موضوع پروژه علوم اقتصادی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

در این بخش فهرست موضوع پروژه علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران 65-1346
 • ارزیابی سیاستهای بازرگانی
 • اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری صنایع کشور
 • تحلیل جریانات مابین الصنایع در استان اصفهان
 • آموزش و پرورش، دولت یا بخش خصوصی؟
 • تلفیق مبادلات بین بخشی برای اتحاد اقتصادی سازمان اکو
 • طرح بلندمدت تشکیل بازار ارز در ایران
 • بررسی کارآیی سیاست های پولی و مالی در کشورهای توسعه نیافته با تاکید بر مورد ایران
 • تحلیل هزینه های آموزش و پرورش
 • برآورد قیمتهای سایه ای
 • ریشه یابی جنبه های ارزشی دانش اقتصاد
 • اثر درآمدی آموزش
 • برآورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه پول در ایران
 • نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشاورزی
 • تحلیل اقتصادی یکپارچگی اراضی کشاورزی«مورد لنجان و فلاورجان»
 • کاربردهای تحلیلی جدول داده-ستانده
 • نقش پست در توسعه اقتصادی و تخصیص بهینه منابع
 • اثر آموزش بر توزیع درآمد
 • بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری اقتصادی در منطقه بشاگرد
 • نقش سرمایه انسانی در نوآوری تکنولوژیکی
 • تخمین تابع تقاضای برق خانگی در استان اصفهان
 • بررسی اثرتجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی بر توسعه
 • ارزیابی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی «نمونه اتحاد جماهیر شوروی»
 • نرخ بازده سرمایه گذاری درآموزش عالی(گروه علوم انسانی)
 • برآورد متوسط وقفه در دریافتی های دولت و تاثیر آن بر کسری بودجه و تورم در ایران
 • بهره‌برداری‌ بهینه‌ از منابع‌ میگو ، مطالعه‌ مورد آبهای‌ ساحلی‌ منطقه‌ بوشهر
 • تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی آب «مطالعه موردی شهرستان ارسنجان»
 • اندازه دولت و رشداقتصادی در ایران : 70-1338
 • بررسی هماهنگی اهداف کلان برنامه پنجساله دوم عمرانی توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی و تخمین اثرات تجارت بین الملل بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران
 • نقش‌ انتظارات‌ عقلایی‌ دربی‌ تاثیری‌ سیاستهای‌ پولی‌ ایران‌
 • بررسی‌ ضرورت‌ دانشگاههای‌ خصوصی‌ در ایران‌
 • اثرات بودجه های برنامه اول در ترکیب و جهت گیری بخش صنایع
 • بهره برداری بهینه از مراتع-منطقه سرمشهد شهرستان کازرون استان فارس
 • بررسی‌ تاثیر نااطمینانی‌ بر تصمیم‌ استخراج‌ منابع‌ تجدید ناپذیر
 • برآورد تابع تقاضای آب آشامیدنی(مورد شهر اصفهان)
 • بررسی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بر اقتصاد کشور، دیدگاه‌ نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌
 • بررسی‌ امکان‌ حصول‌ تعادل‌ همزمان‌ داخلی‌ و خارجی‌ با استفاده‌ از سیاست‌های‌ ترکیبی‌ در اقتصادایران‌
 • بررسی‌ ساختار اقتصادی‌ صنایع‌ دستی‌ منطقه‌جنوب‌ غرب‌ و امکانات‌ توسعه‌ آن‌
 • آزاد سازی‌ بخش‌ کشاورزی‌:آثار اقتصادی‌ حذف‌ سوبسید نهاده‌هامطالعه‌ موردی‌ سیب‌زمینی‌ فریدن‌
 • برآورد تابع‌ تولید خرمای‌ کبکاب‌ مطالعه‌ موردی‌: دشتستان‌
 • تخمین‌ کشش‌های‌ تجاری‌ و سیاست‌های‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود موازنه‌ تجاری‌
 • تخصیص‌ بهینه‌ آب‌ رودخانه‌ هیرمند بین‌ زیر بخشهای‌ کشاورزی‌
 • بررسی تطبیقی توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان در سالهای 56 و 72-70
 • بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر روی رشد اقتصادی ایران 71-1338‌
 • تخمین‌ نیاز ارزی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ (78-1374)
 • تخمین‌ تابع‌ تولید ذرت‌ (دانه‌ای‌) مطالعه‌ مورد(شهرستان‌ مرودشت‌ )
 • ارزیابی‌ سیاستهای‌ اشتغال‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌
 • برآورد کششهای درآمدی و قیمتی کالاهای وارداتی ایران به تفکیک اقلام اصلی(70-1348)
 • طرحهای سرمایه گذاری و محدودیتهای اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه کاربرد مدل Se-hark Parkدر مورد ایران
 • تحلیل تاریخی و نقد توسعه و انحطاط اقتصادی-فرهنگی ایران(بعد از اسلام تا قرن نهم هجری)
 • معرفی یک الگوی جدید توزیع درآمد و کاربرد آن برای اقتصاد ایران
 • بررسی تاثیر تنزل ارزش پول برتر از تجارت خارجی ایران از طریق منحنی جی
 • تقاضای کل و سیاستهای پولی، مالی کاربردی از تبدیل باکس-کاکس در ایران
 • پیش بینی تقاضای آب شرب در شهر مشهد
 • بررسی وتخمین تابع تقاضای فولاد کشور بین سالهای 74-1346
 • تحلیلی از رفتار پس انداز و تخمین تابع آن : مورد ایران 1372-1347
 • ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان
 • آزادسازی‌ تجارت‌- تعدیل‌ ساختار بودجه‌ دولت‌
 • انتخاب‌ کیفیت‌ مناسب‌ محیط‌ زیست‌ آبی‌ مطالعه‌ موردی‌:رودخانه‌ زاینده‌ رود
 • بررسی‌ و برآورد تقاضای‌ گاز طبیعی‌ در بخش‌ خانگی‌-تجاری‌
 • تخمین‌ تابع‌ تولید مسکن‌ و کاربری‌ زمین‌ شهری‌ در منطقه‌ شهری‌ کاشان‌
 • تأثیر مشارکت دانشجویان در هزینه های آموزش عالی بر کارآئی آموزشی
 • تجزیه‌ و تحلیل‌ نوسانات‌ بازده‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ بااستفاده‌از مدلهای‌ عاملی‌
 • رشد درآمدهای‌ مالیاتی‌ و ایجاد ارتباط‌ منطقی‌ بین‌ بودجه‌ دولت‌ ودرآمدهای‌ مالیاتی‌
 • علل نارساییهای مراکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 • برآورد کششهای قیمتی و درآمدی عرضه و تقاضای صادرات صنعتی ایران
 • مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب
 • صادرات‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ایران‌ : برآورد کششهای‌ درآمدی‌ و قیمتی‌ عرضه‌ و تقاضا (78-1342)
 • بررسی‌ فقر و اندازه‌گیری‌ خط‌ فقر در استان‌ کردستان‌
 • ارزیابی‌ اقتصادی‌ احداث‌ بزرگراه‌ زنجان‌-تبریز
 • تحلیل و برآورد ساختار هزینه صنایع قند ایران
 • بررسی سیکل های تجاری و علل آن در ایران طی سالهای 74-1337
 • تحلیل و برآورد تابع عرضه اعیانی واحدهای مسکونی در دوره زمانی 1376-1345 «مورد شهر تبریز»
 • تخمین سهم انرژی های متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان
 • تابع مطلوبیت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران
 • بررسی الگوی مصرف انرژی خانوارهای شهری در ایران 75-1362
 • تاثیر نوسانات ارزی بر واردات و صادرا غیرنفتی کشور(داده های فصلی 74-1360)
 • بررسی شاخصها و مدلهای ریاضی انتشارات آلودگی آب و تحلیل اقتصادی هزینه کاهش یا رفع آلودگی(رودخانه زاینده رود اصفهان)
 • بررسی مسائل و مشکلات یکپارچگی پولی، مورد مطالعه اتحادیه اقتصادی اروپا
 • برآورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارآئی نظام مالیاتی در استان اصفهان
 • بررسی بازار نیروی کار، مطالعه موردی : کارگاههای بزرگ صنعتی در استان اصفهان
 • بررسی ساختار بازار کار بخش غیررسمی شهری
 • بررسی مزیت نسبی در بخش صنایع ایران
 • بررسی و تحلیل قابلیت های استان اصفهان در زمینه تولید و صدور کالاهای صنعتی بر اساس اصل مزیت نسبی آشکار شده
 • تجزیه و تحلیل رابطه تعادلی و بلندمدت بین واردات واسطه ای-سرمایه ای و صادرات غیرنفتی(1376-1340)
 • تخمین توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه : استان همدان
 • تخمین تابع تقاضای آب آشامیدنی(مطالعه موردی شهر کاشان)
 • برآورد تابع هزینه ترانسلوک فرآورده های طولی فولاد در شرکت ذوب آهن اصفهان
 • اثرات سیاست مالی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی(76-1338)
 • ارزیابی اقتصادی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
 • تجزیه و تحلیل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ایران(1377-1348)
 • تحلیل کارایی فنی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA
 • اندازه تجزیه و تحلیل بهره وری در شرکت تراکتور سازی ایران
 • اثر تغییرات نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران در دوره 1376-1345
 • تخصیص منابع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان
 • تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا” ایده آل (78-1350)
 • همگرایی اقتصادی و تاثیر سرریزهای منطقه ای بر رشد درآمد سرانه(مورد: کشورهای عضو OIC)
 • یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، کاربرد یک مدل جاذبه
 • بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران
 • بررسی و تخمین تابع تقاضای واردات محصـــولات فــــولادی تخت (1377-1352)
 • بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌های خارجی با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب (78-1350)
 • بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان در استان اصفهان
 • تحلیل هزینه – فایده کشتارگاه بهین تهران
 • اندازه‌گیری و بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمی ایران
 • ارزیابی و مقایسه وضعیت تکنولوژی در شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان
 • بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه کل کشاورزی ایران
 • برآورد قیمت کف برای خرمای شاهانی (شهرستان جهرم)
 • بررسی تأثیر آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران(78-1345)
 • اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانه ای ایران(78-1358)
 • بررسی تأثیر هزینه‌های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
 • بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (80-1362)
 • نقش هزینه مبادله برروی تورم رکودی در ایران در طی سالهای (1379-1350)
 • بررسی عوامل (پولی و غیر پولی) مؤثر بر تورم در ایران (1379-1338)
 • تعیین الگوی بهینه فعالیتهای واحد گاوداری؛ با رهیافت مدل برنامه‌ریزی خطی پویا (1381-1377)
 • اثرات ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و بلوکهای اقتصادی ؛کاربرد مدل جاذبه
 • اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع مس ایران با رهیافت DRC (مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه کرمان)
 • بررسی تاثیرات متقابل نظام بانکی ایران و متغیرهای کلان اقتصادی (1379-1340)
 • تحلیل همگرائی بهره‌وری کل عوامل تولید بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران (75-1345)
 • پیش بینی روند نرخ ارز یکسان‎سازی شده در ایران: بکارگیری شبکه‎های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با روش‎های اقتصاد‎سنجی
 • بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور
 • بررسی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی غار علیصدر همدان)
 • تحلیل فضایی و تقاضای نیروی کار در ایران
 • بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه اقتصادی با آموزه های اسلامی
 • بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران(1379-1338)
 • پویایی سنجی و ماهیت تجارت درون صنعت: مورد ایران با کشورهای ASEAN و چین (طی دوره 1997 تا 2000)
 • بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران (1338 تا 1380)
 • تحلیل تجربی کششهای تقاضای بنزین در ایران با استفاده از روشهای همجمعی: دوره 81-1346
 • بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران
 • تحلیل شدت انرژی حمل نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای
 • بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در نتیجه پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)
 • بررسی روند تحولات هزینه مبادله و پیامدهای آن در اقتصاد ایران (1380-1350)
 • تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیررسمی شهری در استان قم
 • بررسی اثر جهانی شدن بر قیمت واقعی نفت: مورد مطالعاتی اوپک
 • ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای هیبرید خورشیدی در ایران
 • تخمین تابع منافع نهایی ناشی از کاهش آلودگی های آبی، برای بخش ایرانی خلیج فارس (به روش ارزشیابی مشروط) مطالعه ی موردی شهر بندر عباس
 • تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه (بررسی مقایسه ای بین کشورهای منتخب)
 • بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • تجزیه تحلیل بودجه در مناطق مختلف شهرداری اصفهان (با تاکید بر تعادل و توان منطقه ای طی ده سال گذشته)
 • پیش بینی روند قیمت فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN و مقایسه نتایج آن با روش ARIMA
 • سهم بری عوامل تولید و رشد اقتصادی کاربرد الگوی برتولا در اقتصاد ایران(1338-1382)
 • تعامل بین همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری میان ایران و بلوک های منتخب
 • بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 83-1340
 • ارائه یک مدل اقتصادی برای بازار برق
 • تحلیل هزینه- فایده پروژه متروی اصفهان
 • ارزیابی اقتصادی زیست محیطی کارخانه فولاد مبارکه برای ساکنین شهر اصفهان
 • مدل توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی: مطالعه موردی نیروگاه های حرارتی اصفهان
 • تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی (1382-1374)
 • بررسی رابطه‌ی متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OECD و شبیه سازی مدلی برای ایران
 • بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب
 • اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی
 • رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی قیمت برخی محصولات پروتئینی (گوشت مرغ و تخم مرغ) در ایران
 • تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان
 • تأثیر کنترل‌ سرمایه بر بحران های ارزی در کشورهای در حال توسعه
 • تخمین تابع تقاضای نهاده های تولید در صنایع شیمیایی ایران برای دوره زمانی1373 تا 1382
 • تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان های کشور)
 • تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی ایران)
 • بهینه‌یابی حمل و نقل گازوئیل (نفت‌گاز) از پالایشگاه‌ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای اصلی شرکت ملی نفت ایران
 • اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران
 • پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکردی بر تحلیل تکنیکی
 • تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علّّی بیزین (BCM)
 • اثرات کمک های خارجی بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه
 • تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران: یک تحلیل پویا
 • تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش های مختلف اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1372تا1385
 • مدل اقتصاد کلان‌سنجی ایران: رویکرد جایگزینی یورو با دلار آمریکا در مبادلات بین‌المللی
 • تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (سالهای 1379 و 1384)
 • مطالعه مکان یابی استقرارکارخانه های قند و شکر در استان آذربایجان غربی
 • برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه موردی شهر اصفهان)
 • اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها
 • تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری اصفهان و بررسی اثرات آن بر بخش مسکن (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)
 • آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر
 • مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی(1386-1338)
 • اندازه گیری تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهایی در کالاهای منتخب صنعت پتروشیمی ایران
 • اثر جهانی­شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهای OECD (شبیه­ سازی مدلی برای ایران)
 • تأثیر گسترش تجارت الکترونیک از طریق اینترنت بر جریان­های تجاری

موضوع پروژه علوم اقتصادی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه علوم اقتصادی در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه اقتصاد ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته علوم اقتصادی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته علوم اقتصادی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید