موضوع پروژه شیمی تجزیه

 موضوع پروژه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

در این بخش فهرست موضوع پروژه شیمی تجزیه مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی کمپلکس های رنگی قلع-گزیلنول اورانژ در PH های مختلف به منظور تعیین مقادیر بسیار کم قلع
 • طراحی و ساخت سل الکترولیز تولید گاز فلوئور
 • خطی کردن منحنی های تیتراسیون پتانسیومتری اسید-باز
 • تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی
 • بررسی تشکیل کمپلکس مورکسید با یونهای قلیائی خاکی به روش اسپکترومتری در مخلوط آب-متانول و کمپلکس شدن 18 کروان 6 با یونهای قلیائی خاکی به روش پلاروگرافی رقابتی در مخلوط آب استونیتریل
 • کاربرد روش بهینه سازی سیمپلکس و طرح فاکتوریل در برخی از مسائل شیمی تجزیه
 • مطالعه تشکیل کمپلکس کاتیونهای قلیائی و قلیائی خاکی با کراون  اترهایDC18c6,18C6 در مخلوط متانول آب و باکرپیتد{2،2،2}در متانول خالص به روش اسپکتروفلورومتری رقابتی
 • تجزیه شیمیایی تعیین ساختمان و بررسی پدیده تعویض یونی در یک زئولیت طبیعی
 • مطالعه‌ سینتیک‌ و ترمودینامیک‌ تشکیل‌ کمپلکس‌ لیگاندهای‌ ماکروسیکلیک‌ با تعدادی‌ از کاتیونهای‌ واسطه‌ و قلیائی‌ خاکی‌ در حلالهای‌ غیر مائی‌
 • تعیین‌ مقدار اسمیم‌ به‌ روش‌ کاتالیزوری‌ با استفاده‌ از تکنیک‌ پالس‌ پلاروگرافی‌ تفاضلی‌ و مطالعه‌ تشکیل‌ کمپلکس‌ کاتیونهای‌ قلیائی‌، قلیائی‌ خاکی‌ و یون‌ نقره‌ با تعدادی‌ از کراون‌ اترها در مخلوط‌ متانول‌ ـ آب‌ به‌ روش‌ پتانسیومتری‌ رقابتی‌
 • مطالعه خواص اسیدی، بازی و قدرت تشکیل کمپلکس تعدادی از مشتقات کوئینولین با کاتیونهای Co++,Ni++,Cu++
 • اصلاح و بهینه سازی اسپکترومتر تحرک یونی برای شناسائی ترکیبات نارکوتیک
 • تعیین مقادیر بسیار جزئی فلورید به روش FIA با آشکار ساز اسپکتروفلورومتری
 • بررسی ترمودینامیک تشکیل کمپلکس یونهای ئیدرونیوم وآمونیوم با کراون اترها به روش پروتون NMR وهدایت سنجی وترمودینامیک وسینیتیک تشکیل کمپلکس کادمیم یدید باکروان اترها به روش پروتون NMR
 • شناسائی ، تعیین ساختمان وبررسی خواص تبادل یونی یک زئولیت طبیعی
 • مطالعه حلال پوشی و تعیین عدد حلال پوشی یونی کاتیونهای قلیائی خاکی باچند حلال غیرمائی در نیترومتان به روش رزونانس مغناطیسی هسته
 • طراحی‌ و ساخت‌ یک‌ سیستم‌ شیمی‌ لومینسانس‌ و کاربرد آن‌ در اندازه‌ گیری‌برخی‌ از ترکیبات‌ شیمیائی‌
 • انتقال‌ یونهای‌ لیتیم‌ ، سدیم‌ ، پتاسیم‌ و تالیم‌ یک‌ ظرفیتی‌ در یک‌ غشاء مایع‌ حاوی‌ دی‌ بنزو ـ 18 ـ کراون‌ ـ 6 و تعیین‌ مقادیر ناچیز وانادیم‌ به‌ روش‌ استخراج‌ ـاسپکتروفتومتری‌
 • شناسائی‌ و سنتز جاذب‌انتخابگر زئولیتی‌ پارازایلن‌ از مخلوط‌ آروماتهای C8 و کاتالیزور مبدل اتیل بنزن و افزاینده زایلن ها در مخلوط آروماتهای C8
 • اندازه‏گیری غیر مستقیم ید به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد جیوه
 • تعیین مقادیر کم آلومینیم و فلوراید به روش سینتیکی ـ اسپکترو فلوریمتری با استفاده از معرف مورین
 • طراحی و ساخت یک حسگر نوری شیمیایی با استفاده از غشاء بسپار برای یون پتاسیم
 • تجزیه‌ ترتیبی فلزات سنگین در نمونه‎های جامد
 • تعیین عناصر کم مقدار در موی انسان در شهر اصفهان به روش فعالسازی نوترونی
 • تهیه الکترودگزینشگر تیوسیانات با استفاده از مشتقات منگنز تترافنیل پور فیرین در غشای PVC
 • اندازه‏گیری مقادیر ناچیز گونه‏های مختلف جیوه در نمونه‏های محیطی ( آب و هوا ) به روش جذب اتمی بخار سرد
 • اندازه‏گیری عنصر ید در برخی نمونه‏های مواد غذایی و محصولات کشاورزی به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فوق حرارتی
 • تهیه و کاربرد الکترود گرافیت ـ اپوکسی اصلاح شده با کبالت فتالوسیانین بعنوان آشکار ساز الکترو شیمیایی در روش تزریق در جریان پیوسته برای اندازه‏ گیری اسید اسکوربیک
 • بررسی پدیده میسلی شدن فعال کننده‏های سطحی در حضور تعدادی از افزودنی‏های شیمیایی و تأثیر آنها بر فلورسانس تریپتوفان
 • آشکارسازی سیستئین به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده به وسیله کبالت سالوفن و کبالت فتالوسیانین
 • اندازه‏گیری مقادیر ناچیز As , Cu , Zn , Cd , Pb در ذرات معلق اتمسفر
 • تهیه الکترودهای گزینشگر سالیسیلات با استفاده از یون گزین‏های تیتانیم سالن دی کلرید وزیر کونیل فتالوسیانین در غشای PVC
 • شناسایی و سنتز جاذب یونهای موجود در دی اکتیل فتالای و بررسی جایگزینی آن با زئولیتها و شناسایی ساختمان کمک صافی در فرآیند تولید دی اکتیل فتالات
 • تعیین مقادیر جزئی نیکل و مس به روش ولتامتری عاری‌سازی جذبی
 • اندازه‌گیری غلظت گونه‌های Cr(III) و Cr(VI) در پسابها و پسماندهای جامد مجتمع فولاد مبارکه
 • مطالعه تک‌لایه‌های خودسازگار L-سیستین تشکیل شده روی الکترود پلی‌کریستالین طلا و بکارگیری آن در اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز مس در خون
 • اثر حرارت و غلظت الکترولیت بر روی فعالیت الکترودهای نیکل-روی-فسفر در واکنش آزادسازی
 • سنتز زئولیت Y و بررسی جذب یون سیانید بوسیله آن
 • جداسازی و تعیین مقدار همزمان ویتامین های محلول در آب به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی
 • تهیه زئولیت سنتزی با استفاده از پرلیت موجود در معادن داخلی و بررسی خواص تعویض یونی زئولیت ساخته‏شده
 • توسعه روش طیف سنجی جذب اتمی برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کادمیم در نمونه‌های محیطی
 • طراحی و ساخت یک حسگر نوری مبتنی بر غشای پلیمر برای تعیین مقدار یون نیکل
 • تهیه یک الکترود اصلاح شده با پلی پیرول و کاربرد آن برای تعیین مقدار یون نقره
 • مطالعه الکتروشیمیایی تک‌لایه‌های خودنشانده مرکاپتواستیک اسید روی الکترود بس‌بلورین طلا
 • بررسی جذب ترکیبات گوگردی گازوئیل توسط زئولیت‏های طبیعی اصلاح شده
 • تعیین مقادیر ناچیز Cr(VI) و Hg در هوا و بررسی روش جذب آن‌ها با استفاده از بسترهای جامد
 • کاربرد زئولیت Y در حذف بعضی از آلودگی های کاتیونی و آنیونی پسابهای صنعتی
 • اندازه گیری مقادیر ناچیز آرسنیک با استفاده از روش پیش تغلیظ و طیف سنجی جذب اتمی
 • مطالعه الکتروشیمیایی تک‌لایه‌های خودسامان مرکاپتوپروپیونیک اسید روی الکترود بس‌ بلورین طلا
 • تهیه الکترودهای یون‌گزین تیوسیانات و یدید و کاربرد آن‌ها به‌عنوان حسگرهای الکتروشیمیایی در روش تزریق در جریان پیوسته
 • تهیه یک حسگر نوری بر اساس غشای پلیمری برای تعیین مقادیر جزئی یون نقره
 • جداسازی و تعیین مقدار همزمان ویتامینهای محلول در چربی به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی
 • تهیه الکترود ا‌صلاح‌شد‌ه بس‌بلورین نیکل و مطالعه آن به‌عنوا‌ن حسگر پتانسیومتری حالت جامد برای انداز‌ه‌گیری pH وکاربرد آن جهت تعیین عدد اسیدی نفت خام
 • اندازه گیری مستقیم نیکل و سرب به وسیله طیف سنجی جذب اتمی همراه با تله اتمی
 • تهیه الکترود اصلاح‌شده پلیمری و کاربرد آن برای تعیین مقدار یون جیوه
 • توصیف الکتروشیمیائی تک‌لایه‌های خودسامان سیستئامین تشکیل شده روی الکترود بس‌بلورین طلا (Au-CA SAMs) به وسیله طیف سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیائی (EIS) و ولتامتری چرخه ای (CV)، و کاربرد آن در اندازه گیری دوپامین در حضور غلظت های زیاد از آسکوربیک اسید
 • اصلاح زئولیت طبیعی ناترولیت از طریق فرایند تعویض یون به روش مذاب به منظور جذب برخی آلاینده‌های زیست محیطی (نفتالین)
 • سنتز زئولیت A و بررسی خواص تبادل یونی آن
 • تعیین مقادیر ناچیز سرب در آب‌های سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش پیش تغلیظ، طیف سنجی جذبی و بدام اندازی اتمی
 • سنتز AIPO-11 و بررسی خواص تعویض یونی آن
 • مطالعه الکتروشیمیایی تک لایه های خودسامان 2-آمینوتیوفنول تشکیل شده روی الکترود طلا به روش اسپکتروسکوپی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی
 • کاربرد تک‌لایه‌ خود‌سامان 2-مرکاپتوبنزوتیازول تشکیل شده روی الکترود بس‌بلورین طلاجهت اندازه‌گیری یون نقره
 • اندازه‌گیری غیرمستقیم آسکوربیک اسید به روش اسپکتروفتومتری و طیف‌سنجی جذب اتمی
 • مطالعه رفتار الکتروشیمیایی اتیلن‌دی‌آمین‌تترااستیک اسید پیوند شده به آمین تک‌لایه خودسامان عامل‌دار
 • تعیین مقادیر بسیار ناچیز جیوه در آبهای سطحی و پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهر اصفهان با استفاده از پیش تغلیظ و اسپکترومتری جذب اتمی بخار
 • تعیین ویژگی و ساخت کاتالیزور مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران جهت هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان و بررسی امکان جایگزینی پایه‌ی زئولیتی مناسب
 • مطالعات جذب تک‌لایه‌های خودسامان 5-آمینو-2-مرکاپتوبنزامیدازول بر روی الکترود بس بلورین طلا به کمک روش‌های الکتروشیمیایی
 • اصلاح ساختار کلینوپتیلولایت از طریق تغییر عناصر چهارچوبه ای
 • تهیه‌ی کاتالیزورهای مبتنی بر پلاتین – روتنیم با روش‌های مختلف و مقایسه‌ی فعالیت الکتروکاتالیزوری آن‌ها در اکسایش متانول
 • تجزیه منواتانول آمین با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت اصلاح شده با تیتانیم دی اکسید
 • سنتز زئولیت Y با استفاده از بنتونیت و بررسی خواص فوتوکاتالیتیکی آن
 • ساخت حسگرهای شیمیایی نوری مبتنی بر 2- مرکاپتوپیریمیدین و 2- تیول تیازولین برای تعیین مقدار یون جیوه
 • بررسی برهمکنش تک لایه های خود سامان 5-آمینو-2-مرکاپتوبنزایمیدازول با کاتیون‌های فلزات سنگین
 • تعیین مقدار مستقیم دیکلوفناک و استامینوفن در داروهای مسکن با استفاده از روش شیمی‌لومینسانس
 • تولید ازون به روش الکتروشیمیایی روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده شیمیایی

موضوع پروژه شیمی تجزیه

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه شیمی تجزیه در شریف یار

دپارتمان علوم پایه موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه شیمی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته شیمی تجزیه ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته شیمی تجزیه اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید