موضوع پایاننامه ادبیات فارسی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

در این بخش فهرست موضوع پایاننامه ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایاننامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایاننامه خود انتخاب کنید.

 • صور خیال در شعر معاصر ( نیمایی )
 • حکمت عملی در کلیله و دمنه و مقایسه حکایات مشترک کلیله و دمنه با مثنوی مولوی
 • بررسی ویژگیهای زبانی و دستوری گویش گزی همراه با شواهدی از دیوان درویش عباس جزی
 • شرح سی قصیده از سنایی غزنوی
 • تصحیح‌ و تحشیه‌ ذیل‌ معارف‌ العوارف‌ معروف به ذیل المعارف فی ترجمه العوارف
 • تصحیح مثنوی های زلالی خوانساری
 • فهرستی از کنایات فعلی در مثنوی مولوی
 • فرهنگ‌ برابرهای‌ فارسی‌ واژه‌های‌ قرآن‌ ، بر اساس‌ بخش‌ اول‌ (النوبه‌ الاولی‌)تفسیر کشف‌ الاسرار میبدی‌
 • تصحیح‌ کتاب‌ « شرح‌ مثنوی‌» نسخه‌ خطی‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ دهم‌ هجری‌
 • شرح کامل جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی
 • شرح‌ کامل‌ جلد اول‌ تاریخ‌ جهانگشای‌ جوینی‌چهره‌های‌ اساطیری‌ مشترک‌ در شاهنامه‌ ، متون‌اوستائی‌، پهلوی‌ و تاریخی‌ تا روزگار فردوسی‌
 • شرح‌ مفردات‌، ترکیبات‌، مفاهیم‌ ابیات‌ دشوار و برخی‌ صنایع‌ بدیعی‌ و نکات‌ بلاغی‌غزلیات‌ فخرالدین‌ عراقی‌
 • شرح اعلام اشخاص و مکانهای دیوان سنایی غزنوی
 • فرهنگ سمبولیک مثنوی معنوی مولوی
 • عرفان و تجلیات آن در آثار سعدی
 • تصحیح‌ نسخه‌ خطی‌ رساله‌ بیان‌ بدیع‌ تالیف‌ میرزا ابوطالب‌ فندرسکی‌ (دانشمند عصر صفوی‌)
 • احیاء، تصحیح و شرح مثنوی سوشنامه آصف قهفرخی
 • شرح و تحلیل یکصد و بیست غزل از خواجوی کرمانی به دو روش
 • تصحیح و شرح یوسف و زلیخای جامی
 • حیرت در ادبیات عرفانی( آثار سنایی و عطار )
 • شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی
 • تاریخ ادبیات گیلان
 • تصحیح و شرح سبحه الابرار جامی
 • شرح لغات، اصطلاحات و اشارات و ابیات مشکل قصاید دیوان عبدالواسع جبلی
 • تصحیح و شرح چهل مجلس شیخ حسین خوارزمی
 • شرح‌ پنجاه‌ غزل‌ از حکیم‌ سنائی‌
 • تصحیح دیوان فریدالدین احول
 • تصحیح دیوان غزلیات صافی اصفهانی از ( الف تا د )
 • شرح لغات و مشکلات عتبه الکتبه
 • تصحیح‌ کتاب‌ محبوب‌الصدیقین‌ پیرجمال‌ اردستانی
 • تصحیح‌ دیوان‌ سعید نقشبندی‌ یزدی‌
 • کنایه‌ در دفتر اول‌ و دوم‌ شاهنامه‌
 • تصحیح‌ و تحشیه‌ ریاض‌الملوک‌ فی‌ ریاضات‌ السلوک‌
 • بازتاب اندیشه در مفاخرات شاعران بزرگ ادب فارسیتا قرن ششم هجری قمری
 • تصحیح‌ انتقادی‌ دیوان‌ غزلیات‌ صافی‌ اصفهانی‌(ازرتای‌)
 • داستان‌ سلیمان‌(ع‌) در ادب‌ پارسی‌
 • شرح‌ مشکلات‌ قصاید ادیب‌ صابر ترمذی‌
 • تصحیح مثنوی نقش بدیع از غزالی مشهدی ( با مقدمه، توضیحات و تعلیقات )
 • تصحیح صحیفه اولی از مخزن الانشای واعظ کاشفی
 • شرح صد غزل از خواجوی کرمانی
 • تصحیح « تحفه الملوک »
 • ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی
 • عطش جاودانگی در ادب فارسی ( بررسی اشعار فردوسی و مولوی و حافظ )
 • بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنویهای « خسرو وشیرین » و « لیلی و مجنون »
 • شرح صد غزل از عطار نیشابوری
 • تصحیح دیوان ولی دشت بیاضی
 • تصحیح و تحشیه ریاض الملوک فی ریاضات السلوک
 • تصحیح دیوان اشعار شرف جهان قزوینی
 • بررسی زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی
 • تصحیح و تحشیه خردنامه و منتخب نجات نامه
 • مقایسه شاهنامه با ایلیاد و ادیسه
 • داستان پیامبران در آثار منظوم عطار
 • زندگی و آثار دکتر احمدعلی رجائی بخارائی
 • شرح صد غزل از سلمان ساوجی
 • نژاد و گوهر در شاهنامه
 • بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز تا سال 1300 هـ . ش
 • گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه
 • شکل شناسی داستان داراب نامه
 • معراج شاعران
 • نقد و تصحیح دیوان نیکی اصفهانی
 • فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات کلیات اشعار نظامی گنجوی
 • بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسی
 • آرمانگرایی در شعر سعدی
 • مقدّمه، تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله عشق و میرزا داوود اصفهانی
 • تحلیل داستان موسی (ع) در امهات کتب نظم ، از آغاز تا پایان قرن ششم هجری
 • شرح مشکلات قصاید سیف فرغانی
 • تصحیح مثنوی خسرو و شیرین (سروده میرزا جعفر قزوینی ملقب به «آصف خان»)
 • شعر پایداری از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب
 • توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی (تا قرن هشتم هجری)
 • سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری
 • سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم
 • منظومه خزاین الفواید (مقدمه و تصحیح)
 • خزان و ناامیدی در شعر معاصر (1357-1300)
 • بررسی احوال و آثار ادبی استاد جلال الدین همایی
 • صور خیال در ادبیات داستانی معاصر (سه نویسنده)
 • شرح نیمه ی اول سندبادنامه‌ی ظهیری سمرقندی
 • داستان فرشتگان و بازتاب آن در متون منظوم ادب فارسی تا پایان سده هشتم هجری‌
 • بلاغت در مرزبان نامه
 • هنر در شاهنامه فردوسی
 • بررسی دستوری حروف در گلستان سعدی
 • مقدمه و تصحیح دیوان اشعار (گلزار) و سفرنامه شیخ حسین صافی جمی (تذکره المجالسین)
 • انتقام در شاهنامه ی فردوسی
 • تجلی مهدی موعود (عج) درادب منظوم فارسی تاپایان سده نهم
 • تصحیح مجموعه بدیعیه (منتخب)
 • غزلیات صادقی کتابدار (مقدمه و تصحیح)
 • دیوان ملارجبعلی واحد تبریزی (مقدمه نویسی و تصحیح)
 • سیمای حضرت موسی (ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری
 • خیال در مثنوی
 • شرح ده قصیده از دیوان خاقانی
 • تصحیح مثنوی بهرام و کل اندام
 • صور خیال در روضه الانوار خواجوی کرمانی
 • تصحیح بخش دوم از مثنوی قیصرنامه ادیب پیشاوری
 • تصحیح بخش اول مثنوی قیصرنامه
 • سبک نثر ادبی علی شریعتی
 • قید در کلیله و دمنه
 • تأثیر سفرنامه نویسی عصر مشروطه بر سادگی نثر
 • فرهنگ تحلیلی اعلام دیوان ناصر خسرو
 • تحلیل ارتباط ابیات حافظ در محور عمودی (صد غزل)
 • مقایسه تغزلات قیس بن ملوّح (مجنون لیلی) و غزلیات سعدی
 • تحلیل بلاغی (قسمت بیان) النوبه الثالثه کشف الأسرار (سه جلد)
 • تحلیل محتوایی و سبکی مرثیه های ادب پارسی از مشروطیت تا سال 1332
 • تصحیح و شرح سی قصیده از سنائی غزنوی بر اساس قدیم ترین نسخه شناخته شده
 • مقدمه نویسی، تصحیح و توضیح بحرالفراسه عبیدالله خویشگی چشتی
 • قائم مقام و ادب فارسی
 • بررسی تحلیلی موضوعات بیانی در بوستان سعدی
 • تحلیل و مقایسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه
 • بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم
 • بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی تا حمله مغول (617هجری قمری)
 • نقد شروح خلیل خطیب رهبر
 • بررسی و تحلیل ادبیات منظوم لری در استان کهگلویه و بویراحمد
 • مقایسه صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی
 • پیوندهای کودکان و نوجوانان با شاهنامه فردوسی
 • بررسی ادبی فیلمنامه های بهرام بیضایی
 • تاثیر پذیری مثنوی معنوی از انجیل مقدس و بررسی مضامین مشابه
 • مقایسه ی بخش تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی (اشکانیان وساسانیان تا پایان پادشاهی قباد و ظهور مزدک)
 • تحلیل جایگاه فرهنگی- اجتماعی زن در آثار داستانی «سیدمحمدعلی جمالزاده»
 • بازتاب متون کهن ادب فارسی درآثار داستانی جمالزاده
 • مقایسه انتقادی حافظ نامه بهاء الدین خرمشاهی با دیگر شرح های معاصر دیوان حافظ
 • تحلیل عرفانی مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم
 • بررسی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اخلاقی مخزن الاسرار نظامی و بوستان سعدی
 • باستان گرایی(آرکائیسم) در داستان کوتاه فارسی
 • سیر تحول وزن شعر فارسی تا پایان قرن ششم
 • بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامه آثارخاقانی)
 • نقد و بررسی دیدگاههای معاصران درباره آثار جمالزاده
 • بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری
 • طنز و تعریض در دیوان صائب
 • شرح ترکیبات دیوان کمال الدین اسماعیل
 • نقد ترجمه عربی تاریخ بیهقی
 • نقد شروح لیلی و مجنون نظامی
 • سیمای مصر و بلاد شام در متون فارسی تا قرن هشتم هجری
 • بررسی زندگی و شعر ژاله قائم مقامی
 • مهدویت در شعر سنتی معاصر
 • تصحیح و تحشیه ی منظومه ی خسرو و شیرین «غنایی»
 • تحلیل شخصیت فرهنگی اجتماعی زن در آثار علی محمد افغانی
 • فرهنگ اصطلاحات عرفانی دیوان محمد شیرین مغربی
 • طبقه بندی و تحلیل موضوعی آراء و اندیشه های شهریار
 • تجلی مفاهیم قرآنی در مثنوی های تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی
 • طبقه بندی و بررسی شخصیت‌های داستان‌های هزار و یک شب
 • تحلیل ساختاری و محتوای رمان «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی
 • توصیف دوزخ و بازتاب آن در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی و منطق الطیر عطار
 • بررسی و تحلیل مقایسه­ای فرهنگ عامه در دیوان عرفی شیرازی و کلیم کاشانی
 • پژوهش در پندها و امثال داستان سمک عیار
 • بررسی مقامات و مراتب عرفانی حضرت مریم(س) در ادبیات عرفانی فارسی (از قرن سوم تا نهم)
 • نقد روضه‌الورد ترجمه عربی گلستان سعدی
 • تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله گرجی اصفهانی(متخلص به سرگشته و اشتها)
 • شکل شناسی داستان گرشاسب نامه اسدی طوسی
 • جایگاه صور خیال در شعر کودک کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • مقایسه اندیشه های عرفانی ابوسعیدابوالخیر وبهاءولد
 • بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی نظامی در خمسه
 • داستان نوح در متون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی (تا پایان قرن نهم)
 • تصحیح و تحشیه نورالحدیقه لاهل الحقیقه(نسخه ای از حدیقه سنایی در سفینه تبریز)
 • نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی
 • تحلیل و بررسی آئین کشورداری در شاهنامه

موضوع پایاننامه ادبیات فارسی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ادبیات فارسی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پایاننامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ادبیات فارسی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته ادبیات فارسی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ها و طرح های پژوهشی رشته ادبیات فارسی اعلام می ­نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
5 + 2 =