موضوع پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

 در این بخش فهرست موضوع پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • تاریخ‌ سیاسی‌،اجتماعی‌ و اقتصادی‌ فارس‌ در عهد ایلخانیان‌ (736-654 ه. ق)
 • اوضاع‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ – اجتماعی‌ خوزستان‌ در قرن‌ 19 م‌ / 13 ق‌
 • سازمان اداری غزنویان با تکیه بر منصب وزارت
 • روابط‌ دولت‌ ایلخانی‌ با مملوکان‌ مصر(739-654ه.ق‌)
 • ترجمه کتاب «سقیفه و فدک» اثر ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری با شرحی از واقعه سقیفه
 • رویاروئی‌ باقرخان‌ تنگستانی‌ با لشکرکشی‌های‌ انگلیس‌ به‌ بوشهر1254ه.ق‌ /1838م‌ و1273ه. ق‌/1856م‌
 • تاریخچه مطبوعات خوزستان 1357 – 1304 هـ . ش
 • اصفهان در ایام صفویان (اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اصفهان 1037 – 1000 هـ. ق)
 • تاریخ سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی ایران :‌از پایان جنگ جهانی اول تا کودتای 1921 ( 1299 – 1296 هـ.ش / 1921 – 1918 م)
 • اصفهان در عصر شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی(1135-1077 هـ ق)
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کهکلویه از سلطنت ناصرالدین شاه تا سقوط دولت دکتر مصدق
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره شاه عباس اول صفوی
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فارس از مرگ کریم خان زند تا مرگ فتحعلیشاه قاجار ( 1250 – 1193 هـ.ق / 1778 – 1835م)
 • بررسی آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقی ایران از سلطنت ناصرالدین شاه تا تاسیس پلیس جنوب ایران ( 1264 – 1336 هـ.ق / 1918 – 1847م)
 • اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اصفهان در عصر سلطنت شاه صفی اول و شاه عباس دوم، 1077، 1038 هجری قمری
 • گرجیان در عصر شاه عباس اول ( 996 – 1038 هـ.ق / 1588 – 1629م)
 • باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران( 1320 – 1227 هـ.ش )
 • تاثیر فاتحان تهران بر روند مشروطیت ایران (1327-1330 هـ.ق)
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی خمین از دور صفویه تاانقلاب اسلامی
 • اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی ایران در دوران حکومت شاه سلطان حسین صفوی( 1135-1105هـ.ق)
 • تاریخ تشیع در دوره تیموریان ( 911-850 هـ) و قراقوینلوها
 • تمرکز و عدم تمرکز در حکومت قاجار و پیامدهای آن ( 1250 –1324 هـ .ق)
 • ابوسعید تیموری و دوران حکومت وی
 • اوضاع سیاسی، اجتماعــی، اقتصـادی و فرهنگی ایران در عصر جانشینان اورون حسن آق قویونلو
 • نقش احمد قوام السلطنه در سیاست خارجی ایران(1275 تا 30 تیر 1331ش)
 • تحولات سیاسی ـ اجتماعی کاشان از مرگ ناصرالدین شاه تا کودتای رضاخان ( 1338ـ 1313 ق )
 • گمرک ایران در دوره مظفرالدین شاه(1906-1896 م./1324-1313 ق.)
 • بررسی تاریخی کلیساهای اصفهان در عصر صفویه
 • نقش و اهمیت استاجلوها در تحولات سیاسی – نظامی دوره صفویه (1038 – 906 هـ . ق)
 • قبیله ازد و نقش آن در تاریخ تحولات ایران تا سال 132 هـ . ق / 749 م
 • قبیله تمیم و نقش آن در تاریخ تحولات ایران تا سال 132 هـ / 749 م
 • علل اجتماعی کودتای 1299 ش / 1921 م
 • از مهرگان تا سیمره (بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناحیه مهرگان کدک از ورد اسلام تا 350 هـ.ق.
 • بررسی نقش لمپن ها در جنبشهای سیاسی دوران پهلوی (1342-1304)
 • بررسی نقش سیاسی ـ اجتماعی زنان ایرانی از سال 1340تا1350هـ.ش.
 • موقعیت سادات در دولت صفوی از شاه عباس اول تا سقوط صفویان
 • لرستان در دوره صفوی
 • بررسی تحولات سیا سی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره اتابکان سلغری
 • ایران در دوره ی نخست وزیری رضاخان
 • بررسی موقعیت زن در امپراطوری تیموریان
 • اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان
 • بررسی موقعیت زن در دهه ی 1350ش/1970م با تکیه بر نقش زن در انقلاب اسلامی
 • تحولات سیاسی، فرهنگی نیشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقیان
 • ترکمن ها و نقش آنها در روند تاریخ ایران از تشکیل دولت قاجار تا معاهده‌ی آخال
 • تاثیر استقراض خارجی بر روند تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجار
 • تحلیل عملکرد شرکت ها و تجارتخانه های فعال اروپایی در بوشهر از 1870- 1925 م
 • مقام و مرتبت گرجیها در عصر صفوی و مقایسه با ارامنه
 • تاریخ انقلاب اسلامی در ارومیه از 1340 ش /1961م تا 1357ش/1979م
 • مقایسه خانواده های شهری، روستایی و عشایری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی عصر قاجار
 • کرمانشاه در دوره‌ی قاجار
 • رامهرمز در گذر تاریخ
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فارس در دوره تیموریان
 • جغرافیای تاریخی عشایر ایل خمسه در صد سال اخیر
 • نقش عتبات در روابط ایران عثمانی در عصر صفویان
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرمان در دوره سلجوقیان کرمان
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاشمر (از 907 هـ. ق تا 1357 هـ.ش)
 • وقف در یزد طی یکصد سال اخیر
 • جغرافیای تاریخی کردستان با تأکید بر حکومت محلی اردلان (صفویه تا قاجار)
 • بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان در دوران ایلخانان (656ـ 736 هـ .ق / 1258 ـ 1335 م)
 • تاریخ سیاسی اجتماعی اقتصادی اراک (سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال 1332 ش
 • تحلیل و ارزیابی تغییرات اجتماعی در دوران سلطنت رضا شاه (1320-1304 ش.)
 • اخلاق و عادات ایرانیان عصر صفوی از نگاه سیاحان اروپایی
 • بررسی وضعیت بهداشت و درمان در عصر ناصری (1313-1264 ق)
 • نقد و بررسی شیوه ی تاریخنگاری و رویکردهای موضوعی مورّخان برجسته عصر تیموری
 • تاریخ تحلیلی بازار اصفهان در مواجهه با جریان مدرنیسم: دوره پهلوی دوم (1357 – 1320ش/ 1978 – 1941م)
 • بررسی عوامل ماندگاری جشن های ایرانی تا حمله مغول
 • بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در دوران نخست وزیری امیر عباس هویدا
 • روابط ایران و ترکیه در دوره پهلوی اول (1320-1304 ش/1941- 1925 م)
 • دوره محمدرضا شاه پهلوی از نگاه دربار و هیأت دولت طی سالهای1342 تا1357
 • بررسی مقایسه‌ای نظام آموزشی در سه پایتخت عصر صفویان (تبریز، قزوین و اصفهان)
 • بررسی مقایسه ای شعارهای انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی (1978- 1906م./1357-1285ش.)
 • چادگان در گذر تاریخ
 • بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی بخارا و سمرقند در دو قرن اول هجری
 • پیوند حکومتهای ایران تا قرن چهارم هجری با فرهنگ ایران باستان
 • بررسی تاریخچه و ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران (1344 تا انقلاب اسلامی بهمن 1357)
 • بررسی تحلیلی اندیشه غزالی پیرامون تاریخ و جامعه
 • بررسی معاهدات و امتیازات بین ایران و انگلیس از دوره قاجار تا مشروطه 1324- 1210 ق / 1906-1795 م
 • تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرمانشاه از ظهور صفویه تا پایان زندیه
 • بررسی معاهدات و امتیازات بین ایران و روسیه از دوره قاجار تا مشروطه 1324-1210ق / 1906-1795م
 • بررسی تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی اصفهان از ابتدای دوره قاجاریه تا روی کارآمدن ناصرالدین شاه (1193-1264 هجری قمری)

موضوع پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه تاریخ ایران دوره اسلامی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه تاریخ ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته تاریخ ایران دوره اسلامی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته تاریخ ایران دوره اسلامی اعلام می ­نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه تاریخ کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید