MENUMENU

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش گیاهی

۲۹بهمن

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش گیاهی

<imgموضوع پایان نامه زیست شناسی گیاهی

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه زیست شناسی گیاهی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

 • مطالعه اثرات مورفولوژیک القاء شده توسط پرتو گاما در دو گونه گیاهی
 • بررسی اکولوژیکی رویشگاه های Artemisia aucheri Boiss در استان اصفهان
 • معرفی و شناسایی طایفه Apieae از تیره چتریان در استان آذربایجان شرقی
 • بررسی تنوع درون گونه ای جمعیت های گونه های گیاهی Aconthoplryllum microcephalum،Astragalus gossypirus، Silene aucherlana، Tanacetum polycephahum، Ziziphora clinopodioides در منطقه حفاظت شده لشگر در – ملایر با استفاده از روش اکو-فیتوسوسیولوژی
 • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های مختلف خلر زراعی (lathyrus sativus) با استفاده از نشانگرهای ISSR
 • مطالعه گونه‌های یونجه (Medicago L.) براساس توالی‌یابی DNA ریبوزومی هسته ناحیه ITS
 • مطالعه مقدار آنتیموان (Sb) در گیاهان روئیده بر خاک‌های آلوده اطراف معدن داشکسن، استان کردستان
 • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی Glycyrrhiza glabra L.با استفاده از آغازگر RAPD
 • مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌های مختلف کور Capparis spinosa L. با استفاده از نشانگرهای RAPD
 • بررسی اثر تیروزین، تریپتوفان، نور و سالیسیلیک اسید بر میزان پودوفیلوتوکسین، فعالیت آنزیمی و بیان ژن برخی ازآنزیم‌‌های مسیر بیوسنتزی پودوفیلوتوکسین در کشت یاخته Linum album
 • بررسی تاثیر نیتریک اکساید و سالیسیلیک اسید بر روی برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی در گیاه ذرت
 • بررسی مراحل تشریحی – تکوینی و خواص آنتی اکسیدانی ضد جهشی برگ بو Laurus nobilisL
 • بررسی امکان ارگان‌زایی مستقیم و غیر مستقیم در شرایط In vitro با استفاده از روش معمول و روش نوین فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus gongylocarpa Blakely
 • بررسی تاثیر تنش کم آبی بر کشت در شیشه و جوانه زنی چهار رقم گیاه سویا (Glycine Max(L.)Merr)
 • بررسی بیوسیستماتیکی جنس Ziziphora از خانواده Lamiaceae در ایران
 • سیتوفیزیولوژی نوشگاههای گلی در تیره اسپند
 • مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Oxytropis DC در ایران
 • مطالعه روابط بین و درون گونه‌ای جنس Agropyron Gaertn در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی و سیتوتاکسونومی
 • مطالعه روابط بین و درون گونه‌ای جنس Agropyron Gaertn در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی و سیتوتاکسونومی
 • مطالعه‌ی تاکسونومیک Acanthophyllum C.A.Mey .sect. Oligosperma Sehischk در ایران
 • مطالعه تکوین دانه گرده در گونه خارخسک
 • تکوین جنین در کاج ایرانی پینوس الداریکا
 • مطالعه فیلوژنتیکی جنس Ferula(Apiaceae) در ایران براساس داده‌های ریخت‌شناختی، شیمیایی و مولکولی (nrDNA ITS sequences)
 • بررسی بیوسیستماتیکی سردهHymenocrater Fisch.& C. A. Mey. (Lamiaceae) در شمال شرق ایران
 • توالی‏یابی و بررسی بیان ژن دهیدرین در اثر تیمارهای سرما و طول روز کوتاه در دانه‏رست‏ها و شاخسارهای باززایی شده‏ی پسته (Pistacia vera L.)
 • بررسی واکنش جوانه زنی و صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی (Oryza Sativa L., cv. Hashemi.) گیاهچه های برنج رقم هاشمی به تنش خشکی
 • مطالعات فلوریستیکی و اکولوژیکی گونه های جنس‌های Papaver،Roemeriaاز تیره Papaveraceae و جنس Fumariaاز تیره Fumariaceae در محیط های درون و حومه شهر همدان(غرب ایران).
 • بررسی پراکندگی جلبک های میکرو در منطقه انتخابی شهر تهران و تهیه بانک از گونه های جداسازی شده
 • مطالعه بیوسیستماتیکی بخشDC. Incani از جنس L. Astragalus در ایران
 • بررسی بیوسیستماتیکی تعدادی از گونه های Avena از قبیله Aveneae در ایران
 • تاثیر غلظت های مختلف منگنز بر ترکیب اسانس، بیان ژن لیمونن سینتاز و فراساختار برخی اندامک های سلولی در مرحله زایشی زیره سبز (.Cuminum cyminum L)
 • مطالعه محتوای ترکیبات فنلی و روغن‌های فرار و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌ها در برخی از گونه‌های جنس Phlomis L.
 • ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ های بادام زمینی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک و تنش
 • بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی گیاه مرزنگوش (Origanum majorana L.)
 • اثر استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) بر کاهش تنش شوری در گونه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای
 • بررسی اثر آلومینیوم بر ترکیبات فنلی گیاه کلم قرمز
 • تعیین فلور دو منطقه امن آق داق و مونجوقلو در منطقه حفاظت شده مراکان: آذربایجان غربی و شرقی
 • متابولیسم آرژنین به هنگام استراتیفیکاسیون دانه های گردوی ایرانی
 • بررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Alopecurus L.(Poaceae) در ایران
 • تحریک فعالیت آنزیم‌های مرتبط با استحکام دیواره سلولی: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، فرولیک اسید پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیا لیاز در دو رقم گندم مقاوم و حساس در پاسخ به آلودگی با قارچ Fusarium Pseudograminearu
 • بررسی پروتئومیکس گیاهچه های حاصل از رویان زایی بدنی و گیاهچه های زیگوتی زیتون تحت تنش شوری
 • ارزیابی معیارهای رویان شناختی در برخی از گونه های تیره شب بو
 • مطالعه سبتوتاکسونومی بخش Heliobrychis از جنس اسپرس در ایران
 • مطالعه سیتوتاکسونومیکی بخش Onobrychis از جنس اسپرس در ایران
 • اثر تنش شوری روی رشد رویشی (وزن خشک) و مقدار پرولین در گیاه زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe)
 • مطالعه سیستماتیکی قبیله Aeluropodeae Nevski ex Bor از خانواده غلات در ایران
 • بررسی پروتئومیکس گیاهچه های حاصل از رویان زایی بدنی و گیاهچه های زیگوتی زیتون تحت تنش شوری
 • بررسی بیوسیستماتیکی جنس Ziziphora از خانواده Lamiaceae در ایران
 • بررسی سیستماتیکی جنس Bromus از خانواده Poaceae در لرستان
 • بررسی بیوسیستماتیکی جنس Ranunculus L.، گروه Rhizomatosa در ایران
 • بررسی تحمل به شوری کالوس ها و دانه رست های گیاه آویشن(thymus vulgaris)
 • بررسی سیستماتیک برخی گونه های جنس ‏Alyssum‏ متعلق به خانواده ‏شب بو (‏Brassicaceae‏) در ایران
 • مطالعه بیوشیمیایی گونه هایی از جنس Scrophularia و امکان استفاده از آن در تاکسونومی

موضوع پایان نامه زیست شناسی گیاهی

<imgنوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه زیست شناسی گرایش گیاهی در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و به منظور مشاوره در نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه زیست شناسی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته زیست شناسی گرایش گیاهی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته زیست شناسی گرایش گیاهی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

سفارش سریع

شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برچسب های متداول

انجام پایان نامه (120) انجام پایان نامه ارشد مدیریت (45) انجام پایان نامه مدیریت (46) انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (45) انجام پروپوزال مدیریت (46) انجام پروژه دانشجویی مدیریت (45) تحقیق در مدیریت (45) تحقیق مدیریت (45) تحقیق مدیریت زمان (45) خرید پروپوزال مدیریت (45) خلاصه پایان نامه مدیریت (45) رساله مدیریت (45) رشته مدیریت (45) سفارش پایان نامه مدیریت (45) سفارش پروپوزال مدیریت (45) عناوین پایان نامه های مدیریت (45) عنوان پایان نامه مدیریت (45) مدیریت (46) مدیریت بازاریابی (45) مدیریت پروژه عمرانی (44) مقاله و پایان نامه دانشجویی (84) موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی (45) موضوع پایان نامه (164) موضوع پایان نامه دکتری مدیریت (45) نمونه پایان نامه (122) نمونه پروپوزال (121) وبلاگ شریف یار (82) پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی (45) پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی (45) پایان نامه رایگان مدیریت (45) پایان نامه مدیریت (47) پایان نامه مدیریت آموزشی (45) پایان نامه مدیریت بحران (45) پایان نامه مدیریت جهانگردی (45) پایان نامه مدیریت دانش (45) پایان نامه مدیریت ریسک (45) پایان نامه مدیریت زمان (45) پایان نامه های رشته مدیریت (45) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (44) پرسشنامه مدیریت (45) پروپوزال مدیریت (46) پروپوزال مدیریت آموزشی (45) پروژه مدیریت (44) پروژه مدیریت جهانگردی (45) پروژه کارشناسی مدیریت دولتی (45)

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييد

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.این وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.