پروژه ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی پایایی شبکه های عرضه مقیاس آزاد با استفاده از مفهوم شبکه های همسان گرا و ناهمسان گرا
 • پیاده سازی اصول مدیریت ناب در سیستم بانکی – مطالعه موردی: بانک خاورمیانه.
 • طراحی روشی برای تعیین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو
 • شبیه ساز ی پویا و بررسی سیاستهای بلند مدت ناوگان خودروهای گازسوز
 • حل مساله تولید – توزیع چند هدفه در زنجیره تامین چند کالایی با تقاضای غیرقطعی در محیط فازی
 • حل مساله اندازه دسته و زمان بندی تولید چندکالایی در زنجیره تامین با ماشین های موازی نامرتبط و عمر مفید کالای فازی
 • طراحی الگوی تعیین اولویت های فناوری با استفاده از ماتریس جذابیت – قابلیت اصلاح شده; مطالعه موردی : وزارت نیرو
 • برنامه ریزی زمان بندی ماشین های موازی تولید انباشته ای با معیار های موعد تحویل دار
 • تعیین ترکیب بهینه بنزین و گاز در ناوگان خودروهای سبک شهر تهران
 • بررسی تاثیر توسعه مالی بر مصرف انرژی با استفاده از داده های تابلویی با تاکید بر ایران
 • زمان بندی جریان کارگاهی با معیار کار معوقه
 • مقایسه تاثیر اندازه ی دولت بر تورم با استفاده از داده های پانل دیتا در کشورهای در حال توسعه نفتی و غیر نفتی
 • بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی، کشورهای منتخب صادر کننده ی نفتی)
 • قیمت گذاری گاز طبیعی در ایران با استفاده از مدل رمزی و روش تخمین رگرسیون فازی
 • برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
 • تحلیل سیستمی ( تعللی) اقتصاد سیاسی نفت در شوک های گذشته
 • ارایه مدل موجودی امانی در زنجیره تامین دو سطحی با امکان اشتراک گذاری کالا
 • بررسی کارایی نسبی مدلهای رگرسیون فازی در پیش بینی نرخ تورم ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
 • بررسی تاثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران با رویکرد پانل دیتا
 • بررسی اثر تکانه های نفتی بر انتقال تکنولوژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت خود توضیح برداری و داده های تابلویی
 • برآورد تابع تقاضای گار طبیعی در ایران (تحلیل مقایسه ای بین استانی)
 • مقایسه تاثیر صادرات بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از داده های پنل
 • ررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر شاخص های صنایع بازار سهام
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ م‍س‍ک‍ن‌ م‍ه‍ر ب‍ر ب‍ازار م‍س‍ک‍ن‌ در ای‍ران‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اث‍ر ری‍س‍ک‌ ب‍ر ت‍وج‍ی‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ :م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‍س‍ازی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا روش‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و و روش‌ ارزی‍اب‍ی‌ اخ‍ت‍ی‍ار واق‍ع‍ی‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ در ق‍رارداد ه‍ای‌ س‍ل‍ف‌ م‍وازی‌ و ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ب‍رق‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ اع‍طای‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌
 • ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ک‍ار آف‍ری‍ن‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ :ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ داده‌ ه‍ای‌GEM
 • ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ در ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ا ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‍ک‍ارل‍و در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر پ‍ذی‍ری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ق‍ی‍م‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ و طلا
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادده‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍وی‍ا در ب‍ازار ب‍رق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ک‍ورن‍و
 • ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
 • ب‍ررس‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ ت‍ورم‌ از طری‍ق‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در دارای‍ی‌ ه‍ا
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ادل‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ح‍راج‌ پ‍رداخ‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد و ح‍راج‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌
 • ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ارک‍وف‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌
 • ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ در ب‍ازار ب‍رق‌ ع‍م‍ده‌ ف‍روش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ( م‍ورد ک‍اوی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌)
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍دت‌ ان‍رژی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ج‍زی‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در زی‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ی‍ک‌ م‍دل‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ب‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ری‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ال‍ی‌
 • ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ م‍س‍ال‍ه‌ دوره‌ گ‍رد چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ دوره‌ ای‌ ب‍ا پ‍ن‍ج‍ره‌ زم‍ان‍ی‌ ف‍ازی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ران‍دم‍ان‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و ف‍راب‍ورس‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ق‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌
 • طراح‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ی‌ – چ‍ن‍د س‍طح‍ی‌
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ادل‌ ن‍ش‌ ی‍ک‌ ح‍راج‌ چ‍ن‍د س‍اع‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ان‍ب‍وه‌ ذرات‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ب‍ازار ب‍رق‌ ای‍ران‌)
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ پ‍ای‍دار در م‍ن‍طق‍ه‌ زاگ‍رس‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ا م‍دل‌SWOT
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ح‍وزه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ گ‍ری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ (ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از FAHP وBSC)
 • م‍دل‌ س‍ازی‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍ار ه‍م‍زم‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ – م‍ح‍دودی‍ت‌
 • م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ آب‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ع‍م‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ روی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ب‍رن‍ج‌ و م‍رک‍ب‍ات‌)
 • ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در ای‍ران‌ در راس‍ت‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ اص‍ل‌ ۴۴ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ (اه‍داف‌۴ ، ۵ ، ۷ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌)
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ن‍اری‍و اس‍ت‍وار در ت‍وس‍ع‍ه‌ ظرف‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ ت‍ق‍اض‍ا
 • اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
 • بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر میزان تولید بخش صنعت و معدن در ایران
 • بررسی عوامل موثر بر نوآوری با تاکید بر رابطه متقابل آن با رشد اقتصادی
 • تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مصرف برق استان های منتخب در ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)
 • بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی کشورهای پیشرفته با کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی صنایع ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید