موضوع پروژه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

۵ آبان ۱۳۹۱

موضوع پروژه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

<imgموضوع پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی

 در این بخش فهرست موضوع پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • تاریخ‌ سیاسی‌،اجتماعی‌ و اقتصادی‌ فارس‌ در عهد ایلخانیان‌ (۷۳۶-۶۵۴ ه. ق)
 • اوضاع‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ – اجتماعی‌ خوزستان‌ در قرن‌ ۱۹ م‌ / ۱۳ ق‌
 • سازمان اداری غزنویان با تکیه بر منصب وزارت
 • روابط‌ دولت‌ ایلخانی‌ با مملوکان‌ مصر(۷۳۹-۶۵۴ه.ق‌)
 • ترجمه کتاب «سقیفه و فدک» اثر ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری با شرحی از واقعه سقیفه
 • رویاروئی‌ باقرخان‌ تنگستانی‌ با لشکرکشی‌های‌ انگلیس‌ به‌ بوشهر۱۲۵۴ه.ق‌ /۱۸۳۸م‌ و۱۲۷۳ه. ق‌/۱۸۵۶م‌
 • تاریخچه مطبوعات خوزستان ۱۳۵۷ – ۱۳۰۴ هـ . ش
 • اصفهان در ایام صفویان (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اصفهان ۱۰۳۷ – ۱۰۰۰ هـ. ق)
 • تاریخ سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی ایران :‌از پایان جنگ جهانی اول تا کودتای ۱۹۲۱ ( ۱۲۹۹ – ۱۲۹۶ هـ.ش / ۱۹۲۱ – ۱۹۱۸ م)
 • اصفهان در عصر شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی(۱۱۳۵-۱۰۷۷ هـ ق)
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کهکلویه از سلطنت ناصرالدین شاه تا سقوط دولت دکتر مصدق
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره شاه عباس اول صفوی
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فارس از مرگ کریم خان زند تا مرگ فتحعلیشاه قاجار ( ۱۲۵۰ – ۱۱۹۳ هـ.ق / ۱۷۷۸ – ۱۸۳۵م)
 • بررسی آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقی ایران از سلطنت ناصرالدین شاه تا تاسیس پلیس جنوب ایران ( ۱۲۶۴ – ۱۳۳۶ هـ.ق / ۱۹۱۸ – ۱۸۴۷م)
 • اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اصفهان در عصر سلطنت شاه صفی اول و شاه عباس دوم، ۱۰۷۷، ۱۰۳۸ هجری قمری
 • گرجیان در عصر شاه عباس اول ( ۹۹۶ – ۱۰۳۸ هـ.ق / ۱۵۸۸ – ۱۶۲۹م)
 • باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران( ۱۳۲۰ – ۱۲۲۷ هـ.ش )
 • تاثیر فاتحان تهران بر روند مشروطیت ایران (۱۳۲۷-۱۳۳۰ هـ.ق)
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی خمین از دور صفویه تاانقلاب اسلامی
 • اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی ایران در دوران حکومت شاه سلطان حسین صفوی( ۱۱۳۵-۱۱۰۵هـ.ق)
 • تاریخ تشیع در دوره تیموریان ( ۹۱۱-۸۵۰ هـ) و قراقوینلوها
 • تمرکز و عدم تمرکز در حکومت قاجار و پیامدهای آن ( ۱۲۵۰ –۱۳۲۴ هـ .ق)
 • ابوسعید تیموری و دوران حکومت وی
 • اوضاع سیاسی، اجتماعــی، اقتصـادی و فرهنگی ایران در عصر جانشینان اورون حسن آق قویونلو
 • نقش احمد قوام السلطنه در سیاست خارجی ایران(۱۲۷۵ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ش)
 • تحولات سیاسی ـ اجتماعی کاشان از مرگ ناصرالدین شاه تا کودتای رضاخان ( ۱۳۳۸ـ ۱۳۱۳ ق )
 • گمرک ایران در دوره مظفرالدین شاه(۱۹۰۶-۱۸۹۶ م./۱۳۲۴-۱۳۱۳ ق.)
 • بررسی تاریخی کلیساهای اصفهان در عصر صفویه
 • نقش و اهمیت استاجلوها در تحولات سیاسی – نظامی دوره صفویه (۱۰۳۸ – ۹۰۶ هـ . ق)
 • قبیله ازد و نقش آن در تاریخ تحولات ایران تا سال ۱۳۲ هـ . ق / ۷۴۹ م
 • قبیله تمیم و نقش آن در تاریخ تحولات ایران تا سال ۱۳۲ هـ / ۷۴۹ م
 • علل اجتماعی کودتای ۱۲۹۹ ش / ۱۹۲۱ م
 • از مهرگان تا سیمره (بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناحیه مهرگان کدک از ورد اسلام تا ۳۵۰ هـ.ق.
 • بررسی نقش لمپن ها در جنبشهای سیاسی دوران پهلوی (۱۳۴۲-۱۳۰۴)
 • بررسی نقش سیاسی ـ اجتماعی زنان ایرانی از سال ۱۳۴۰تا۱۳۵۰هـ.ش.
 • موقعیت سادات در دولت صفوی از شاه عباس اول تا سقوط صفویان
 • لرستان در دوره صفوی
 • بررسی تحولات سیا سی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره اتابکان سلغری
 • ایران در دوره ی نخست وزیری رضاخان
 • بررسی موقعیت زن در امپراطوری تیموریان
 • اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان
 • بررسی موقعیت زن در دهه ی ۱۳۵۰ش/۱۹۷۰م با تکیه بر نقش زن در انقلاب اسلامی
 • تحولات سیاسی، فرهنگی نیشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقیان
 • ترکمن ها و نقش آنها در روند تاریخ ایران از تشکیل دولت قاجار تا معاهده‌ی آخال
 • تاثیر استقراض خارجی بر روند تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار
 • تحلیل عملکرد شرکت ها و تجارتخانه های فعال اروپایی در بوشهر از ۱۸۷۰- ۱۹۲۵ م
 • مقام و مرتبت گرجیها در عصر صفوی و مقایسه با ارامنه
 • تاریخ انقلاب اسلامی در ارومیه از ۱۳۴۰ ش /۱۹۶۱م تا ۱۳۵۷ش/۱۹۷۹م
 • مقایسه خانواده های شهری، روستایی و عشایری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی عصر قاجار
 • کرمانشاه در دوره‌ی قاجار
 • رامهرمز در گذر تاریخ
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره تیموریان
 • جغرافیای تاریخی عشایر ایل خمسه در صد سال اخیر
 • نقش عتبات در روابط ایران عثمانی در عصر صفویان
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرمان در دوره سلجوقیان کرمان
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاشمر (از ۹۰۷ هـ. ق تا ۱۳۵۷ هـ.ش)
 • وقف در یزد طی یکصد سال اخیر
 • جغرافیای تاریخی کردستان با تأکید بر حکومت محلی اردلان (صفویه تا قاجار)
 • بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان در دوران ایلخانان (۶۵۶ـ ۷۳۶ هـ .ق / ۱۲۵۸ ـ ۱۳۳۵ م)
 • تاریخ سیاسی اجتماعی اقتصادی اراک (سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال ۱۳۳۲ ش
 • تحلیل و ارزیابی تغییرات اجتماعی در دوران سلطنت رضا شاه (۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش.)
 • اخلاق و عادات ایرانیان عصر صفوی از نگاه سیاحان اروپایی
 • بررسی وضعیت بهداشت و درمان در عصر ناصری (۱۳۱۳-۱۲۶۴ ق)
 • نقد و بررسی شیوه ی تاریخنگاری و رویکردهای موضوعی مورّخان برجسته عصر تیموری
 • تاریخ تحلیلی بازار اصفهان در مواجهه با جریان مدرنیسم: دوره پهلوی دوم (۱۳۵۷ – ۱۳۲۰ش/ ۱۹۷۸ – ۱۹۴۱م)
 • بررسی عوامل ماندگاری جشن های ایرانی تا حمله مغول
 • بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در دوران نخست وزیری امیر عباس هویدا
 • روابط ایران و ترکیه در دوره پهلوی اول (۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش/۱۹۴۱- ۱۹۲۵ م)
 • دوره محمدرضا شاه پهلوی از نگاه دربار و هیأت دولت طی سالهای۱۳۴۲ تا۱۳۵۷
 • بررسی مقایسه‌ای نظام آموزشی در سه پایتخت عصر صفویان (تبریز، قزوین و اصفهان)
 • بررسی مقایسه ای شعارهای انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی (۱۹۷۸- ۱۹۰۶م./۱۳۵۷-۱۲۸۵ش.)
 • چادگان در گذر تاریخ
 • بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجری
 • پیوند حکومتهای ایران تا قرن چهارم هجری با فرهنگ ایران باستان
 • بررسی تاریخچه و ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران (۱۳۴۴ تا انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷)
 • بررسی تحلیلی اندیشه غزالی پیرامون تاریخ و جامعه
 • بررسی معاهدات و امتیازات بین ایران و انگلیس از دوره قاجار تا مشروطه ۱۳۲۴- ۱۲۱۰ ق / ۱۹۰۶-۱۷۹۵ م
 • تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرمانشاه از ظهور صفویه تا پایان زندیه
 • بررسی معاهدات و امتیازات بین ایران و روسیه از دوره قاجار تا مشروطه ۱۳۲۴-۱۲۱۰ق / ۱۹۰۶-۱۷۹۵م
 • بررسی تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی اصفهان از ابتدای دوره قاجاریه تا روی کارآمدن ناصرالدین شاه (۱۱۹۳-۱۲۶۴ هجری قمری)

موضوع پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی

<imgنوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه تاریخ ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته تاریخ ایران دوره اسلامی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته تاریخ ایران دوره اسلامی اعلام می ­نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه تاریخ کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

ارسال درخواست:

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید:

واحد پروژه

شماره تماس خود را وارد نمایید تا پشتیبان تخصصی با شما تماس بگیرند.

سفارش سریع

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید