نمونه پایاننامه مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.از طریق مقایسه کار خود با پایاننامه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پایاننامه پی برد.

لازم به ذکر است پایاننامه های قرار گرفته در ادامه ، پایاننامه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پایاننامه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

موضوع:

ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی

چکیده:

شکست سد از جمله وقایعی است که خسارت مالی و جانی زیادی به همراه دارد. لذا در طرح سدها باید این پدیده به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت کنترل سیلاب های بزرگ ناشی از شکست سد صورت گیرد. به علت رویارویی با آزاد شدن حجم عظیمی از آب پشت سد به صورت ناگهانی و بروز امواج سهمگین با سرعت زیاد و زمان کم برای اخطار عواملی چون میزان سرعت امواج و ارتفاع جریان از دیر باز مورد توجه و مطالعه محققین بوده است، جهت بررسی پدیده شکست، محققین معادلات حاکم بر آب های کم عمق را در نظر گرفته و با توجه به عدم وجود روش های دقیق ریاضی جهت حل این معادلات در حالت کلی، روش های عددی متفاوتی را پیشنهاد کردند.

در این پژوهش پس از مطالعه تئوری حاکم بر شکست سد و معادلات حاکم بر آن از روش عددی حجم محدود با توجه به مزایای عمده آن مانند شبیه سازی جریان سیالات و استفاده از شبکه بندی غیر منظم و دلخواه و مسائل با هندسه نا منظم و حافظ قانون بقا و هم چنین روش شبکه بندی ورونوی با توجه به ویژگی های منحصربه فرد و سازگاری مناسبی که با روش حجم محدود دارا می باشد برای منفصل سازی معادلات حاکم بر شکست سد و حل عددی آن استفاده شده است.

دانلود نمونه پایاننامه عمران هیدرولیک 1

موضوع:

ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی جهت محاسبه تراوش از زیر سد بتن غلتکی به روش حجم محدود بی سازمان

چکیده:

سدهای بتن غلتکی (Roller Compacted Conceret dams) نوعی از سدهای بتنی می باشند که به عنوان یک روش جدید در ساخت سدهای بتنی وزنی با ایمنی مشابه و سرعت اجرایی بالاتر (هزینه کمتر) مطرح شده اند. پدیده ی تراوش به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب و ایجاد خسارت در سدها شناخته شده است. از این رو ارائه ای یک مدل جامع و واقعی در مورد پدیده ی تراوش از مسائل با اهمیت در طراحی سدها از جمله سد Rcc می باشد. این پدیده در ابتدا به وسیله ای روابط تجریب و تحلیلی و یا ساخت مدل هایی با ابعاد کوچک مورد بررسی قرار می گرفت که این روش ها علاوه بر مشکل عدم تطابق کامل با نمونه ای اصلی دارای هزینه ای اجرایی بالایی بودند.

امروزه با در دسترس قرار گرفتن کامپیوترها، استفاده از روش های محاسباتی عددی-ریاضی به عنوان مناسب ترین روش جهت آموزش انجام این محاسبات شناخته شده است. در این پژوهش پس از بررسی تئوری حاکم بر پدیده ی تراوش و معادلات حاکم بر آن، از روش عددی حجم محدود با توجه به مزایایی آن در شبیه سازی جریان سیالات و مسائل با هندسه ای نامنظم و شبکه بندی ورونوی به دلیل سازگاری مناسب آن با روش حجم محدود، جهت منفصل سازی معادلات حاکم بر تراوش و حل عددی آن استفاده شده است و برنامه ای کامپیوتر مربوطه به کمک نرم-افزار و زبان برنامه نویسی توانمند MATLAB تهیه گردیده است.

در انتها نتایج به دست آمده توسط جدیدترین ورژن نرم افزار PHASE2 V7 که در سال 2010 توسط شرکت Rocscience به ارائه گردیده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است و این مقایسه توسط نرم افزار قدرتمن آماری SPSS V17 صورت پذیرفته است.

دانلود نمونه پایاننامه عمران هیدرولیک 2

موضوع:

مطالعه ای بر سرریز سدهای مخزنی و بهینه سازی روش طراحی سرریز کنگره ای ذوزنقه ای

چکیده:

سرریزها اثرات تعیین کننده ای به ایمنی سدها دارند. همچنین هزینه آنها معمولا مقدار قابل توجهی از هزینه کل را به خود اختصاص می دهد. مهندسان سد سازی در صدد این هستند تا بدون به مخاطره انداختن ایمنی، ابعاد سرریز را کاهش داده و اجرا را ساده تر نمایند واز طریق هزینه ها را کم نمایند. تحت شرایطی استفاده از نوع خاصی از سرریز که به عنوان سرریز کنگره ای نامیده می شود باعث کاهش هزینه ها می گردد.

سرریزهای کنگره ای معمولا از دیواره تازگی تشکیل شده و خصوصیت سرریزهای ریزشی آزاد را دارا می باشند. در پلان شکل های مختلفی را می تواند داشته باشد ولی بیشترین شکل مورد استفاده کنگره ای ذوزنقه ای می باشد.
برای طرح مناسب سرریز کنگره ای نیاز به شناخت مقادیر صحیح آب گذاری می باشد، از این رو در قسمت نخست این پایاننامه به مقایسه منحنی های مختلف طراحی خواهیم پرداخت و پس از تعیین بهترین منحنی، آن را توسط معادله بیان می نمائیم. شکل های هندسی سرریز کنگره ای تاثیر قابل توجهی بر روی هزینه ها دارند.

دانلود نمونه پایاننامه عمران هیدرولیک 3

موضوع:

بررسی تاثیر سدهای وزنی (مخازن تاخیری) در کاهش سیلابهای شهری با استفاده از مدل ریاضی

چکیده:

هر سال سطح وسیعی از کشورمان تحت تاثیر طغیان آب رودخانه ها و جاری شدن سیلاب قرار گرفته و در اثر این سیلاب ها تاسیسات عمرانی، امکانات ارتباطی، زمین های تحت کشت و شهرها و روستاها تخریب می گردد. روش های مختلفی برای کنترل سیل وجود دارد که به طور کلی در دو گروه روش ها و اقدامات ساختمانی کنترل سیلاب و روش ها و اقدامات مدیریتی کنترل سیلاب جای می گیرند. انتخاب هر روش یا ترکیبی از روش های فوق بستگی به شرایط محلی پایاننامه، اهمیت مناطق تحت حفاظت و شرایط اقتصادی دارد.

در این پایاننامه این روش ها مختصرا توضیح داده شده و جایگاه روش کنترل سیل با مخازن تاخیری به عنوان یکی از روش های ساختمانی کنترل سیلاب بیان گردیده است. در شرایط مطلوب ذخیره موقت سیلاب باعث کاهش جریان پایین دست و حتی کاهش هزینه سیستم انتقال پایین دست می شود.

دانلود نمونه پایاننامه عمران هیدرولیک 4

موضوع:

بررسی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج و جریان های دریایی بر سازه های نوسان کننده در جهت عرضی

چکیده:

برآورد نیروی ناشی از امواج و جریان های دریایی بر سازه های لاغر با توجه ه کاربرد آن ها در طراحی سازه های ساحلی یا فرا ساحلی به لحاظ اینکه اکثرا به عنوان بارگزاری غالب محسوب می شوند، دارای اهمیت بسیار زیادی بوده است. در بسیاری از مواقع المان های سازه های دریایی تحت اثر جریان و ایجاد گردابه های القایی شروع به نوسان در جهت عرضی می کنند. اندرکنش بین سیلندر، موج و جریان سبب می گردد که ضرایب هیدرودینامیک به دست امده از شرایط حاضر با ضرایب هیدرودینامیکی مربوط به حالت سیلندر نوسان کننده در جهت جریان با یکدیگر متفاوت باشد.

در این پایاننامه سعی بر آن است تا با بررسی نتایج آزمایشگاهی و برآورد نیرئ در حالت نوسان در جهت عرضی تحت اثر موج، جریان و ترکیب هر دو، مدل های مناسب برای برآورد نیروهای هیدرودینامکی درگ، اینرسی وارد به این گونه سازه ها و ضرایب هیدوردینامیکی مربوط به هر مدل ارائه گردد.

دانلود نمونه پایاننامه عمران هیدرولیک 5

مشاوره در نوشتن پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پایاننامه مهندسی عمران ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پایاننامه و طرح های پژوهشی رشته مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
30 + 29 =