موضوع پروژه مهندسی صنایع

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

در این بخش فهرست موضوع پروژه مهندسی صنایع که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

 • بررسی پایایی شبکه های عرضه مقیاس آزاد با استفاده از مفهوم شبکه های همسان گرا و ناهمسان گرا.
 • پیاده سازی اصول مدیریت ناب در سیستم بانکی – مطالعه موردی: بانک خاورمیانه.
 • طراحی روشی برای تعیین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو
 • شبیه ساز ی پویا و بررسی سیاستهای بلند مدت ناوگان خودروهای گازسوز
 • حل مساله تولید – توزیع چند هدفه در زنجیره تامین چند کالایی با تقاضای غیرقطعی در محیط فازی
 • حل مساله اندازه دسته و زمان بندی تولید چندکالایی در زنجیره تامین با ماشین های موازی نامرتبط و عمر مفید کالای فازی
 • طراحی الگوی تعیین اولویت های فناوری با استفاده از ماتریس جذابیت – قابلیت اصلاح شده; مطالعه موردی : وزارت نیرو
 • برنامه ریزی زمان بندی ماشین های موازی تولید انباشته ای با معیار های موعد تحویل دار
 • تعیین ترکیب بهینه بنزین و گاز در ناوگان خودروهای سبک شهر تهران
 • بررسی تاثیر توسعه مالی بر مصرف انرژی با استفاده از داده های تابلویی با تاکید بر ایران
 • زمان بندی جریان کارگاهی با معیار کار معوقه
 • مقایسه تاثیر اندازه ی دولت بر تورم با استفاده از داده های پانل دیتا در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی
 • بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی، کشورهای منتخب صادر کننده ی نفتی)
 • قیمت گذاری گاز طبیعی در ایران با استفاده از مدل رمزی و روش تخمین رگرسیون فازی
 • برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
 • تحلیل سیستمی ( تعللی) اقتصاد سیاسی نفت در شوک های گذشته
 • ارایه مدل موجودی امانی در زنجیره تامین دو سطحی با امکان اشتراک گذاری کالا
 • بررسی کارایی نسبی مدلهای رگرسیون فازی در پیش بینی نرخ تورم ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
 • بررسی تاثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران با رویکرد پانل دیتا
 • بررسی اثر تکانه های نفتی بر انتقال تکنولوژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت خود توضیح برداری و داده های تابلویی
 • برآورد تابع تقاضای گار طبیعی در ایران (تحلیل مقایسه ای بین استانی)
 • مقایسه تاثیر صادرات بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از داده های پنل
 • بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر شاخص های صنایع بازار سهام
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍ه‍ر ب‍ر ب‍ازار م‍س‍ک‍ن‌ در ای‍ران‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اث‍ر ری‍س‍ک‌ ب‍ر ت‍وج‍ی‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ :م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا روش‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و و روش‌ ارزی‍اب‍ی‌ اخ‍ت‍ی‍ار واق‍ع‍ی‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ در ق‍رارداد ه‍ای‌ س‍ل‍ف‌ م‍وازی‌ و ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ب‍رق‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ اع‍طای‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌
 • ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ار آف‍ری‍ن‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ :ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ داده‌ ه‍ای‌GEM
 • ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ در ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ا ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‍ک‍ارل‍و در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ رون‍د اس‍ت‍خ‍راج‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ پ‍ای‍ان‌ پ‍ذی‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌
 • ن‍ق‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ح‍ران‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍ا روش‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
 • پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ م‍ت‍وس‍ط م‍وزون‌ ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ – ف‍ازی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍دل‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ در ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ان‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ رف‍اه‌، در ب‍ازار ت‍ج‍دی‍د س‍اخ‍ت‍ار ش‍ده‌ ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر پ‍ذی‍ری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ق‍ی‍م‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ و طلا
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادده‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍وی‍ا در ب‍ازار ب‍رق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ک‍ورن‍و
 • ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
 • ب‍ررس‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ورم‌ از طری‍ق‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در دارای‍ی‌ ه‍ا
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ادل‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ح‍راج‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد و ح‍راج‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌
 • ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ارک‍وف‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌
 • ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ( م‍ورد ک‍اوی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌)
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍دت‌ ان‍رژی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ج‍زی‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در زی‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ی‍ک‌ م‍دل‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ب‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ری‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ال‍ی‌
 • ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ م‍س‍ال‍ه‌ دوره‌ گ‍رد چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ دوره‌ ای‌ ب‍ا پ‍ن‍ج‍ره‌ زم‍ان‍ی‌ ف‍ازی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ران‍دم‍ان‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و ف‍راب‍ورس‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ق‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌
 • طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ی‌ – چ‍ن‍د س‍طح‍ی‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ ی‍ک‌ ح‍راج‌ چ‍ن‍د س‍اع‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ان‍ب‍وه‌ ذرات‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌)
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍دار در م‍ن‍طق‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ا م‍دل‌SWOT
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ح‍وزه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ گ‍ری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از FAHP وBSC)
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ار ه‍م‍زم‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ – م‍ح‍دودی‍ت‌
 • م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ آب‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ع‍م‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ روی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ب‍رن‍ج‌ و م‍رک‍ب‍ات‌)
 • ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در ای‍ران‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ اص‍ل‌ ۴۴ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ( اه‍داف‌۴ ، ۵ ، ۷ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌)
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ن‍اری‍و اس‍ت‍وار در ت‍وس‍ع‍ه‌ ظرف‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ا
 • اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
 • بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر میزان تولید بخش صنعت و معدن در ایران
 • بررسی عوامل موثر بر نوآوری با تاکید بر رابطه متقابل آن با رشد اقتصادی
 • تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مصرف برق استان های منتخب در ایران ( رهیافت داده های تابلویی پویا )
 • بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی کشورهای پیشرفته با کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس

مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

 • محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین
 • بررسی پیش بینی پذیری ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ریزش مورد انتظار
 • کاربرد مدلسازی فازی جهت پیش بینی هزینه و جریان نقدینگی پروژه
 • کاربرد شبکه عصبی و برنامه ریزی تصادفی در بهینه سازی چند دوره ای پر تفوی
 • مقایسه عملکرد مدل ریسک و مدل های نوع گارچ در پیش بینی ریسک بازار ارز ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر مشروط
 • ارزیابی پرتفوی پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد اختیار معامله واقعی فازی
 • واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
 • ارائه رویکرد هسته – پیرو استوار جهت انتخاب سبد سهام
 • بررسی تاثیر همزمان ساختار سرمایه و بازدهی سهام بر یکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران
 • کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاستهای معملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال
 • بررسی دنباله پهن در بورس اوراق بهادار تهران
 • بهینه سازی سبد سهام با معیارهای مختلف سنجش ریسک با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه
 • بررسی موفقیت سیستم  معاملات بر خط در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیریت پویای سبد سهام با استفاده از یادگیری تقویتی
 • پیش بینی قیمت اختیار معاملات با استفاده از سیستم های عصبی فازی
 • ارائه روشی جهت مدلسازی رویکرد توزیع ضرر در موسسات مالی ایران
 • ارائه مدل بهینه سازی سبد سهام با بیمه نمودن همزمان آن
 • روش NSGA11  و توابع هدف متراکم برای بهینه سازی تابع چندهدفه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقایسه بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر پیش بینی با روش کلاسیک
 • مقایسه کارایی روش فیلتر کالمن با روش CAPM شرطی در تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از مدل ناپارامتریک DPEI
 • پیش بینی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت ها با استفاده از مدل ارزش گذاری اولسون بر اساس اجزای درآمدها، اقلام تعهدی و جریان های نقدی
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود م‍ت‍اث‍ر از س‍ه‍ام‌ داران‌ ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار و ک‍لاس‍ی‍ک‌ در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍داق‍ل‌ م‍رب‍ع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ردار پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ی‍ری‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌
 • پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ق‍دار ف‍ری‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌
 • ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ت‍ق‍اض‍ی‍ان‌ دری‍اف‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ ب‍ان‍ک‍ی‌
 • ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ص‍ن‍دوق‌ س‍ه‍ام‌ ش‍اخ‍ص‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
 • ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌
 • م‍دل‍س‍ازی‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ی‍زی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ م‍ق‍دار ف‍ری‍ن‌ در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
 • ارای‍ه‌ م‍دل‌ پ‍وی‍ای‌ ب‍ازار م‍ال‍ی‌ ب‍ا ع‍ق‍ای‍د ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ و اطم‍ی‍ن‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍الات‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‌ ه‍ای‌ ن‍ا پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ژذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ FANP و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ آرم‍ان‍ی‌ در ش‍رای‍ط ف‍ازی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ای‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار :م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ح‍ور رف‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌
 • ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ اس‍ت‍وار ف‍ازی‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
 • طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا ت‍ک‍رار ب‍الا ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍وی‍ای‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ه‌ روش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ت‍ق‍وی‍ت‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍م‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر ش‍ع‍اع‍ی‌
 • اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ گ‍را ب‍رای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا
 • پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ ذرات‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍وار و ل‍ح‍اظ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ و ن‍رخ‌ ق‍رض‌ ده‍ی‌ و ق‍رض‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ت‍ف‍اوت‌
 • اس‍ت‍خ‍راج‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ وی‍ژگ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ و م‍وج‍ک‌ در ب‍ازار س‍ه‍ام‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍رت‍ر ب‍رای‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍طر پ‍ذی‍ر :ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌
 • آزم‍ون‌ ک‍ارای‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ آرب‍ی‍ت‍راژ آم‍اری‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍وم‍ن‍ت‍وم‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ پ‍ورت‍ف‍ول‍ی‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ رق‍اب‍ت‌ اس‍ت‍ع‍م‍اری‌
 • ب‍ازار ک‍ارا ی‍ا ب‍ازار ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ؟ ش‍واه‍د از ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادر ت‍ه‍ران‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روی‍ک‍رد گ‍روه‍ی‌ در طب‍ق‍ه‌ چ‍ن‍د ک‍لاس‍ه‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ه‍م‍س‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ح‍ور
 • م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ ف‍ازی‌
 • پیش بینی بازده مالی با استفاده از مدل” مارکوف ترکیبی متغیر با زمان نرمال – گارچ “
 • مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه بهار آزادی
 • مدلسازی ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی سالیانه در بانکهای تجاری ایران
 • بررسی رفتار سرمایه گذاران با اطمینان بیش از حد در بورس اوراق بهادار تهران
 • قراردادهای آتی طلا به عنوان ابزار پوشش رسک با یک سرمایه امن مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
 • ارزیابی مدل های مارکف رژیم متغیر برای قیمت برق در بازار های انرژی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی صنایع در شریف یار

دپارتمان مهندسی صنایع موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی صنایع ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی صنایع، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی صنایع اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه مهندسی صنایع  کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید