نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – استخراج معدن

نمونه پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – استخراج معدن

نمونه پروژه معدن استخراج موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج معدن به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند. از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پروژه معدن استخراج

موضوع:

محاسبه سهم بالقوه بخش معدن درتولید ناخالص داخلی

چکیده:

صنعت معدن کاری در رشد اقتصادی بسیاری کشورها اثر زیادی دارد. در ایران، بخش معدن مهم ترین بخش معدن مهم ترین بخش اقتصادی است که توان مندی فزاینده ای در ایجاد ارزش افزوده، رشد صادرات، تامین ارز و میزان اشتغال دارد. این بخش تامین کننده بخش بزرگی از مواد اولیه و نیازهای سایر بخش های تولیدی و خدماتی است و به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود. بدون تردید توسعه تمامی فعالیت های موجود در بخش های مختلف اقتصادی در سایه شکوفایی بخش معدن و صنایع مربوط به ان اتفاق خواهد افتاد.

بخش پایه ای در این پروژه از این جا آغاز می شود که اگر چه صنعت معدن کاری در بعضی موارد خود به تنهایی و به ظاهر ممکن است سهم پائینی در تولید نا خالص داشته باشد، اما اثر آن در تولید ثروت چه در بخش تولید ثانویه و چه در بخش خدمات، قابل ملاحظه است. در این راستا پروژه حاضر به اندازه-گیری سهم بخش معدن در تولید نا خالص داخلی کشور در سال 1380 به تفکیک 14 محصول مختلف معدنی برحسب 99 رشته فعالیت اقتصادی در قالب جداول و تکنیک داده ستانده می پردازد.

به کارگیری این رویکرد جدید در ارزیابی سهم منابع داخلی تولیدات معدنی به دلیل بهره گیری از اطلاعاتی با قابلیت اطمینان بالا از توانایی بیشتری به روش های متنوع قبلی برخوردار است. پس از آن به ماهیت و روش های ارائه شده اندازه گیری تولید نا خالصی داخلی پرداخته و ضمن معرفی جداول داده ستانده با ارائه آمار تفصیلی از عملکرد بخش ها و زیر بخش های معدن به اندازه گیری سهم بخش معدن در تولید ناخالصی داخلی کشور بر اساس الگوی مصرف مواد معدنی در رشته فعالیت های اقتصادی در سال 1380 هجری شمسی پرداخته شده است.

دانلود نمونه پروژه معدن استخراج 1

موضوع:

ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیارهای معدنی و نرم افزارهای FLAC,UDEC

چکیده:

معدن انگوران بزرگ ترین معدن سرب و روی ایران است و در 130 کیلومتری زنجان واقع شده هم اکنون میزان استخراج سالانه ماده معدنی میزان 500 هزار تن می باشد. در این طرح با استفاده از نرم افزار FLAC شیب پایدار پله های باطله و شیب نهایی معدن محاسبه گردیده است. نسبت باطله برداری در این طرح 7:1 محاسبه شده و بررسی فنی و اقتصادی طرح محاسبه گردیده است.

دانلود نمونه پروژه معدن استخراج 2

موضوع:

فرایند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی با استفاده از نرم افزار Pertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

چکیده:

پروژه های تونل سازی از جمله مهم ترین و پر هزینه ترین طرح های عمرانی در بسیاری از کشورهای جهان می باشند که اجرای این پروژه با فن آوری و پیچیدگی های خاص همراه است. اهمیت پایه ریزی و اجرای دقیق یک سیستم موثر برنامه-ریزی و مدیریت در اجرای پروژه های بزرگ تونل سازی، به علت وجود ویژگی های همچون تنوع، تعدد و وابستگی فعالیت-ها، سرمایه گذاری بالا، تکنولوژی پیچیده ی اجرا، عدم قطعیت بالا و وابستگی به ماشین آلات و تجهیزات مناسب آن چنان است که می توان آن را یکی از ارکان اساسی موفقیت پروژه نامید.

از آنجا که طرح های عمرانی عموما در کلیه مراحل مطالعات، طراحی، ساخت و بهره برداری با شرایط ریسک و خطر پذیری هم چون شرایط زیر زمینی، مواجهه با بلایای طبیعی و هزینه-های بالای ساخت مواجه اند، عدم توجه به عدم قطیعت و ریسک های پروژه نه تنها باعث عدم مطلوبیت در دستیابی به اهداف پروژه می شود. بلکه دقت تخمین زمان و هزینه ی پروژه را نیز پایین می آورد.

همچنین بررسی، شناسایی و ارزیابی ریسک-های موجود و نیز تعیین میزان تاثیر عوامل شناخته شده در تاخیر پروژه ها و به تبع آن تلاش برای کاهش علل تاخیرات، منافع زیادی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. روش کار در این پروژه استفاده از پرسش نامه و توزیع آن میان ذینفعان پروژه اعم از کار فرما،پیمانکار و مشاور بوده است. با استفاده ار نتایج این پرسش نامه ها در ابتدا ریسک های موجود ر پروژه خط سوم متروی تهران شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزارهای موجود رتبه بندی ریسک های شناسایی شده آموزش انجام شده است.

نرم افزارهایی که بتواند همزمان با در نظر گرفتن عدم قطیعت های موجود در پروژهای عمرانی، امکان تخصیص ریسک به فعالیت های ریسک آمیز را نیز به کاربرد دهد، موجب گردیده تا در این پروژه از نرم افزارهای @Risk,Topsis.Pertrnaster که هر یک به نحوی این انتظارات را برآورده می سازد، استفاده شود. اساس کار نرم افزارها شبیه سازی مونت کارلو می باشد که این روش به عنوان ابزاری جهت تحلیل و بررسی یکپارچه هم زمان ترکیبات مختلف عدم قطیعت استفاده می گردد

دانلود نمونه پروژه معدن استخراج 3

موضوع:

تعیین عیار حد اقتصادی در آنومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روشهای برنامه ریزی

چکیده:

یکی از پارامترهای اصلی در معادن عیار حد می باشد. به طوری که این پارامتر نقش مهمی در اقتصاد بهینه معدن ایفا می کند. همان طور که می دانید در سال های متمادین تعاریف و روش های بسیاری در این باره مطرح شده است. به طوری که بسیاری از این روش ها، روشی ساده توام با قابلیت های خاص می باشند، از جمله این قابلیت ها می توان به تعیین عیار حد اقتصادی در معادن، با در نظر گرفتن ظرفیت بیشینه و محدودیت های جهت سود بیشینه در فازهای مختلف اشاره نمود.

لذا در توسعه این مدل از روش های برنامه ریزی بهینه سازی در معدن مذکور استفاده نموده ایم، بدین ترتیب که هدف اصلی ما تابع بهینه سود قرار گرفت. در پایان با مطالعات آموزش انجام شده بر روی آنومالی C شمالی معدن سنگان می توان نتیجه گرفت که این مدل در مواقعی که پارامترهای اقتصادی در طول عمر پروژه تغییر کند می تواند برای ما مفید باشد.

دانلود نمونه پروژه معدن استخراج 4

موضوع:

تحلیل اقتصادی طرح مس سونگون و آنالیز حساسیت براساس پارامترهای مهم اقتصادی

چکیده:

در این ارزیابی یک مدل مالی برای طراح مس سوسنگون تهیه و سپس براساس آخرین و معتبرترین اطلاعات موجود بازنگری شد. بر اساس این ارزیابی با در نظر گرفتن ارزش کل دارایی ها، بازده داخلی 04/9 درصد، ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 5/6 درصد و قیمت مس 1،985 دلار بر تن 54/875 ،910 میلیون ریال و قیمت سر به سری مس نیز 1،840 ذلار بر تن بدست آمد.

مدل اقتصادی طرح مس سوسنگون به گونه ای طراحی شده است ک بازگو کننده حساسیت شاخص های مهم اقتصادی نسبت به تغییرات اجزای کلیدی مدل جریان نقدینگی از قبیل قیمت مس، هزینه های سرمایه گذاری اولیه، مجدد و عملیاتی، نرخ تنزیل و نرخ برابری ارز به صورت لحظه ای باشد. چنانچه از طرح هایی با چنین ماهیتی انتظار می رود مطالعات آموزش انجام شده و موید این بود که حساس ترین پارامتر قیمت مس می باشد.

همچنین مشخص شد حساسیت ارزش فعلی خالص طرح نسبت به هزینه های سرمایه ای قدری بیشتر از هزینه های عملیاتی است و این مطلب بیانگر این است که بهینه-سازی هر دو پارامتر برای ارتقاء ارزش فعلی خالص در قیمت های کمتر از 2000 دلار بر تن ضروری است.

دانلود نمونه پروژه معدن استخراج 5

نوشتن پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – استخراج معدن

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پروژه مهندسی معدن ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی معدن – استخراج معدن ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروژه و طرح های پژوهشی رشته مهندسی معدن – استخراج معدن اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید: