دانلود نرم افزار لیزرل Lisrel

دانلود نرم افزار لیزرل Lisrel

مدل معادلات ساختاری(SEM) و نرم افزار لیزرل یکی از ﻗﻮی ترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره اﺳﺖ. زیرا ﻣﺎهیت این ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، دارای چند متغیر بوده و این متغیرها نیز با هم ارتباطات پیچیده تری دارند و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ شیوه ای که ﺗﻨﻬﺎ ارتباط میان یک متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ یک متغیر واﺑﺴﺘﻪ بررسی می شود ﺣﻞ‫ ﻧﻤﻮد. تجزیه و تحلیل ﭼﻨﺪ متغیره ﺑﻪ یک ﺳﺮی روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اساس کار آنها ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﻫﻤﺰﻣﺎن تعدادی متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ و همچنین تعدادی متغیر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ که در این مدل ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته تبیین می شود.

 دانلود رایگان نرم افزار لیزرل Lisrel

اساس ساختار مدل معادلات ساختاری ﺗﺠﺰیه و تحلیل بر اساس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮواریاﻧﺲ مدل معادلات ساختاری بنا نهاده شده است که یکی از اﺻﻠﯽﺗﺮین روشﻫﺎی ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داده های پیچیده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاین از آﻧﺠﺎیی ﮐﻪ در تحقیق ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ متغیر ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽباید اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ روی متغیر واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گیرد اﺳﺘﻔﺎده از مدل معادلات ساختاری ﺿﺮورت ﻣﯽیاﺑﺪ.

نرم افزار لیزرل Lisrel یک نرم افزار قوی و معتبر برای تکنیک تحلیل چند متغیری از گروه تحلیل رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی است که به این امکان را در اختیار قرار می دهد تا چندین معادله رگرسیون را همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و همچنین با قابلیت های وسیعی که این نرم افزار داراست، اطلاعات را به گونه ای در دسترس پژوهشگران قرار خواهد داشت که تفسیر نتایج حاصل از مدل نهایی به بهترین شکل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار لیزرل Lisrel 8.5 به حجم 41 مگابایت

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید