موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش گیاهی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش گیاهی

موضوع پایاننامه زیست شناسی گرایش گیاهی

در این بخش فهرست موضوع پایاننامه زیست شناسی گیاهی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایاننامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایاننامه خود انتخاب کنید.

 • مطالعه اثرات مورفولوژیک القاء شده توسط پرتو گاما در دو گونه گیاهی
 • بررسی اکولوژیکی رویشگاه های Artemisia aucheri Boiss در استان اصفهان
 • معرفی و شناسایی طایفه Apieae از تیره چتریان در استان آذربایجان شرقی
 • بررسی تنوع درون گونه ای جمعیت های گونه های گیاهی Aconthoplryllum microcephalum،Astragalus gossypirus، Silene aucherlana، Tanacetum polycephahum، Ziziphora clinopodioides در منطقه حفاظت شده لشگر در – ملایر با استفاده از روش اکو-فیتوسوسیولوژی
 • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های مختلف خلر زراعی (lathyrus sativus) با استفاده از نشانگرهای ISSR
 • مطالعه گونه‌های یونجه (Medicago L.) براساس توالی‌یابی DNA ریبوزومی هسته ناحیه ITS
 • مطالعه مقدار آنتیموان (Sb) در گیاهان روئیده بر خاک‌های آلوده اطراف معدن داشکسن، استان کردستان
 • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی Glycyrrhiza glabra L.با استفاده از آغازگر RAPD
 • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌های مختلف کور Capparis spinosa L. با استفاده از نشانگرهای RAPD
 • بررسی اثر تیروزین، تریپتوفان، نور و سالیسیلیک اسید بر میزان پودوفیلوتوکسین، فعالیت آنزیمی و بیان ژن برخی ازآنزیم‌‌های مسیر بیوسنتزی پودوفیلوتوکسین در کشت یاخته Linum album
 • بررسی تاثیر نیتریک اکساید و سالیسیلیک اسید بر روی برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی در گیاه ذرت
 • بررسی مراحل تشریحی – تکوینی و خواص آنتی اکسیدانی ضد جهشی برگ بو Laurus nobilisL
 • بررسی امکان ارگان‌زایی مستقیم و غیر مستقیم در شرایط In vitro با استفاده از روش معمول و روش نوین فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus gongylocarpa Blakely
 • بررسی تاثیر تنش کم آبی بر کشت در شیشه و جوانه زنی چهار رقم گیاه سویا (Glycine Max(L.)Merr)
 • بررسی بیوسیستماتیکی جنس Ziziphora از خانواده Lamiaceae در ایران
 • سیتوفیزیولوژی نوشگاههای گلی در تیره اسپند
 • مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Oxytropis DC در ایران
 • مطالعه روابط بین و درون گونه‌ای جنس Agropyron Gaertn در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی و سیتوتاکسونومی
 • مطالعه روابط بین و درون گونه‌ای جنس Agropyron Gaertn در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی و سیتوتاکسونومی
 • مطالعه‌ی تاکسونومیک Acanthophyllum C.A.Mey .sect. Oligosperma Sehischk در ایران
 • مطالعه تکوین دانه گرده در گونه خارخسک
 • تکوین جنین در کاج ایرانی پینوس الداریکا
 • مطالعه فیلوژنتیکی جنس Ferula(Apiaceae) در ایران براساس داده‌های ریخت‌شناختی، شیمیایی و مولکولی (nrDNA ITS sequences)
 • بررسی بیوسیستماتیکی سردهHymenocrater Fisch.& C. A. Mey. (Lamiaceae) در شمال شرق ایران
 • توالی‏یابی و بررسی بیان ژن دهیدرین در اثر تیمارهای سرما و طول روز کوتاه در دانه‏رست‏ها و شاخسارهای باززایی شده‏ی پسته (Pistacia vera L.)
 • بررسی واکنش جوانه زنی و صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی (Oryza Sativa L., cv. Hashemi.) گیاهچه های برنج رقم هاشمی به تنش خشکی
 • مطالعات فلوریستیکی و اکولوژیکی گونه های جنس‌های Papaver،Roemeriaاز تیره Papaveraceae و جنس Fumariaاز تیره Fumariaceae در محیط های درون و حومه شهر همدان(غرب ایران).
 • بررسی پراکندگی جلبک های میکرو در منطقه انتخابی شهر تهران و تهیه بانک از گونه های جداسازی شده
 • مطالعه بیوسیستماتیکی بخشDC. Incani از جنس L. Astragalus در ایران
 • بررسی بیوسیستماتیکی تعدادی از گونه های Avena از قبیله Aveneae در ایران
 • تاثیر غلظت های مختلف منگنز بر ترکیب اسانس، بیان ژن لیمونن سینتاز و فراساختار برخی اندامک های سلولی در مرحله زایشی زیره سبز (.Cuminum cyminum L)
 • مطالعه محتوای ترکیبات فنلی و روغن‌های فرار و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌ها در برخی از گونه‌های جنس Phlomis L.
 • ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ های بادام زمینی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک و تنش
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی گیاه مرزنگوش (Origanum majorana L.)
 • اثر استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) بر کاهش تنش شوری در گونه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای
 • بررسی اثر آلومینیوم بر ترکیبات فنلی گیاه کلم قرمز
 • تعیین فلور دو منطقه امن آق داق و مونجوقلو در منطقه حفاظت شده مراکان: آذربایجان غربی و شرقی
 • متابولیسم آرژنین به هنگام استراتیفیکاسیون دانه های گردوی ایرانی
 • بررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Alopecurus L.(Poaceae) در ایران
 • تحریک فعالیت آنزیم‌های مرتبط با استحکام دیواره سلولی: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، فرولیک اسید پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیا لیاز در دو رقم گندم مقاوم و حساس در پاسخ به آلودگی با قارچ Fusarium Pseudograminearu
 • بررسی پروتئومیکس گیاهچه های حاصل از رویان زایی بدنی و گیاهچه های زیگوتی زیتون تحت تنش شوری
 • ارزیابی معیارهای رویان شناختی در برخی از گونه های تیره شب بو
 • مطالعه سبتوتاکسونومی بخش Heliobrychis از جنس اسپرس در ایران
 • مطالعه سیتوتاکسونومیکی بخش Onobrychis از جنس اسپرس در ایران
 • اثر تنش شوری روی رشد رویشی (وزن خشک) و مقدار پرولین در گیاه زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe)
 • مطالعه سیستماتیکی قبیله Aeluropodeae Nevski ex Bor از خانواده غلات در ایران
 • بررسی پروتئومیکس گیاهچه های حاصل از رویان زایی بدنی و گیاهچه های زیگوتی زیتون تحت تنش شوری
 • بررسی بیوسیستماتیکی جنس Ziziphora از خانواده Lamiaceae در ایران
 • بررسی سیستماتیکی جنس Bromus از خانواده Poaceae در لرستان
 • بررسی بیوسیستماتیکی جنس Ranunculus L.، گروه Rhizomatosa در ایران
 • بررسی تحمل به شوری کالوس ها و دانه رست های گیاه آویشن(thymus vulgaris)
 • بررسی سیستماتیک برخی گونه های جنس ‏Alyssum‏ متعلق به خانواده ‏شب بو (‏Brassicaceae‏) در ایران
 • مطالعه بیوشیمیایی گونه هایی از جنس Scrophularia و امکان استفاده از آن در تاکسونومی

موضوع پایاننامه زیست شناسی گیاهی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه زیست شناسی گرایش گیاهی در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای مشاوره آموزش انجام پایاننامه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه زیست شناسی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته زیست شناسی گرایش گیاهی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایاننامه ها و طرح های پژوهشی رشته زیست شناسی گرایش گیاهی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
17 + 29 =