نمونه پروژه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

نمونه پروژه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.از طریق مقایسه کار خود با پروژه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پروژه پی برد.

لازم به ذکر است پروژه های قرار گرفته در ادامه ، پروژه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پروژه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پروژه جغرافیا

موضوع:

آسیب شناسی شکل هندسی استان‌ها در ایران مطالعه‌موردی: یزد، خراسان رضوی،هرمزگان، بوشهر،آذربایجان غربی،ایلام.

چکیده:

هدف نظام تقسیمات کشوری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر به منظور اداره آسانتر سرزمین از ابعاد مختلف مدیریتی، امنیتی، برنامه‌ای و توسعه‌ای است. با تقسیم سیاسی سرزمین بر اساس اقتضاهای فرهنگی و جغرافیایی – سیاسی گوناگون واحدهای کوچکتر، ضمن حفظ یکپارچگی ملی، تقسیم قدرت از مراکز به سوی پیرامون ها واقعیت یافته و کشور را به سوی واقعیت یافتن عدالت سرزمینی هدایت می کند و این خود سبب تقویت همگرایی ملی و جلوگیری از مرکز گریزی و واگرایی نواحی حاشیه‌ای میشود. همچنین تقسیمات کشوری در هر کشوری نه تنها چارچوب ساختار تشکیلات اداری کارا و رسا در آن کشور را واقعیت میدهد بلکه در توسعه و رشد ملی کشور نیز موثر خواهد بود.
یکی از عوامل مؤثر در مدیریت بهینه سرزمین دسترسی به نواحی زیر پوشش واحد های سیاسی – اداری مربوطه است که با شکل کالبدی واحد های استانی و شهرستانی در ارتباط است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین اشکال هندسی استان ها و میزان رشد و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد.
ازجمله مواردی که باعث بوجود آمدن این نوع اشکال کالبدی در استان‌ها شده می‌توان به وجود ریشه تاریخی و فرهنگی خواست مردم آن شهرستان (الحاق یا انتزاع به استان دیگر)، اجبارهای معیشتی محیطهای گوناگون، یکپارچه سازی دموگرافیک کشور (پخش کردن اقوام بین استان‌ها) اشاره کرد؛ این عوامل باعث بوجود آمدن شکلی می‌شوند که در برگیرنده یک مجموعه استانی باشد که زیست‌گاه دو قوم یا بیشتر باشد و چنین مجموعه ای که اگر به غلط شکل گیرد میتواند باعث شکاف‌های فرهنگی، اجتماعی میان مردم یک استان ‌شود.
این وضعیت البته می تواند باعث واگرایی باشد و از طرفی برنامه ریزی و مدیریت و خدمات رسانی را با مشکل مواجه می‌کند به گونه‌ای که خدمات رفاهی در مرکز استان‌ها به مراتب بیشتر از نقاط حاشیه‌ای می‌باشد، این امر نیز حاشیه نشینان را تشویق به مهاجرت به نقاط مرکزی می‌کند.

دانلود

موضوع:

انقلاب اسلامی ایران و تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا با تأکید بر مصر

چکیده:

پدیده های سیاسی و اجتماعی بزرگ هر جامعه همچون انقلاب‌های مطرح در تاریخ بشر همچنان که خود از پویش‌ها و جنبش‌های جوامع دیگر بی تأثیر نبوده اند، به سهم خویش بر مسیر تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی در خارج از مرزهای خود اثر گذارده اند. به ویژه اینکه چنین پدیده‌ و رویدادهایی در نقطه‌ای از دنیا به وقوع بپیوندند که دارای موقعیت مهم و برجسته ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی هستندو انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ انقلاب اسلامی ایران مبانی فکری خود را که بر پایه و اساس دین اسلام بود به دنیا عرضه کرد و با این ایدئولوژی نظام سلطه را به چالش کشید.

در طول نزدیک به چهار دهه که از انقلاب ایران می‌گذرد، بارها از سراسر جهان، فریاد اعتراض مردم را علیه ظلم و استبداد و بی‌عدالتی حکومت‌هایشان شنیده‌ایم. از جمله این مناطق، محدوده جهان اسلام و کشورهای اسلامی و به طور کلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد. تحولات اخیر منطقه را که از آن به بیداری اسلامی یا بهار عربی یاد می‌کنند، می‌توان به عنوان آخرین این تحولات یاد کرد که هر چند فروکش کرده ولی ممکن است باز هم شعله‌ور شود.

با توجه به گستره قیام‌های مردمی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در بین کشورهایی که این قیام‌ها را تجربه کرده‌اند، کشور مصر به علت نقش و اهمیت و همچنین موقعیت حساس آن در دنیای اسلام، انتخاب گردید. تحولات و وقایع کشور مصر دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد ولی تمرکز این پژوهش بر تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر روی قیام مردم مصر می‌باشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته است.

دانلود

موضوع:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

چکیده:

بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختارهای اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند، وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند ابزاری برای خود اشتغالی باشد.

در تحقیق حاضر به بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی( نمونه روستاهای شهرستان لنگرود) پرداخته شده است، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای شهرستان لنگرود می باشد، با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه، افراد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم انتخاب شدند.

در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی( میانگین و توزیع فراوانی) و آ مار استنباطی ( ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آماره t تک نمونه، خی دو ، وی کرامر، فریدمن استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین نتایج بررسی نشان می دهد که بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه مثبتی وجود دارد و نیز از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.

دانلود

موضوع:

تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

چکیده:

در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به عبارتی «قابل زیست بودن شهر» متمرکز شده بود.

از آنجایی که بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. دلایل زیاد و متفاوتی برای این موضوع بیان شده است؛ از جمله زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند.

با توجه به وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، هدف این تحقیق این بود که با مطالعات و آموزش انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی را پیشنهاد کند.

روش مطالعه در این پروژه توصیفی- تحلیلی است و با نگرش سیستمی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری مورد پرسشگری 60 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی و 20 نفر از مسئولین و تعاونی های مسکن مورد پرسشگری قرار گرفتند. تحلیل های آماری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارSPSS و بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت برازندگی توزیع نرمال به داده¬ها آموزش انجام شد و سپس از آزمون T-testبا ارزش¬ آزمون 3 و ارزش آزمون 5/1 و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها استفاده شد.

بر اساس نتایج تحقیق دسترسی به زمین، تعاونی های مسکن و غیره موجب هدایت سازمان ها و ارگان های دولتی، نظامی و غیره به این منطقه شده است و در پرسشنامه مربوط به ساکنین، نتایج تحقیق نشان داد که زندگی در مجتمع های مسکونی علاوه بر افزایش امنیت و کاهش هزینه های عمومی زندگی موجب کاهش حس تعلق به مکان و انزوا و بیگانگی شده است.

دانلود

موضوع:

تحلیل همدیدی موقعییت استقرار پرفشار سیبری و مسیرهای ورود آن به کشور در فصل سرد

چکیده:

پرفشارسیبری¬از توده¬های هوای¬بزرگ مقیاس¬جهان¬می¬باشدکه بر روی پهنه وسیعی از سیاره¬زمین اثر می-گذارد. بدلیل نقش دوگانه¬آن¬در سواحل¬شمالی ایران و سایر قسمت¬های¬کشور دارای اهمیت¬زیادی¬است. این پرفشار با گسترش¬خود بر روی ایران¬هوای¬سرد و خشکی¬را در ایران¬مرکزی و شرقی ¬حاکم¬ می¬کند. نفوذ زودرس¬یا دیررس¬زبانه¬های این پرفشار گاه خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می¬کند. درپژوهش¬حاضر مسیر ورود پرفشارسیبری¬ به ایران در فصل¬سرد باروش¬سینوپتیکی¬مطالعه¬شد.

در¬این¬مطالعه¬¬نقشه¬های¬فشارسطح-متوسط¬ دریا(slp) طی دوره¬ی آماری2000الی2010 برای¬شش ماه سردسال با قدرت تفکیک¬مکانی 2.5درجه از پایگاه داده(NCEP/NCAR)دریافت¬شد. به¬منظورسنجش¬اعتبار داده¬ها سال2000به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرارگرفته ¬وتائید شد،سپس داده¬ها وارد نرم¬افزار GISشده و در سه¬بخش شناسایی-هسته،محورگسترش¬و¬مسیر ورود،مورد¬ آنالیز قرارگرفت. هسته مرکزی با استفاده از اولین منحنی هم فشار تشکیل شده در ماه¬های سرد سال بسته شد.

ابتدا و انتهای آخرین منحنی هم فشار بسته شده به دور مرکز پرفشار به عنوان مسیر ورود و محور گسترش در نظر گرفته شد. نتایج¬حاصل¬از¬ تحقیق¬نشان داد،هسته¬مرکزی سلول پرفشارسیبری در اوایل پاییز بر روی¬تبت¬ تشکیل و با نزدیک¬شدن¬به فصل¬زمستان به¬محدوده¬بین¬دریاچه بایکال وبالخاش منتقل¬می¬شود.

زبانه پرفشارسیبری¬درابتدای پاییز ازسمت شرق وارد ایران¬شده و تا دامنه¬های¬شرقی البرز گسترش¬می¬یابد ولی¬با شروع فصل¬زمستان¬وانتقال¬هسته¬های مرکزی¬به-عرضهای بالاتر،پشته¬فشاری¬این¬سامانه از شمال¬شرق وارد ایران¬شده¬¬ وگاهی¬تا دریای¬عمان¬گسترش¬می¬یابد؛روند کلی¬گسترش پرفشارسیبری نیز شرقی- غربی¬بوده و در زمستان¬گسترش هسته¬ها به عرض¬های¬بالاتر بیشتر است ¬طوری¬که تا30درجه طول¬جغرافیایی¬را در برمیگیرد درحالی¬که در فصل¬پاییز که هسته¬ها بر روی فلات تبت قرار دارند به علت توپوگرافی خاص این منطقه توده پرفشار محدود شده و قلمرو عملکرد آن¬کاهش می¬یابد.

در مرحله بعد برای تحلیل همدید مسیرهای ورود پرفشار سیبری داده¬های حداقل دما و فشار ایستگاه¬های منتخب به صورت روزانه در دوره آماری ذکر شده استخراج و در پایان به صورت 66 نمودارموج سرما ترسیم شد. با دخالت دادن سه معیار دمای حداقل، میزان فشار ایستگاهها و حضور زبانه پرفشار سیبری از بین 66 موج، تعداد 3 موج انتخاب و در ارتباط با نقشه¬های سطح زمین، تراز 850، 700 و 500 هکتوپاسکال مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که نفوذ زبانه¬ای از پرفشار سیبری در محدوده بین دریاچه بایکال و بالخاش با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی از سمت شمال شرق وارد ایران شده و با گردش واچرخندی خود سبب افت دما و افزایش فشار در ایستگاه¬های انتخابی شده بطوریکه در تراز 850 منطبق با واچرخند تراز دریا هسته پرارتفاع، در تراز 700 و 500 نیز ناوه عمیقی که از عرض¬های جنب قطبی تا سواحل جنوبی پیشروی کرده، شکل گرفته است.

دانلود

مشاوره در نوشتن پروژه کارشناسی ارشد جغرافیا

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پروژه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروژه و طرح های پژوهشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید