موضوع پروژه حسابداری

موضوع پروژه کارشناسی ارشد حسابداری

در این بخش فهرست موضوع پروژه حسابداری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کشور کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ی‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌ – ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌ – ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ب‍ی‌ طرف‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارزشیابی ن‍ادرس‍ت‌ ب‍ازار از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍اث‍ی‍ر اخ‍لاق‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍اک‍ی‍اول‍ی‍س‍م‌ ب‍ر ف‍رار م‍ال‍ی‍ات‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ و ت‍م‍رک‍ز ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و م‍ی‍زان‌ ت‍م‍رک‍ز درآم‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ق‍ض‍اوت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ از ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ات‍ک‍ا ب‍ودن‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ (م‍ال‍ی‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌)
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ال‍ی‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زای‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ دول‍ت‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
 • چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ودن‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد ای‍ران‌ در ج‍ذب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍ال‍ی‍ات‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رم‍اده‌ ۱۰۴ ق‌. م‌. م‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اث‍ر درآم‍دی‌ در رس‍ی‍دگ‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍راس‌ م‍ال‍ی‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ف‌ طلا ف‍روش‍ی‌ در اداره‌ ک‍ل‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر روش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ در ث‍ب‍ت‌ ام‍وال‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ دارای‍ی‌ ه‍ا و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ در ادای‌ م‍س‍ول‍ی‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌ از طری‍ق‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌)
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ درج‍ه‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ م‍ع‍اف‍ی‍ت‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳۲ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ی‍د
 • ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ دول‍ت‌
 • ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍غ‍ی‍ی‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • آزم‍ون‌ ش‍ک‍ل‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ ک‍ارای‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (ب‍ررس‍ی‌ زی‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ازار)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اه‍رم‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ( ۱۳۸۰-۱۳۸۶ )
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ دارای‍ی‌ ه‍ا و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‍ام‌ ب‍رن‍ده‌ و ب‍ازن‍ده‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ول‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ش‍ت‍اب‌ س‍ود و ق‍ی‍م‍ت‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ا در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍ق‍ف‌ و ک‍ف‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍ق‍طه‌ م‍رج‍ع‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌، ان‍دازه‌،ارزش‌ و ری‍س‍ک‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا DEA
 • ع‍وام‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دوره‌ ن‍گ‍ه‌ داری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار ب‍ا وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌
 • ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ ه‍ای‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌، س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ و داد و س‍ت‍د ای‍س‍ت‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ روی‌ راب‍طه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ P/E
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود ب‍ر ن‍رخ‌ رش‍د س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌، ب‍ازده‌، و ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
 • ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌، ح‍رف‍ه‌ ای‌، و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ م‍ت‍داول‌ در م‍ی‍ان‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ و ف‍ع‍الان‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍س‍ب‌ ب‍ازده‌، اض‍اف‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ح‍ض‍ور در م‍ج‍م‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ادی‌ س‍ال‍ی‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • آم‍وزش‌ اث‍رات‌ ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رون‍د و ث‍ب‍ات‌ در م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ۱۳۷۶ -۱۳۸۵
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌، ن‍س‍ب‍ت‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ه‌ در آم‍د ه‍ر س‍ه‍م‌، ن‍س‍ب‍ت‌ گ‍ردش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ و م‍ع‍ام‍لات‌ ع‍م‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اق‍لام‌ ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ح‍ب‍اب‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍درن‌ پ‍ر ت‍ف‍وی‌ (MPT) و نظریه پست مدرن پرتفوی (PMPT)
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و اث‍رآن‌ ب‍ر ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ واگ‍ذارش‍ده‌ از طری‍ق‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌( م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۲ -۸۹ )
 • ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍وق‍ف‌ م‍وق‍ت‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ری‍س‍ک‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ دارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌CAPM
 • ب‍ام‍دل‌ س‍ه‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ف‍ام‍اوف‍رن‍چ‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ رف‍ت‍ار ت‍وده‌واری‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ازار اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ و ب‍ازاره‍ای‌ ن‍وظه‍ور و ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ارزی‌ (ن‍ف‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر ن‍ف‍ت‍ی‌) ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ن‍ق‍دی‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ TEDPIX ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ طی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ری‍زش‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ (ش‍واه‍د ت‍ج‍رب‍ی‌ : ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در ب‍ورس‌ اورق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ف‍ص‍ل‍ه‍ای‌ س‍ال‌ و ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا ب‍ازده‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍وم‍ن‍ت‍وم‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ع‍د از ع‍رض‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ واه‍رم‌ ب‍ا ب‍ازده‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍رض‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ آن‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍ن‍ر، ج‍ن‍س‍ن‌ و ش‍ارپ‌
 • بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت و چرخه تجاری در بورس اوراق بهادار تهران
 • ب‍ررس‍ی‌ و آزم‍ون‌ پ‍دی‍ده‌ ش‍ت‍اب‌ در ش‍رای‍ط رون‍ق‌ و رک‍ود ب‍ازار در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍اث‍ی‍ر ت‍وق‍ف‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و DEA
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍گ‍ه‍داری‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍دی‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد آت‍ی‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍وس‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ا ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ و ت‍ع‍داد م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍از ق‍رارداد آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رخ‌ ت‍ورم‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ی‌ اف‍ش‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا DEA
 • ب‍ررس‍ی‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ و ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ آن‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ ف‍ازی‌ FANP
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌: اث‍ر ش‍ت‍اب‌ و ری‍س‍ک‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ق‍رار داده‍ای‌ س‍وآپ‌ ن‍ک‍ول‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ از ن‍ظر م‍ال‍ی‌ وف‍ق‍ه‍ی‌ در ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 • رتبه بندی بانکهای تجاری با استفاده از مدلهای DEA/DEA TOPSIS و رویکرد اندرسون – پیترسون بر پایه شاخصهای مالی
 • ت‍اث‍ی‍ر رف‍ت‍ار ت‍وده‌ وار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ دو ال‍گ‍وی‌ ت‍ئ‍وری‌ ت‍وازن‌ ای‍س‍ت‍ا و ت‍ئ‍وری‌ ت‍رج‍ی‍ح‍ی‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ زم‍ان‌ ت‍اس‍ررس‍ی‍د و ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ش‍ارپ‌
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ وی‍ک‍ور ب‍ا م‍دل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ دارای‍ی‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ورت‍ف‍وی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ و ن‍رخ‌ س‍ود س‍پ‍رده‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در ش‍رای‍ط ب‍ازار م‍ت‍ق‍ارن‌ و ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ص‍ی‍م‍ات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ت‍ئ‍وری‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز prospect theory
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍وان‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و ج‍دی‍د م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ س‍ود در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ازار و ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارگ‍زاری‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ف‍ازی‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ ب‍ه‍ار آزادی‌ در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ع‍ام‍لات‌ اش‍خ‍اص‌ ن‍ه‍ادی‌ و غ‍ی‍ر ن‍ه‍ادی‌ در ب‍روز اث‍ر رب‍ای‍ش‌ ب‍ر دام‍ن‍ه‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ی‍م‍ت‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‌ دارای‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ورت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ و ران‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ پ‍س‌ از اع‍لان‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ری‍س‍ک‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر ب‍ازده‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در طلا
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ال‍ت‍ره‌ ت‍رای‌ و ت‍اپ‍س‍ی‍س‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ک‍ارای‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ و ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍طای‌ س‍ود پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزش‌ گ‍ذاری‌ ع‍رض‍ه‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ گ‍وردن‌ ف‍ازی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍س‍ب‌ ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ درآم‍د ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌ RIV
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ر ت‍ف‍وی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍ر ت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د ع‍رض‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ر روی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازی‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ ن‍ا م‍طل‍وب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • بررسی تاثیر دستورالعملهای معاملاتی مصوب سازمان بورس اورل بهادار بر نقدشوندگی سهام
 • بررسی رابطه لطمینان بیش از حد مدیران و سیاست های تامین مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ب‍ر ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌)
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍ارپ‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و
 • ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ م‍وج‍ود در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ن‍رخ‌ ارز ت‍ورم‌ ب‍ر ب‍ازده‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ر ری‍س‍ک‌ و ک‍م‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ در ب‍ازاره‍ای‌ رون‍ق‌ و رک‍ود
 • ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ازده‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وج‍ک‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ ن‍ک‍ول‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ ف‍ام‍ا و ف‍رن‍چ‌ ب‍ا رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در م‍ع‍ام‍لات‌ ع‍م‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ ف‍را اع‍ت‍م‍ادی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ م‍ی‍زان‌ س‍ه‍ام‌ ش‍ن‍اور آزاد و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‌ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ه‍م‍زم‍ان‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ چ‍ن‍د دوره‌ ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍رااب‍ت‍ک‍اری‌ در ف‍ض‍ای‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌
 • ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ اق‍ت‍ص‍اد ن‍وی‍ن‌ و ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ان‍دازه‌ رف‍ت‍ار ت‍وده‌ وار م‍وس‍س‍ات‌ ن‍ه‍ادی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ان‍ف‍رادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ان‍ده‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ک‍ف‍ای‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ و ش‍اخ‍ص‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ وام‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ری‍س‍ک‌ ن‍ا م‍ت‍ق‍ارن‌ و ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ی‌، آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ح‍وزه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ان‍ل‌ دی‍ت‍ا
 • کاربرد مدل سود باقیمانده در بازبینی رابطه ی بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت
 • تاثیر نگرش سرمایه گذاران و عملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران
 • رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)
 • نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386)
 • ارزیابی اثر هزینه ­های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1384
 • بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)
 • بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استان اصفهان)
 • اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع پروژه حسابداری

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه حسابداری در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه حسابداری ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته حسابداری ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته حسابداری اعلام می ­نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید