پی-مقدار P-value

معمولاً هنگامی که یک فرضیه و ادعایی در مورد جامعه آماری بررسی می‌شود، از یک آماره آزمون و یک معیار برای تصمیم‌گیری در مورد فرضیه صفر، H0 استفاده می‌شود. پی-مقدار (P-value) یکی از معیارهای کاربردی برای انجام آزمون فرض و تصمیم‌گیری در مورد ادعا بیان شده، است.

تعریف پی-مقدار P-value

پی-مقدار P-value برابر است با احتمال رد فرض صفر براساس داده‌های مشاهده شده به شرط این که فرض صفر درست باشد.

به طور کلی p-مقدار (p-value) نشان دهنده این است که آیا اختلاف و رابطه بین گروه‌ها به متغیرهای مطالعه شده بستگی دارد یا نه؛ همچنین مقدار p مشخص می‌کند که آیا یک مقداری که مشاهده شده در نتیجه تغییری است که ایجاد شده و یا آن مقدار به طور تصادفی مشاهده شده است.

پی-مقدار P-value نشان می‌دهد که چه میزان داده‌ها و اطلاعات نمونه، سازگار با فرض صفر است.

به عبارتی، مقدار p کوچک‌ترین سطح اطمینانی است که فرضیه صفر رد می‌شود.

تفسیر پی-مقدار P-value

مقدار P معیار آماری است که به پژوهشگران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا فرضیه‌های آن‌ها درست است یا خیر.

مقادیر کم p-مقدار (معمولاً کمتر از 0.05) شواهد قوی بر علیه فرضیه صفر را نشان داده و در نتیجه فرضیه صفر رد می‌شود. همچنین مقادیر کوچک p نشان می‌دهد که احتمال وقوع داده‌ها تحت فرض صفر، احتمالی بعید است.

مقدار بزرگ p-مقدار (بیشتر از 0.05) شواهد ضعیفی علیه فرض صفر را نشان می‌دهد، بنابراین شما نمی‌توانید فرضیه صفر را رد کنید.

اگر مقدار P یک مجموعه داده، کمتر از مقدار مشخصی که از پیش تعیین شده (مثلاً 0.05) باشد، پژوهشگران فرضیه “صفر” آزمایش خود را رد می‌کنند – به عبارت دیگر، متغیرهای آزمایش تاثیر معنی‌داری بر نتایج نداشته است.

محاسبه پی-مقدار P-value با نرم افزار spss

در آزمون‌های آماری  مختلف در SPSS، پی-مقدار P-value در خروجی نرم افزار با علامت “Sig.” نشان داده می‌شود. اگر مقدار Sig. از مقدار تعیین شده آلفا (که معمولاً 0.05 یا 0.01 در نظر گرفته می‌شود) کمتر باشد، فرض صفر رد می‌شود.

لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید:
نحوه نوشتن پروپوزال
انواع روش تحقیق در نگارش پایان نامه
استفاده از پرسشنامه در پایان نامه
نحوه محاسبه روایی پرسشنامه
نحوه محاسبه پایایی پرسشنامه

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید