نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.از طریق مقایسه کار خود با پایاننامه های آموزش انجام شده می توان به دیگر جنبه های تحقیقاتی پیرامون موضوع پایاننامه پی برد.

لازم به ذکر است پایاننامه های قرار گرفته در ادامه ، پایاننامه های گردآوری شده از منابع مختلف بوده و موسسه شریف یار در مورد صحت و یا کیفیت این پایاننامه ها هیچ تضمین و ادعایی ندارد.

نمونه پایاننامه مدیریت بازرگانی

موضوع:

ارائه مدل ساختاری در فرایند نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گازسوز

چکیده:

این تحقیق با هدف اصلی ارائه مدل ساختاری در فرایند نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گازسوز با استفاده از روش AHP برای شهرک های صنعتی استان چهارمحال وبختیاری آموزش انجام شد. این پژوهش از حیث هدف ، کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی با استفاده از همبستگی و مدل ریاضی می باشد. روش جمع آوری داده ها دراین تحقیق، کتابخانه ای- میدانی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران و خبرگان مالی شهرکهای صنعتی استان چهارمحال وبختیاری تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق 40نفر است که ، از روش غیرتصادفی هدفمند(ازپیش تعیین شده)، تعیین گردید.ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق، روش تصمیم گیری سلسله مراتبی(AHP) است.روایی ابزار بر اساس نظر خبرگان مالی و تائید استاد راهنما تائید شد وپایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ 7/0 مورد تائید قرار گرفت.

دانلود

موضوع:

ارائه الگوی اعتماد سازمانی با رویکرد اسلامی93

چکیده:

اعصر دانش و گذار به جهانی­شدن مفاهیم سرمایه اجتماعی را دگرگون کرده است. یکی از اصلی­ترین و پیچیده­ترین مفاهیم سرمایه اجتماعی مفهوم اعتماد سازمانی است. این پژوهش بر این باورست که شریعت اسلام بهترین شیوه در مدیریت و خلق اعتماد را ارائه می­کند، لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو اعتماد سازمانی با رویکرد اسلامی آموزش انجام شد. اعتماد سازمانی در مقوله اعتماد به دیگران در مفاهیم اسلامی بررسی شد و مدلی متشکل از عوامل انگیزاننده، عوامل ساختاری، عوامل اقتضائی و موقعیتی، عوامل اخلاقی و رفتاری و شایستگی‌های کارکنان مورد توجه قرار گرفت.

روش تحقیق مورد استفاده آمیخته به صورت دو مرحله ای، در مرحله اول کیفی با استفاده از استراتژی نظریه برخاسته از داده ها (گراندد تئوری) و مرحله دوم کمی (توصیفی، پیمایشی) بوده است. جهت گیری پژوهش – بنیادی، توصیفی و کاربردی و رویکرد پژوهش در مرحله اول استقرایی و مرحله دوم قیاسی بوده. جامعه آماری در مرحله اول خبرگان و متخصصین می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی برای دستیابی به مدل اولیه و در مرحله دوم اساتید و صاحبنظران آموزش عالی شامل اعضای کمیته‌های علمی فعال در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شامل 176 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.

ابزار پژوهشی مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار پرسشنامه محاسبه گردید، که نشان دهند مناسب بودن ابزار پژوهش است. روایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از نظرات خبرگان و همچنین اساتید راهنما و مشاورین مورد تائید قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در مرحله دوم پس از گردآوری داده ها، با استفاده از نرم ابزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و تحلیل عامل تائیدی برای تائید ابعاد مدل و همچنین در پایان با استفاده از نرم ابزار لیزرل مدل‌های نهایی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش ارتباط معنادار پنج عامل انگیزاننده، ساختاری، اقتضایی، اخلاقی و شایستگی کارکنان را تایید کرد

دانلود نمونه پایاننامه مدیریت بازرگانی 2

موضوع:

ارایه مدلی برای تبیین تاثیر هوش رقابتی سازمان بر اثربخشی سیستم

چکیده:

شرکت ها برای ارایه ارزشی بالاتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه ای، به اطلاعات نیازمندند. سیستم هاى هوش، محیط سازمان را پایش مى کنند، رویدادها و پدیده هاى پیرامون را زیر نگاه تیزبین خود مى گیرند و داده ها و اطلاعات مورد نیاز را فراهم مى سازند.

هدف کلی پژوهش حاضر ارایه­ی مدلی برای تبیین تاثیر هوش رقابتی سازمان بر اثربخشی سیستم­های اطلاعاتی مدیریت مطالعه­ی سازمان شرکت­ برق استان البرز در ایران می­باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است قلمرو مکانی پژوهش، شرکت­ برق استان البرز در ایران می­باشد. جامعه­ی آماری پژوهش، مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کارمندان و کارگران شرکت­ برق استان البرز در ایران می­باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر است.

دانلود 

موضوع:

استخراج و بررسی تاثیر فاکتورهای موفقیت شرکت‌های فروش گروهی (خرده‌فروشی) در دنیای تجارت الکترونیک

چکیده:

The Revolution Electronic commerce is affecting many ways. E-mail to all vendors the opportunity to Global market and supply our goods to more than 32 million customers at the lowest cost to compete. In 2008, the emergence of a new type of retail e-commerce in the world, which was named for experienced sales team

.

دانلود

موضوع:

افزایش قیمت بیمه و تاثیر آن بر تمایلات رفتاری آتی مشتریان بیمه های غیراجباری

چکیده:

مشتریان در هر صنعتی به دنبال بهترین خدمات و محصولات هستند. صنعت خدمات مالی و به طور خاص صنعت بیمه و مشتریان آن نیز از این امر مستثنی نبوده و هرچه دامنه رقابت میان رقبا سنگین­تر باشد، مشتریان در صورت مواجه با عواملی چون افزایش قیمت خدمات بیمه­ای­ با احتمال بالاتری دست به تعویض تأمین کننده خدمات بیمه­ای خود می­زنند. شرکت­های بیمه موفق با تحلیل خصوصیات مشتریان خود و بررسی نقاط ضعف و قوت خدمات، در کنار بهبود کیفی خدمات خود تلاش خواهند نمود تا ریسک از دست رفتن مشتریانشان را به حداقل رسانده و تمایلات آتی ایشان را در جهت ادامه همکاری با شرکت خود تقویت نمایند.

بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر افزایش قیمت بیمه بر تمایلات رفتاری آتی مشتریان بیمه­های غیراجباری می­باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مشتریان بیمه­های غیر اجباری شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران بوده و نمونه آماری مورد استفاده متشکل از 384 تن می­باشد که این تعداد از طریق فرمول کوکران تعیین گردید.

داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده در میان این مشتریان جمع­آوری گردیده و با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر مبنای اهداف پژوهشی، تحقیق حاضر شامل هشت فرضیه می­باشد؛ نتایج نشان دادند که شش فرضیه از میان این هشت فرضیه تأیید گردیدند. به بیان دیگر؛ در شرکت بیمه کارآفرین، افزایش قیمت بیمه­‌های غیراجباری دارای تأثیر معنادار و منفی بر متغیر تمایلات رفتاری آتی بوده و متغیر ارزش درک شده دارای تأثیرات معنادار و مثبتی بر متغیرهای رضایت و تمایلات رفتاری آتی می­باشد.

نتایج همچنین نشان دادند که متغیر تصویر برند دارای تأثیرات معنادار و مثبت بر متغیرهای رضایت و ارزش درک شده بوده و متغیر رضایت دارای رابطه معنادار و مثبتی با متغیر تمایلات رفتاری آتی می­باشد. نتایج اما معناداری تأثیر متغیر افزایش قیمت بیمه بر متغیرهای رضایت و ارزش درک شده را تأیید ننمودند.

دانلود

نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد-مدیریت بازرگانی 6

ارائه مدل ساختاری در فرایند نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گازسوز با استفاده از روش94 AHP برای شهرک های~6

مشاوره در نوشتن پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار به منظور مشاوره در نوشتن پایاننامه مدیریت بازرگانی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مدیریت بازرگانی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، آموزش انجام پایاننامه و طرح های پژوهشی رشته مدیریت بازرگانی را اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
9 + 24 =