍ات‌ ن‍ق‍دی‌ ف‍ازی‌ و م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و در ارزش‍گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌
 • ال‍گ‍وی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ه‍م‍راس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍راک‍ز رش‍د (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍راک‍ز رش‍د ت‍ه‍ران‌)
 • طراح‍ی‌ م‍دل‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ازار م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌ ب‍ازار گ‍رای‍ش‌ پ‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ق‍درت‌ و اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د
 • ب‍ازاری‍اب‍ی‌ وی‍روس‍ی‌ :ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ وی‍دئ‍وه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ پ‍خ‍ش‌ آن‍ه‍ا در ف‍ض‍ای‌ وب‌
 • پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ و ری‍زش‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ گ‍ی‍ری‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ش‍رطی‌ (م‍دل‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ۵ اس‌ ب‍ر اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ پ‍اس‍ارگ‍اد)
 • ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ک‍وک‌ اس‍ت‍ص‍ن‍اع‌ ب‍رای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود ص‍ک‍وک‌ اس‍ت‍ص‍ن‍اع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌(AHP)
 • م‍دل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍م‍راس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :گ‍روه‌ م‍ال‍ی‌ پ‍اس‍ارگ‍اد)
 • ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍اروی‍ک‍رد ت‍خ‍ری‍ب‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :ف‍روش‍گ‍اه‌ م‍ج‍ازی‌ ب‍ان‍ک‌ پ‍اس‍ارگ‍اد)
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍زرع‍ه‌ ب‍ادی‌ ب‍ا ک‍م‍ک‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‌ ه‍ا
 • طراح‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ح‍اض‍ر در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍ری‍د ت‍ول‍ی‍دات‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ EFQM م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ آن‍ال‍ی‍ز ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌VIKOR
 • ت‍ع‍ام‍ل‌ پ‍وی‍ا م‍ی‍ان‌ ب‍ازاره‍ای‌ س‍ه‍ام‌، اوراق‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ و ب‍ی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌
 • ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ ای‍ران‌ ب‍ا س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا و ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر پ‍روان‍ه‌ ای‌ آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ آش‍وب‌
 • س‍وگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌، اح‍س‍اس‍ات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار و ف‍راواک‍ن‍ش‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ی‍ه‌ س‍ود ن‍ق‍دی‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ه‌ ب‍ازار (DMA) و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ دخ‍ی‍ل‌ در پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ آن‌ در ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌
 • بررسی عوامل استراتژیک موثر بر کارایی نیروهای فروش در بازار خرده فروشی
 • مطالعه نقش بازدارندگی سازوکار حاکمیت شرکتی در جلوگیری از اجتناب مالیاتی
 • ارائه مدلی برای ارتباط زنجیره تامین و عملکرد مالی (مطالعه موردی: شرکت مگا موتور)
 • شناسایی عوامل اثرگذار بر تمایل مشتریان به خرید اینترنتی در شهر شیراز
 • بررسی علل مقاومت کاربران در برابر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی جدید با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری_مورد مطالعه:بانک انصار
 • بررسی عملکرد، انتخاب سهام و زمان بندی بازار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع پروژه MBA

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه MBA در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه MBA  ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته MBA، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته MBA اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید