نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – اکتشاف معدن

نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – اکتشاف معدن

نمونه پروژه معدن اکتشاف موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پروژه معدن اکتشاف

موضوع:

تفسیر و بررسی حفاری اکتشافی در چاه های نفت منطقه لاوان-جنوب ایران

چکیده:

حفاری اکتشافی Drilling Exploration به منظور مطالعات اکتشافی آموزش انجام می شود. مطالعات اکتشافی ممکن است در جهت پی بردن و کشف کانی یا مواد معدنی هیدروکربوری (اعم از نفت، گاز) و یا به منظور پی بردن به مشخصات کیفیتی سنگ مخزن آموزش انجام گیرد. انواع روش های حفاری بر دو نوع حفاری چرخشی و ضربه ای استوار است که در حفاری چاه های اکتشافی نفت و حتی چاه های توصیفی، توسعه ای و میدانی از حفاری چرخشی استفاده می کنیم. دستگاه حفاری چرخشی موسوم به دکل حفاری (Drilling Rigs) است که خود شامل انواع خشکی و دریاییoffshor Rigs) (Onshore)) می باشد.

دکل های حفاری شامل قسمت های عمده زیر می باشند:سیستم بالا و پایین بردن رشته حفاری (Hoisting System) که توسط شاه موتور (Draw works) کنترل می شود و نیروی خود را از دیزل ژنراتورها تامین می کند. سیستم گردش گل حفاری (Circulation asystem) که شامل قسمت های متفاوتی بوده و چند کار اصلی از جمله انتقال خرده های سازند (cutting) به سطح زمین، خنک کردن مته، جلوگیری از فشارهای سازند را آموزش انجام می دهد. سیستم گردش رشته حفاری (Rotation System) در واقع عمل گرداندن کل رشته حفاری را عهده دار می باشد.

دانلود نمونه پروژه معدن اکتشاف 1

موضوع:

طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران

چکیده:

آرایه چشمه و گیرنده در برداشت دانسته های لرزه ای برای تضعیف امواج سطحی تولید شده به وسیله چشمه استفاده می شوند. از طرفی با توجه به فاصله نمونه برداری مکانی، ثبت صحیح امواجی که طول موج کوتاهتری لز دو برابر فاصله دو ایستگاه دارند مقدرو نبوده و بنابراین با استفاده از آرایه های چشمه و گیرنده می توان این امواج را که مستعد الیاس شدن هستند تضعیف کرد. بنابراین برای تضعیف بیشتر این پدیده ها (امواج سطحی و الیاسینگ مکانی)، نیاز به بهینه سازی آرایه ها داریم. یکی از روش های بهینه سازی آرایه چشمه و گیرنده روش همامیخت مکانی است.

در این روش هر آرایه پیچیده از چند آرایه ساده تشکیل شده که با قرار گرفتن کنار هم یک آرایه بزرگ به وجود می آورند. با استفاده از آرایه های ساده 2و3 عضوی و قرار دادن نقاط فرورفته این آرایه ها در پهنای کناری پاسخ نهایی آرایه می توان این پهنا را تضعیف کرد. با توجه به اینکه هر دو آرایه چشمه وگیرنده روی دامنه امواج ایجاد شده تاثیر می گذارد و مقدار کل تاثیر آرایه چشمه و گیرنده برابر با مجموع این دو تاثیر بر حسب دسی بل است، می توان با استفاده از تاثیر آرایه چشمه بر پاسخ نهایی آرایه های چشمه و گیرنده نیز پاسخ نهایی را بهینه کرد.

در عملیات دو بعدی چشمه و گیرنده در امتداد هم قرار دارند و آزیموت بین امتداد آنها صفر است، ولی در عملیات سه بعدی این زاویه ثابت نبوده و متغییر است، بنابراین در بهینه سازی آرایه چشمه و گیرنده نیاز به بررسی پاسخ نهایی در تمامی آزیموتهای موجود بین امتداد چشمه و گیرنده می باشیم تا پاسخ نهایی در تمامی آزیموتها دارای پهنای اصلی برابر و پهنای فرعی تضعیف شده باشد. در این پروژه پس از بررسی آرایه های خطی و سطحی در آزیموتهای متفاوت به این نتیجه می رسیم که آرایه های سطحی در آزیموتهای مختلف پاسخ بهتری از آرایه های خطی می دهند و به همین دلیل پیشنهاد شده است که در عملیات سه بعدی از آرایه های سطحی یه جای آرایه های خطی استفاده شود.

دانلود نمونه پروژه معدن اکتشاف 2

موضوع:

محاسبه بهره وری در صنعت معدنکاری ایران

چکیده:

بهره وری در یک بیان ساده و کلی حاصل تقسیم خروجی ها به ورودی های یک فرآیند تولید است. افزایش بهره وری در نهایت موجب افزایش تولید کنترل تورم و کاهش عمومی قیمت ها، افزایش سطح رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد می شود. بهره وری در هر سطحی که اندازه گیری و تحلیل شود و بهبود یابد. فواید مذکور را به همراه خواهد داشت. گاهی هدف از اندازه گیری بهره وری سنجش توان رقابت سیستم مورد نظر با سیستم های مشابه در یک بازار رقابتی کامل است و گاهی برای بررسی نحوه ی عمل کرد بخش های گوناگون تولیدی، یافتن و رفع اشکالات موجود می باشد. از آن جا که بهره وری بیانگر وضعیت اقتصادی سیستم در آینده است.

گاهی هدف از اندازه گیری ان برنامه ریزی و تقسیم گیری برای آینده است. در میان بخش های اقتصاد کشور، بخش معدن دارای پتانسیل تولیدی و سود دهی بالایی است. بنابراین بررسی بهره وری این بخش با هدف افزایش مقدار بهره وری، به سامان وضعیت اقتصادی بخش معدن و کل کشور کمک می کند. هدف اصلی این رساله همین است. در این رساله پس از ارائه ی توضیحاتی کلی در مورد بهره وری و ساختار صنعت معدن کاری در ایران، بهره وری بخش معدن طی سال های 82-1378 خورشیدی محاسبه شده است، برای استفاده مفیدتر از مقادیر به دست آمده ، بهره وری بخش صنعت به عنوان عملیاتی متجانس با معدن کاری، مطابق با روش و با شاخص های محاسبه شده در معدن، محاسبه شد.

تغییرات مقادیر بهره وری جزئی و بهره وری کل در این دو بخش در 5 سال مذکور تحلیل شده بهره وری این دو بخش با هم مقایسه شد. نتایج این محاسبات و مقایسات نشان داد که گر چه مقادیر بهره وری در صنعت معدن کاری ایران توجیه کننده ی سوددهی این بخش هستند

دانلود نمونه پروژه معدن اکتشاف 3

موضوع:

تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی

چکیده:

پردازش اطلاعات گرانشی شامل تصحیح عرض جغرافیایی، ارتفاعی، بوگه و …است که بر روی داده های خام منطقه آموزش انجام گرفته است. تعبیر و تفسیر اطلاعات و دانسته های برداشت شده شامل دو بخش تعبیر و تفسیر کمی وکیفی می باشد. تعبیر و تفسیر کمی شامل تفکیک داده های “ناحیه ای” از “باقیمانده” است که از دیر باز از روش های مختلفی هم چون روش گریفین، مشتق دوم و روش گسترش به سمت بالا و پایین جهت جدا نمودن آنومالی های گرانی متاثر از ساختارهای عمیق و سطحی استفاده می شود.

اما تمام این روش ها دارای تقریب های بسیاری می باشند که معمولا نتایج دقیقی را به همراه ندارند. اما در این پروژه سعی شده است با استفاده از معادلات با درجات بالا، بهترین برازش ممکنه به آنومالی بوگه و تفکیک تاثیرات سطحی و عمقی از یکدیگر حاصل شود. برای مدل سازی اطلاعات این منطقه از روش معکوس و توموگرافی استفاده شده است که منجربه تفسیر و احتمالا تشخیص ساختارهایی است که می توانند مواد هیدروکربنی را به تله انداخته و یا سبب تجمع افزایش غلظت مواد معدنی شوند.

دانلود نمونه پروژه معدن اکتشاف 4

مشاوره در نوشتن پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – اکتشاف معدن

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پروژه مهندسی معدن ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی معدن – اکتشاف معدن ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروژه و طرح های پژوهشی رشته مهندسی معدن – اکتشاف معدن اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید: