MENUMENU

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

۶آبان

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

<imgموضوع پایان نامه علوم اقتصادی

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه  علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

 • بررسی قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران ۶۵-۱۳۴۶
 • ارزیابی سیاستهای بازرگانی
 • اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری صنایع کشور
 • تحلیل جریانات مابین الصنایع در استان اصفهان
 • آموزش و پرورش، دولت یا بخش خصوصی؟
 • تلفیق مبادلات بین بخشی برای اتحاد اقتصادی سازمان اکو
 • طرح بلندمدت تشکیل بازار ارز در ایران
 • بررسی کارآیی سیاست های پولی و مالی در کشورهای توسعه نیافته با تاکید بر مورد ایران
 • تحلیل هزینه های آموزش و پرورش
 • برآورد قیمتهای سایه ای
 • ریشه یابی جنبه های ارزشی دانش اقتصاد
 • اثر درآمدی آموزش
 • برآورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه پول در ایران
 • نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشاورزی
 • تحلیل اقتصادی یکپارچگی اراضی کشاورزی«مورد لنجان و فلاورجان»
 • کاربردهای تحلیلی جدول داده-ستانده
 • نقش پست در توسعه اقتصادی و تخصیص بهینه منابع
 • اثر آموزش بر توزیع درآمد
 • بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری اقتصادی در منطقه بشاگرد
 • نقش سرمایه انسانی در نوآوری تکنولوژیکی
 • تخمین تابع تقاضای برق خانگی در استان اصفهان
 • بررسی اثرتجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی بر توسعه
 • ارزیابی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی «نمونه اتحاد جماهیر شوروی»
 • نرخ بازده سرمایه گذاری درآموزش عالی(گروه علوم انسانی)
 • برآورد متوسط وقفه در دریافتی های دولت و تاثیر آن بر کسری بودجه و تورم در ایران
 • بهره‌برداری‌ بهینه‌ از منابع‌ میگو ، مطالعه‌ مورد آبهای‌ ساحلی‌ منطقه‌ بوشهر
 • تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی آب «مطالعه موردی شهرستان ارسنجان»
 • اندازه دولت و رشداقتصادی در ایران : ۷۰-۱۳۳۸
 • بررسی هماهنگی اهداف کلان برنامه پنجساله دوم عمرانی توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی و تخمین اثرات تجارت بین الملل بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران
 • نقش‌ انتظارات‌ عقلایی‌ دربی‌ تاثیری‌ سیاستهای‌ پولی‌ ایران‌
 • بررسی‌ ضرورت‌ دانشگاههای‌ خصوصی‌ در ایران‌
 • اثرات بودجه های برنامه اول در ترکیب و جهت گیری بخش صنایع
 • بهره برداری بهینه از مراتع-منطقه سرمشهد شهرستان کازرون استان فارس
 • بررسی‌ تاثیر نااطمینانی‌ بر تصمیم‌ استخراج‌ منابع‌ تجدید ناپذیر
 • برآورد تابع تقاضای آب آشامیدنی(مورد شهر اصفهان)
 • بررسی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بر اقتصاد کشور، دیدگاه‌ نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌
 • بررسی‌ امکان‌ حصول‌ تعادل‌ همزمان‌ داخلی‌ و خارجی‌ با استفاده‌ از سیاست‌های‌ ترکیبی‌ در اقتصادایران‌
 • بررسی‌ ساختار اقتصادی‌ صنایع‌ دستی‌ منطقه‌جنوب‌ غرب‌ و امکانات‌ توسعه‌ آن‌
 • آزاد سازی‌ بخش‌ کشاورزی‌:آثار اقتصادی‌ حذف‌ سوبسید نهاده‌هامطالعه‌ موردی‌ سیب‌زمینی‌ فریدن‌
 • برآورد تابع‌ تولید خرمای‌ کبکاب‌ مطالعه‌ موردی‌: دشتستان‌
 • تخمین‌ کشش‌های‌ تجاری‌ و سیاست‌های‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود موازنه‌ تجاری‌
 • تخصیص‌ بهینه‌ آب‌ رودخانه‌ هیرمند بین‌ زیر بخشهای‌ کشاورزی‌
 • بررسی تطبیقی توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان در سالهای ۵۶ و ۷۲-۷۰
 • بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر روی رشد اقتصادی ایران ۷۱-۱۳۳۸‌
 • تخمین‌ نیاز ارزی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ (۷۸-۱۳۷۴)
 • تخمین‌ تابع‌ تولید ذرت‌ (دانه‌ای‌) مطالعه‌ مورد(شهرستان‌ مرودشت‌ )
 • ارزیابی‌ سیاستهای‌ اشتغال‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌
 • برآورد کششهای درآمدی و قیمتی کالاهای وارداتی ایران به تفکیک اقلام اصلی(۷۰-۱۳۴۸)
 • طرحهای سرمایه گذاری و محدودیتهای اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه کاربرد مدل Se-hark Parkدر مورد ایران
 • تحلیل تاریخی و نقد توسعه و انحطاط اقتصادی-فرهنگی ایران(بعد از اسلام تا قرن نهم هجری)
 • معرفی یک الگوی جدید توزیع درآمد و کاربرد آن برای اقتصاد ایران
 • بررسی تاثیر تنزل ارزش پول برتر از تجارت خارجی ایران از طریق منحنی جی
 • تقاضای کل و سیاستهای پولی، مالی کاربردی از تبدیل باکس-کاکس در ایران
 • پیش بینی تقاضای آب شرب در شهر مشهد
 • بررسی وتخمین تابع تقاضای فولاد کشور بین سالهای ۷۴-۱۳۴۶
 • تحلیلی از رفتار پس انداز و تخمین تابع آن : مورد ایران ۱۳۷۲-۱۳۴۷
 • ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان
 • آزادسازی‌ تجارت‌- تعدیل‌ ساختار بودجه‌ دولت‌
 • انتخاب‌ کیفیت‌ مناسب‌ محیط‌ زیست‌ آبی‌ مطالعه‌ موردی‌:رودخانه‌ زاینده‌ رود
 • بررسی‌ و برآورد تقاضای‌ گاز طبیعی‌ در بخش‌ خانگی‌-تجاری‌
 • تخمین‌ تابع‌ تولید مسکن‌ و کاربری‌ زمین‌ شهری‌ در منطقه‌ شهری‌ کاشان‌
 • تأثیر مشارکت دانشجویان در هزینه های آموزش عالی بر کارآئی آموزشی
 • تجزیه‌ و تحلیل‌ نوسانات‌ بازده‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ بااستفاده‌از مدلهای‌ عاملی‌
 • رشد درآمدهای‌ مالیاتی‌ و ایجاد ارتباط‌ منطقی‌ بین‌ بودجه‌ دولت‌ ودرآمدهای‌ مالیاتی‌
 • علل نارساییهای مراکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 • برآورد کششهای قیمتی و درآمدی عرضه و تقاضای صادرات صنعتی ایران
 • مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب
 • صادرات‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ایران‌ : برآورد کششهای‌ درآمدی‌ و قیمتی‌ عرضه‌ و تقاضا (۷۸-۱۳۴۲)
 • بررسی‌ فقر و اندازه‌گیری‌ خط‌ فقر در استان‌ کردستان‌
 • ارزیابی‌ اقتصادی‌ احداث‌ بزرگراه‌ زنجان‌-تبریز
 • تحلیل و برآورد ساختار هزینه صنایع قند ایران
 • بررسی سیکل های تجاری و علل آن در ایران طی سالهای ۷۴-۱۳۳۷
 • تحلیل و برآورد تابع عرضه اعیانی واحدهای مسکونی در دوره زمانی ۱۳۷۶-۱۳۴۵ «مورد شهر تبریز»
 • تخمین سهم انرژی های متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان
 • تابع مطلوبیت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران
 • بررسی الگوی مصرف انرژی خانوارهای شهری در ایران ۷۵-۱۳۶۲
 • تاثیر نوسانات ارزی بر واردات و صادرا غیرنفتی کشور(داده های فصلی ۷۴-۱۳۶۰)
 • بررسی شاخصها و مدلهای ریاضی انتشارات آلودگی آب و تحلیل اقتصادی هزینه کاهش یا رفع آلودگی(رودخانه زاینده رود اصفهان)
 • بررسی مسائل و مشکلات یکپارچگی پولی، مورد مطالعه اتحادیه اقتصادی اروپا
 • برآورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارآئی نظام مالیاتی در استان اصفهان
 • بررسی بازار نیروی کار، مطالعه موردی : کارگاههای بزرگ صنعتی در استان اصفهان
 • بررسی ساختار بازار کار بخش غیررسمی شهری
 • بررسی مزیت نسبی در بخش صنایع ایران
 • بررسی و تحلیل قابلیت های استان اصفهان در زمینه تولید و صدور کالاهای صنعتی بر اساس اصل مزیت نسبی آشکار شده
 • تجزیه و تحلیل رابطه تعادلی و بلندمدت بین واردات واسطه ای-سرمایه ای و صادرات غیرنفتی(۱۳۷۶-۱۳۴۰)
 • تخمین توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه : استان همدان
 • تخمین تابع تقاضای آب آشامیدنی(مطالعه موردی شهر کاشان)
 • برآورد تابع هزینه ترانسلوک فرآورده های طولی فولاد در شرکت ذوب آهن اصفهان
 • اثرات سیاست مالی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی(۷۶-۱۳۳۸)
 • ارزیابی اقتصادی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
 • تجزیه و تحلیل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ایران(۱۳۷۷-۱۳۴۸)
 • تحلیل کارایی فنی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA
 • اندازه تجزیه و تحلیل بهره وری در شرکت تراکتور سازی ایران
 • اثر تغییرات نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران در دوره ۱۳۷۶-۱۳۴۵
 • تخصیص منابع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان
 • تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا” ایده آل (۷۸-۱۳۵۰)
 • همگرایی اقتصادی و تاثیر سرریزهای منطقه ای بر رشد درآمد سرانه(مورد: کشورهای عضو OIC)
 • یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، کاربرد یک مدل جاذبه
 • بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران
 • بررسی و تخمین تابع تقاضای واردات محصـــولات فــــولادی تخت (۱۳۷۷-۱۳۵۲)
 • بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌های خارجی با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب (۷۸-۱۳۵۰)
 • بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان در استان اصفهان
 • تحلیل هزینه – فایده کشتارگاه بهین تهران
 • اندازه‌گیری و بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمی ایران
 • ارزیابی و مقایسه وضعیت تکنولوژی در شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان
 • بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه کل کشاورزی ایران
 • برآورد قیمت کف برای خرمای شاهانی (شهرستان جهرم)
 • بررسی تأثیر آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران(۷۸-۱۳۴۵)
 • اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانه ای ایران(۷۸-۱۳۵۸)
 • بررسی تأثیر هزینه‌های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
 • بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (۸۰-۱۳۶۲)
 • نقش هزینه مبادله برروی تورم رکودی در ایران در طی سالهای (۱۳۷۹-۱۳۵۰)
 • بررسی عوامل (پولی و غیر پولی) مؤثر بر تورم در ایران (۱۳۷۹-۱۳۳۸)
 • تعیین الگوی بهینه فعالیتهای واحد گاوداری؛ با رهیافت مدل برنامه‌ریزی خطی پویا (۱۳۸۱-۱۳۷۷)
 • اثرات ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و بلوکهای اقتصادی ؛کاربرد مدل جاذبه
 • اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع مس ایران با رهیافت DRC (مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه کرمان)
 • بررسی تاثیرات متقابل نظام بانکی ایران و متغیرهای کلان اقتصادی (۱۳۷۹-۱۳۴۰)
 • تحلیل همگرائی بهره‌وری کل عوامل تولید بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران (۷۵-۱۳۴۵)
 • پیش بینی روند نرخ ارز یکسان‎سازی شده در ایران: بکارگیری شبکه‎های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با روش‎های اقتصاد‎سنجی
 • بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور
 • بررسی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی غار علیصدر همدان)
 • تحلیل فضایی و تقاضای نیروی کار در ایران
 • بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه اقتصادی با آموزه های اسلامی
 • بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران(۱۳۷۹-۱۳۳۸)
 • پویایی سنجی و ماهیت تجارت درون صنعت: مورد ایران با کشورهای ASEAN و چین (طی دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰)
 • بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۰)
 • تحلیل تجربی کششهای تقاضای بنزین در ایران با استفاده از روشهای همجمعی: دوره ۸۱-۱۳۴۶
 • بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران
 • تحلیل شدت انرژی حمل نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای
 • بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در نتیجه پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)
 • بررسی روند تحولات هزینه مبادله و پیامدهای آن در اقتصاد ایران (۱۳۸۰-۱۳۵۰)
 • تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیررسمی شهری در استان قم
 • بررسی اثر جهانی شدن بر قیمت واقعی نفت: مورد مطالعاتی اوپک
 • ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای هیبرید خورشیدی در ایران
 • تخمین تابع منافع نهایی ناشی از کاهش آلودگی های آبی، برای بخش ایرانی خلیج فارس (به روش ارزشیابی مشروط) مطالعه ی موردی شهر بندر عباس
 • تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه (بررسی مقایسه ای بین کشورهای منتخب)
 • بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • تجزیه تحلیل بودجه در مناطق مختلف شهرداری اصفهان (با تاکید بر تعادل و توان منطقه ای طی ده سال گذشته)
 • پیش بینی روند قیمت فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN و مقایسه نتایج آن با روش ARIMA
 • سهم بری عوامل تولید و رشد اقتصادی کاربرد الگوی برتولا در اقتصاد ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۲)
 • تعامل بین همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری میان ایران و بلوک های منتخب
 • بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۸۳-۱۳۴۰
 • ارائه یک مدل اقتصادی برای بازار برق
 • تحلیل هزینه- فایده پروژه متروی اصفهان
 • ارزیابی اقتصادی زیست محیطی کارخانه فولاد مبارکه برای ساکنین شهر اصفهان
 • مدل توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی: مطالعه موردی نیروگاه های حرارتی اصفهان
 • تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی (۱۳۸۲-۱۳۷۴)
 • بررسی رابطه‌ی متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OECD و شبیه سازی مدلی برای ایران
 • بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب
 • اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی
 • رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی قیمت برخی محصولات پروتئینی (گوشت مرغ و تخم مرغ) در ایران
 • تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان
 • تأثیر کنترل‌ سرمایه بر بحران های ارزی در کشورهای در حال توسعه
 • تخمین تابع تقاضای نهاده های تولید در صنایع شیمیایی ایران برای دوره زمانی۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲
 • تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان های کشور)
 • تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی ایران)
 • بهینه‌یابی حمل و نقل گازوئیل (نفت‌گاز) از پالایشگاه‌ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای اصلی شرکت ملی نفت ایران
 • اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران
 • پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکردی بر تحلیل تکنیکی
 • تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علّّی بیزین (BCM)
 • اثرات کمک های خارجی بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه
 • تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران: یک تحلیل پویا
 • تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش های مختلف اقتصادی ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۲تا۱۳۸۵
 • مدل اقتصاد کلان‌سنجی ایران: رویکرد جایگزینی یورو با دلار آمریکا در مبادلات بین‌المللی
 • تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴)
 • مطالعه مکان یابی استقرارکارخانه های قند و شکر در استان آذربایجان غربی
 • برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال ۱۳۸۶ (مطالعه موردی شهر اصفهان)
 • اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها
 • تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری اصفهان و بررسی اثرات آن بر بخش مسکن (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)
 • آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر
 • مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی(۱۳۸۶-۱۳۳۸)
 • اندازه گیری تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهایی در کالاهای منتخب صنعت پتروشیمی ایران
 • اثر جهانی­شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهای OECD (شبیه­ سازی مدلی برای ایران)
 • تأثیر گسترش تجارت الکترونیک از طریق اینترنت بر جریان­های تجاری

موضوع پایان نامه علوم اقتصادی

<imgنوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه علوم اقتصادی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه اقتصاد ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته علوم اقتصادی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته علوم اقتصادی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

سفارش سریع

شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برچسب های متداول

انجام پایان نامه (120) انجام پایان نامه ارشد مدیریت (45) انجام پایان نامه مدیریت (46) انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (45) انجام پروپوزال مدیریت (46) انجام پروژه دانشجویی مدیریت (45) تحقیق در مدیریت (45) تحقیق مدیریت (45) تحقیق مدیریت زمان (45) خرید پروپوزال مدیریت (45) خلاصه پایان نامه مدیریت (45) رساله مدیریت (45) رشته مدیریت (45) سفارش پایان نامه مدیریت (45) سفارش پروپوزال مدیریت (45) عناوین پایان نامه های مدیریت (45) عنوان پایان نامه مدیریت (45) مدیریت (46) مدیریت بازاریابی (45) مدیریت پروژه عمرانی (44) مقاله و پایان نامه دانشجویی (84) موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی (45) موضوع پایان نامه (164) موضوع پایان نامه دکتری مدیریت (45) نمونه پایان نامه (122) نمونه پروپوزال (121) وبلاگ شریف یار (82) پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی (45) پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی (45) پایان نامه رایگان مدیریت (45) پایان نامه مدیریت (47) پایان نامه مدیریت آموزشی (45) پایان نامه مدیریت بحران (45) پایان نامه مدیریت جهانگردی (45) پایان نامه مدیریت دانش (45) پایان نامه مدیریت ریسک (45) پایان نامه مدیریت زمان (45) پایان نامه های رشته مدیریت (45) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (44) پرسشنامه مدیریت (45) پروپوزال مدیریت (46) پروپوزال مدیریت آموزشی (45) پروژه مدیریت (44) پروژه مدیریت جهانگردی (45) پروژه کارشناسی مدیریت دولتی (45)

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييد

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.این وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.