نمونه پایاننامه مدیریت دولتی

نمونه پایاننامه مدیریت دولتی

بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

چکیده تحقیق: 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- سؤالات تحقیق 6
1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق 7
1-7- متغیرهای پژوهش 7
1-8- دامنه و قلمرو تحقیق 8
1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق 11
2-1-بخش اول: مدیریت مشارکتی 12
2-1-1-مقدمه 12
2-1-2-تعریف نظام مدیریت مشارکتی 12
2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی 13
2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی 13
2-1-6-ابعاد نظام مشارکت: 14
2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام 15
2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی 18

2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها: 19
2-1-10-موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشارکتی 20
2-2-بخش دوم نظام پیشنهادات 23
2-2-1- مقدمه 23
2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات 23
2-2-3–اهداف نظام پیشنهادات 23
2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها 24
2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات 27
2-2-6-تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران 28

2-2-7–بستر قانونی نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران: 29
2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات 29
2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای نظام پیشنهادات 30
2-2-10–موضوع پیشنهادها: 33
2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها 34
2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات 36
2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده 38
2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها 39

2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها 41
2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات 42
2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها: 43
2-2-18- راهکارهایی برای غلبه بر چالشها: 44
2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها) 44
2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی 48
2-3-1-مقدمه 48
2-3-2-پاسخگویی: 48
2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی: 49
2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی 49

2-3-5-انواع پاسخگویی : 50
2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی 50
2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی : 51
2-3-8- ویژگیهای یک گزارش پاسخگویی 52
2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی : 52
2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی 53
2-3-11-مراتب پاسخگویی : 54
2-3-12–مدیریت پاسخگو 54
2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی 54
2-3-14-:نظارت و پاسخگویی 55
2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام : 56
2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها : 58

2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت : 58
2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 60
2-4-1-مقدمه 60
2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی 61
2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان 62
2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در ایران 64
2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 65

2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115 66
2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه 73
2-5-1-مقدمه : 73
2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی 73
2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه 73
2-5-4-جمع بندی: 78

فصل سوم:روش تحقیق 79
3-1- مقدمه 80
3-2- روش تحقیق 80
3-3- جامعه آماری 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 81
3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی() 81
3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها 82
3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها 82
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85
4-1 مقدمه 86
4-2- بررسی جمعیت شناسی 86
4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی : 92
4-4-آزمون نرمالیته 92
۴-5- آمار استنباطی 93
4-6- خلاصه نتایج بدست آمده : 100
۴-7-آزمون فریدمن : 100
4-8-تعریف آزمون های آنجام شده 102

فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها 103
5-1- مقدمه 104
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار 104
5-3- نتایج آزمونها 105
5-4- تبیین الگوی نهایی 106
5-5- بحث و مقایسه 107

5-6- مشکلات و محدودیتهای تحقیق 109
5-7- پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی 110
5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران 113
5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده 113
منابع و مأخذ 115
پیوست 119

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 2-5- پیشنه تحقیقات مشابه آموزش انجام شده ……………………………………………………………………………………………………..76
جدول شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت ………………………………………………………………………………………………………87
جدول شماره ۴-2- بررسی وضعیت سن……………………………………………………………………………………………………………..88
جدول شماره۴-3- بررسی وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………89
جدول شماره ۴-4- بررسی وضعیت سابقه…………………………………………………………………………………………………………..90
جدول شماره ۴-5- بررسی وضعیت سطح تحصیلات ………………………………………………………………………………………….91
جدول 4-6جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
جدول 4-7-آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………………….92

جدول 4-8-توصیف متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………93
جدول 4-9-آزمون t سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….94
جدول 4-10-توصیف متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………….94
جدول 4- 11-آزمون t سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………95
جدول 4-12-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 4- 13-آزمون t سوال فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-14-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………97
جدول 4- 15-آزمون t سوال فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………….97
جدول 4-16-توصیف متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………98
جدول 4- 17-آزمون t سوال فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………….99
جدول 4-18 جمع بندی آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..100

عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 2-2- 1- ابعاد نظام پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..24
نمودار شماره 2-2-2- ارکان و تشکیلات مناسب برای استقرار نظام پیشنهادها ……………………………………………………………32
نمودار شمار–2-2-3-گردش کار کلی نظام پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….40
نمودار شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت ………………………………………………………………………………………………………….87
نمودار شماره ۴-2- بررسی وضعیت سن…………………………………………………………………………………………………………………88
نمودار شماره۴-3- بررسی وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………….89
نمودار شماره ۴-4- بررسی وضعیت سابقه………………………………………………………………………………………………………………90
نمودار شماره ۴-5- بررسی وضعیت سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………………..91

چکیده

هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از کارکنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی ، کارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.

روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی، مدیریت، ساختار و نظام اداری، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، و نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد.

در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشارکتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش کیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یک مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش کارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.

مقدمه

دنیای امروز، دنیای سازمانهاست، درحقیقت سازمانها هستندکه رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. انسانها که گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند که به کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود که با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا کرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

در دهه های اخیر موفقیت کشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی کارکنان، توجه جوامع مختلف چون کشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب کرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمانهای بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود کارآیی و رضایت شغلی کارکنان خود گرفته اند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یکی از ساز و کارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت جو است که در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی کاربرد پیدا کرده است.
مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب که پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و کاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

1-2- بیان مسئله

مشکلات موجود در ساختار اداری کشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشکلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است که در نظام اداری کشورما نیز چندسالی است که جریان مدیریت مشارکتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و کنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شکل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود کنشگران، مسئولیت آنچه را که آموزش انجام می‌دهند و خدماتی را که ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، کیفیت کار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود کارکردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند که هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به آموزش انجام می رسانند و با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کنند،[مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (کشور)] نیز برای همین منظور شکل گرفته است که نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می کند. سیستم خدمات پزشکی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است که به منظور کمک رسانی و ارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است.

فوریتهای پزشکی هر ساله در کشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میکند که گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)
سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، کنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،آموزش انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است که کلیه ی تیمهای پزشکی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول آموزش انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد و نجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند.

در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی، در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمد را که می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

ضرورت های آموزش انجام این تحقیق به شرح زیر است:

الف:با توجه به اینکه کارکنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در کل کشور نوع خدمات امدادی آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است که در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماکن عمومی و در هر مکانی که درخواست کمک امدادی نمایند حضور پیدا کرده و به امداد رسانی بپردازند.

شرایط کاری ایجاب می کند که این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملکرد خوب این سیستم به همکاری و هماهنگی سایر مراکز امدادی وابسته می باشد،

در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشکی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار کارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد که مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این کارکنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینکه باعث شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را کارآمدتر می نماید.

ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
ب- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
ج- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
د- بررسی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران
و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5- سؤالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی تحقیق

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه است؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟
♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران رابطه وجود دارد؟

1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق

مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط و با توجه به اینکه تحقیقی این‌چنین برای نخستین بار است که در محدوده جامعه آماری فوق آموزش انجام می‌شود لذا در تحقیق حاضر از مدل(الگو) مفهومی زیر که برگرفته از ادبیات موضوعی مرتبط و با استفاده از نتایج تحقیقات مشابه که شرح تفصیلی آن در فصل دوم آمده است، استفاده شده است.

1-7- متغیرهای پژوهش

متغیرها در تحقیق حاضر عبارتند از:نظام پیشنهادات و نظام پاسخگویی می باشد.

1-7-1-متغیر مستقل(x):

متغیری است که تاثیر می گذارد که این تحقیق متغیر مستقل ما نظام پیشنهادات می باشد که تاثیر آن را بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای بررسی خواهیم کرد.

1-7-2-متغیر وابسته

1- متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل می باشد که عبارتست از :
متغیر وابسته یا (Y) : که در این تحقیق متغیر وابسته کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای می باشد.

1-8- دامنه و قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر نظام پیشنهادها در کارآمدی نظام پاسخگویی مرکز مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد

.1-8-2- قلمرو مکانی

مکان آموزش انجام این تحقیق پایگاهای تحت کنترل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران در شهرستانهای ساری، نکا ،قایمشهر، محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس،عباس آباد،تنکابن،رامسر می باشد.

1-8-3- قلمرو زمانی:

سال آموزش انجام تحقیق سال1390 شمسی می باشد.

1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق

1-9-1- بهره‌وری:

اثر بخشی + کارایی = بهره‌وری
در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی نسبت محصول واقعی(یاخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالیکه اثربخشی، درجه تحقق هدف‌ها در سازمان است و بهره‌وری مجموع کارآیی و اثر بخشی را مورد نظر داردیعنی مفهوم بهره‌وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است. ( طاهری،8:1378)

1-9-2-کارآیی:

کارآیی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند. ( طاهری، 9:1378)

1-9-3- (اثر بخشی)

در ادبیات مدیریت، اثربخشی را آموزش انجام کارهای درست تعریف کرده اند.
پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را آموزش انجام کار درست تعریف کرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی به کار می روند (سلطانی،39:1380)

1-9-4- عملکرد:

-عملکرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یک اصطلاح است.
– عملکرد، آموزش انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).
– عملکرد، نتیجه یک عمل است.
بنابراین می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروزکه مقدمه تولیدمقدارمشخصی ازارزش خروجی فرداست،تعریف می‌شود.(طاهری،15:1378)

1-9-5-کارآمدی

کارامدی، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را درپی دارد( طاهری، 18:1378)

1-9-6-نظام پیشنهادها:

نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها ، یکی از روش های موًثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. پیشنهادها یا کایزن فردی، برقراری ارتباط پایین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن و معمولآ تمام کارکنان سازمان را شامل می شود. (شیخ محمدی وزواره ،41:1380)

1-9-7- نظام پاسخگویی:

پاسخگویی را عکس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است (الوانی، دانایی فرد،60:1380) پاسخگویی نیروی پیش برنده ای است که بر بازیگران کلیدی فشار وارد می آورد تا در قبال عملکرد خود، مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کند (منوریان،90:1380)

1-9-8-مدیریت

١- هنر آموزش انجام دادن کار به وسیله دیگران
2- پال هرسی و کنث بلانچارد مدیریت را اینگونه تعریف می کنند: کار کردن با افراد وبه وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی (علاقه بند، ،13:1383)

1-10- تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق

1-10-1-بهره وری:

در این تحقیق منظور از بهره وری ، ارائه خدمات با کیفیت بالا (کاهش آمار مرگ میر و معلولیتها) در مقابل حوادث مربوط به سیستم خدمات پزشکی اورژانس

1-10-2-کارایی:

منظور از کارایی در این تحقیق تلاش برای کاهش هزینه های سیستم و در قبال افزایش کیفیت خدمات است.

1-10-3- اثر بخشی:

منظور از اثر بخشی در این تحقیق استفاده مدیر از نظرات کارکنان و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری برای آموزش انجام کارهای درست در ارائه خدمات مناسب به مردم می باشد.

1-10-4-عملکرد:

در این تحقیق عملکرد ارزش خروجی هر فرد در برابر حوادث و در مجموع ارزش خروجی سیستم اورژانس مازندران در برابر حوادث می باشد.

1-10-5- کارآمدی:

در این تحقیق کارآمدی در حقیقت میزان رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده توسط اورژانس 115 مازندران و کمیت و کیفیت نجات جان بیماران و مصدومین می باشد.

1-10-6-نظام پیشنهادات:

منظور از نظام پیشنهادات در این تحقیق استفاده مدیران از نظرات ارزنده و مفید کارکنان در تصمیم گیری بهتر سازمان می باشد.

1-10-7-مدیریت:

در این تحقیق منظور از مدیریت کار کردن با کارکنان اورژانس 115 وبه وسیله این کارکنان و گروه های امداد دیگر سازمانها برای تحقق هدف های سازمانی، بهبود نظام سلامت جامعه می باشد.

1-10-8-نظام پاسخگویی حرفه ای:

در این تحقیق منظور از نظام پاسخگویی در حقیقت واکنش اورژانس 115 در برابر سوانح و حوادث و اقدامات حیاتی آنها برای نجات جان انسانها و جلوگیری از آسیب بیشتر به بیماران و مصدومان حادثه می باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
24 + 15 =