نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه

نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.از طریق مقایسه کار خود با پایاننامه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پایاننامه پی برد.

لازم به ذکر است پایاننامه های قرار گرفته در ادامه ، پایاننامه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پایاننامه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 1

موضوع:

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی

چکیده:

اهمیت بررسی سازه های نامتقارن از آن روست که در عمل آرایش و طراحی بسیاری از ساختمان های با محدودیت های معماری تعیین می شوند تا از ساختمان های معمولی مستطیل شکل مثل بسته های اداری یا ساختمان های مسکونی حاضر متمایز شوند. حتی در یک سازه که هندسه آن متقارن است، نامتقارنی با تغییر در کیفیت یا روش ساخت، با نامعلومی یا متغییر بودن توزیع بارهای مرده و زنده، با رفتار غیر ارتجاعی المان های مهاری و سایر اعضای سازه ای تحت بارگذاری دینامیکی و با نامنظمی های پی ممکن است موقعیت مرکز سختی را عوض کند و بنابراین نامتقارن سازه را به وجود آورده یا تشدید می کند.

از آنجا که رفتار سازه های نامتقارن به خوبی شناخته نشده است، لازم است که برای آن ها مطالعات مخصوص آموزش انجام گیرد. از طرفی مطالعات آزمایشگاهی و تحلیل بسیار کمی برای بررسی رفتار سازه های نامتقارن تحت اثر زلزله، تا مرز خرابی و ر فاز غیر خطی و نیز کنترل دستورات آیین نامه ای آموزش انجام شده است.

دانلود نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 1

موضوع:

توسعه منحنی های شکنندگی قابهای بهسازی شده با مهاربندی های فولادی هم محور

چکیده:

دلایل مختلفی برای نیاز به مقاوم سازی سازه های موجود وجود دارد. از جمله این دلایل می توان به نیاز به مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در اثر زلزله، و یا پدیده های طبیعی دیگر و یا نیاز به تقویت ساختمان هایی که اساسا بر طبق آیین نامه خاصی طراحی نشده و بنا به کاستی هایی آسیب پذیر تشخیص داده شده اند اشاره نمود.

در سال های اخیر روش های مختلفی برای مقاوم سازی سازه های بتنی ارائه شده است که در میان استفاده از مهاربندی فولادی برای افزایش مقاومت، سختی و شکل پذیری این سازه ها مورد توجه قرار گرفته است، یکی از ضعفه ای این روش نبود یک دستورالعمل مدون جهت تحلیل، طراحی و اجرای این سیستم جدید می باشد، که دلیل این مسئله پیچیدگی این سیستم و مسائل مرتبط با آن، از جمله اندرگنش میان قاب بتنی و مهاربندی فولادی با مودهای رفتاری متفاوت می باشد.

در این تحقیق قاب های بتنی سه بعدی کوتاه، متوسط و بلند طراحی شده بر اساس ویرایش اول .2800 که مربوط به دهه 60 می باشد، به وسیله دستوالعمل بهسازی لرزه ای و با روش استاتیکی غیرخطی ارزیابی لرزه ای شدند، سپس قاب های موجود با استفاده از مهاربند های فولادی ضربدری بهسازی شدند، در مرحله بعد برای ارزیابی خسارت سازه های مقاوم شده با مهاربند های فولادی از روش آنالیز تاریخچه زمانی استفاده شده است که به تفکیک زلزله های میدان نزدیک و میدان دور و در بیشینه شتاب های زلزله مختلف در قالب منحنی شکنندگی مورد مقایسه قرار گرفته است.

دانلود نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 2

نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 3

موضوع:

طراحی براساس کنترل تغییر مکان در قابهای خمشی فولادی

چکیده:

طراحی بر اساس کنترل تغییر مکان به عنوان یک ایده جدید در سال های اخیر در سطح جهان و کشورهای مختلف مورد استقبال جمع کثیری از مهندسین رار گرفته است. آیین نامه های کنونی جهت طراح و سازه ها بر مبنای طراحی در محدوده ارتجاعی شکل یافته است، چرا که پایه و اساس این آیین نامه ها طراحی بر اساس نیرو می باشد این بدین معنا است که نیرو رکن اصلی در طراحی سازه ها می باشد در این زمان است طراحی بر اساس کنترل تغییر مکان معیاری است مناسب جهت توصیف شاخص خسارت در جا به جایی سازه ها.

در تحقیق حاضر ضمن ریشه یابی طراحی براساس کنترل تغییر مکان و نحوه پیدایش این روش، اصول این روش و معیارهای پذیرش و تغییر مکان ها و پارامترهای موثر بر این روش مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از انتخاب سطوح عملکردی، اهداف مورد نظر را بررسی می نمائیم.

دانلود نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 3

موضوع:

بهسازی لرزه ای ستون های مرکب فولادی با بست موازی

چکیده:

امروزه از ستون های فولادی مرکب با بست موازی در بسیاری از ساختمان های فولادی کشور استفاده می شود. به علت عدم رواج استفاده از این ستون ها در مناطق لرزه خیز جهان ( به جزء ایران) تحقیقات کافی بر روی رفتار این ستون ها به هنگام زلزله (رفتار زلزله ای) وجود نداردو اکثر تحقیقات آموزش انجام شده نیز بر روی رفتار کمانشی (رفتار استاتیکی) این ستون ها می باشند. با توجه به عملکرد این ستون ها در زلزله های گذشته و بر اساس تحقیقات محدودی که بر روی رفتار لرزه ای این ستون ها آموزش انجام شده، رفتار لرزه ای این ستون ها نامناسب تلقی شده است. لذا لازم است برای سازه های موجود دارای این نوع ستون ها بهسازی لرزه ای صورت پذیرد.

در این پایاننامه به ارزیابی یکی از روش های بهسازی لرزه ای این نوع ستون ها که همان پر کردن ستون یا بتن سازه ای می باشد پرداخته شده است. در این پژوهش پس از مروری بر تحقیقات آموزش انجام شده بر روی رفتار ستون های فولادی مرکب با بست موازی و ستون های فولادی پر شده با بتن (CFT)، رفتار چرخه ای این نوع ستون های مرکب در دو حالت خالی و بهسازی شده با استفاده از تحلیل اجزای محدود غیر خطی مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 4

موضوع:

بررسی اندیس خسارت در پلهای بتن آرمه با پایه های قابی شکل یا منفرد

چکیده:

پل ها از عناصر کلیدی راه ها می باشند که خرابی آن ها در زلزله ممکن است منجربه قطع سرویس دهی راه ها شود. با توجه به اینکه پس از زلزله راه های ارتباطی در دسترسی به نقاط زلزله زده و عملیات امداد و نجات عمده ای ایفا می کنند بنابراین لزوم بررسی آسیب پذیری آن ها در قبل از زلزله و آموزش انجام اقدامات لازم جهت مقاوم سازی آن ها مشخص می شود.

در این پایاننامه با مدل سازی کامپیوتری سه نمونه پل توسط نرم افزار ANSYS و تعیین اندیس خسارت با روش های مختلف برای آن ها به مقایسه عملکرد آن ها در اثر بار استاتیکی و دو زلزله طبس و ناغان می پردازیم. مشخصات کلی این پل ها شامل طول دهانه، مقطع ستون ها، فاصله بین ستون هاو… بر گرفته از پل مبدل قم می باشد. روشهای استفاده شده جهت تعیین اندیس خسارت این پل ها شامل اندیس خسارت بر اساس مدل پارک-انگ، اندیس خسارت بر اساس برش تغییر مکان و اندیس خسارت بر اساس تغییر-مکان Reinhorm,Valles می باشد.

دانلود نمونه پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه 5

مشاوره در نوشتن پایاننامه ارشد مهندسی عمران – سازه

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پایاننامه مهندسی عمران ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی عمران – سازه ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پایاننامه و طرح های پژوهشی رشته مهندسی عمران – سازه اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
23 + 1 =