موضوع پروژه پیراپزشکی – بیهوشی

موضوع پروژه پیراپزشکی – بیهوشی

در این بخش فهرست موضوع پروژه پیراپزشکی بیهوشی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • بررسی اثر آنتاگونیستی فلومازنیل بر ریکاوری بیماران بالای 50 سال با جراحی کوتاه مدت سرپایی که بنزودیازپین ها را دریافت نموده اند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ……………
 • بررسی اثر پیش دارو بر علائم حیاتی بیماران ریسک یک در اتاقهای عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران .
 • بررسی اثر تجویز کتامین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی در کودکانی که اعمال جراحی انتخابی داشته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……….
 • بررسی اثر تلقین مثبت به بیمار در حین بیهوشی عمومی بر زمان و شدت بروز درد و تهوع و استفراغ بعد از عمل در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ……….
 • بررسی اثرات خواب آوری تیوپنتون در شروع بیهوشی بیماران کم پروتئنی که در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی اثرات درمانی گزیلوکائین وریدی در عوارض قلب ناشی از لارنکوسکپی و لوله گذاری در بیماران مراجعه کننده به اطاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی ارتباط سطح پلاسمایی آنزیم پسود و کولین استراز و طول مدت قطع تنفس (آپنه) پس از تزریق ساکسی نیل کولین در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………
 • بررسی الگوی تحمل نسدونال در افراد معتاد (تریاک- هروئین) تحت عمل جراحی و مقایسه با افراد غیرمعتاد تحت عمل جراحی در سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی تاثیر ارتباط با بیمار قبل از بیهوشی عمومی بر کاهش اضطراب آنان در بیماران بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی تاثیر آتروپین بر وضعیت همودینامیک کودکانی که تحت عمل جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی استنشاقی قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی تاثیر پنتازوسین بر بروز برونکواسپاسم در خاتمه بیهوشی در بیماران ریسک یک که در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……… تحت عمل جراحی قرار می گیرند.
 • بررسی تاثیر پنتازوسین در برگرداندن ضعف تنفس ناشی از فنتانیل حین بیهوشی عمومی در دو بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی …………
 • بررسی تاثیر تجویز داروهای فنتانیل از طریق مخاط دهان به عنوان پیش داروی بیهوشی بر روی علائم حیاتی و مدت زمان القاء بیهوشی در بیمارانی که جهت آموزش انجام اعمال جراحی انتخابی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1373
 • بررسی تاثیر تجویز میدازولام خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر روی نبض تنفس وضعیت هوشیاری و هیجانی کودکان در اطاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………
 • بررسی تاثیر تزریق افدرین بصورت عضلانی هنگام بی حسی اپیدورال در پیشگیری از کاهش فشار خون شریانی، در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی………..
 • بررسی تاثیر تزریق توام متادون در فضای اپیدورال و تزریق دیکلوفناک سدیم داخل عضلانی در کنترل درد پس از عمل بیمارانی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………….
 • بررسی تاثیر دروپریدول در پیشگیری از هالوسیناسیون در بیمارانی که با کتامین بیهوشی گرفته اند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان …………..
 • بررسی تاثیر کلونیدین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر میزان اضطراب، تغییرات علائم حیاتی و ایجاد آرامش در گروهی از بیماران کاندید بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی تاثیر گاز هالوتان بر فعالیت کبدی پرسنل شاغل در اطاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر ………….
 • بررسی تاثیر لورازپام خوراکی به عنوان پیش دارو بر کاهش استفراغ پس از عمل بیمارانی که با بیهوشی عمومی تحت جراحی کاتاراکت قرار می گیرند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • بررسی تاثیر لیدوکائین بر روی برونکواسپاسم در اعمال جراحی راه فوقانی تنفس در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در تهران.
 • بررسی تاثیر محلول بی کربنات سدیم بر زمان شروع ومدت اثر محلول لیدوکائین همراه با محلول آدرنالین در بیمارانی که به روش بیحسی اپیدورال در اتاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…………… تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.
 • بررسی تغییرات فشار گاز کربنیک شریانی در بیمارانی که با استفاده از تیوپنتیون همراه با افزایش تهویه ریوی تحت اعمال جراحی ضایعات فضاگیر مغز قرار می گیرند در اتاق عمل های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی تغییرات فشارخون شریانی در بیماران بالغی که با القاء بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ….. تحت اعمال جراحی عمومی قرار می گیرند.
 • بررسی تغییرات فشارخون و نبض در مرحله بهبودی بیمارانی که تحت اعمال جراحی شکمی با بیهوشی عمومی قرار گرفته اند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………
 • بررسی تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بر انتخاب روش بیهوشی در سالمندان بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی تغییرات وضعیت همودینامیک و مانیتورینگ در بیهوشی جراحی عروق کرونر در مرکز تخصصی ……………
 • بررسی علل بروز دیس ریتمی های قلبی حین اعمال چشم با بیهوشی عمومی در بیماران غیرمبتلا به بیماریهای قلبی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی عوارض برونکوسکوپی در بیماران بالغ مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی عوارض بیهوشی در جراحی های فوری غیرمامایی در دوران بارداری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی عوارض بیهوشی عمومی با ماسک در بیماران تحت عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • بررسی عوارض حین بیهوشی اپیدورال در بیمارانی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند، در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی عوارض مراحل بهبودی متعاقب تجویز داروی آلفنتاتیل (راپی فن) در بیماران سرپایی که جهت آموزش انجام D&C به مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه می کنند
 • بررسی مقایسه ای اثر دیازپام و دروپریدول بر پیشگیری از هالوسیناسیون در بیمارانی که با کتامین بیهوشی گرفته اند در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی …….
 • بررسی مقایسه ای انزیم های کبدی اس جی اتی، اس جی پی تی و آلکالین فسفاتاز در قبل از بیهوشی عمومی با 24 ساعت بعد از بیهوشی عمومی در زنهای ریک یک و در عمل بستن لوله های رحم در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر پروپوفول همراه با مقادیر مختلف آلفنتانیل بدون استفاده از شل کننده های عضلانی در لوله گذاری بیماران مراجعه کننده به اطاق عمل های یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر داروی بوپی واکائین و زایلوکائین بر آپکار نوزادان مادرانیکه بدنبال بیحسی اپیدورال سزارین می شوند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …………
 • بررسی مقایسه ای تاثیر داروی میدازولام به همراه لیدوکائین بر روی علائم همودینامیکی بیماران تحت عمل جراحی انتخابی بدنبال لوله گذاری داخل تراشه با گروهی که پلاسبو تزریقی دریافت نموده اند.
 • بررسی مقایسه ای تاثیر دو داروی توام دیازپام با کتامین و پتیدین با تیوپنتوندر هوشبری بیماران کورتاژ تخلیه ای در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…..
 • بررسی مقایسه ای تاثیر مارکائین و گزیلوکائین در کاهش فشار خون زنانی که با بی حسی اپیدورال تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • بررسی مقایسه ای تغییرات قندخون بیماران دیابتیک غیروابسته به انسولین در اعمال جراحی چشم تحت بیهوشی عمومی و بیحسی موضعی در بیمارستانهای منتخب…………
 • بررسی مقایسه ای روشهای غیرتهاجمی و تهاجمی اندازه گیری فشار خون شریانی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه یکی از مراکز آموزشی درمانی قلب و عروق واقع …………….
 • بررسی مقایسه ای میزان تغییرات گازهای خون شریانی افراد سیگاری و غیرسیگاری حین بیهوشی عمومی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………..
 • بررسی مقایسهای تاثیر روش بیهوشی عمومی با بی حسی ناحیه ای بر آپکار نوزادان متولد شده بوسیله سزارین در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • بررسی مقایسهای سه داروی مسکن مخدر بر زمان بی دردی پس از عمل در خانم هایی که با روش بیحسی اپیدورال مورد عمل جراحی سزارین قرار می گیرند.
 • بررسی مقایه دی هیدروبنزپریدول و متوکلوپروماید در پیشگیری از بروز استفراغ بعد از جراحی ویترکتومی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ………….
 • بررسی میزان بیماری های سیستمیک همراه در بیماران مراجعه کننده جهت اعمال جراحی چشم قبل از بیهوشی در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال……….
 • بررسی میزان عوارض بیحسی های نخاعی سردرد و کاهش فشارخون و تداوم آن در جراحیهای قسمت انتهایی شکم و اندام تحتانی در نزد بزرگسالان در مدت …………. ماه در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………….
 • بررسی میزان فشار دی اکسید کربن خون شریانی در افراد جوان سالم که در شمال شهر …………. زندگی می کنند و ارتباط آن با بعضی ویژگی های فردی در سالهای ………..
 • بررسی میزان هیپوکسمی انتشار در اعمال جراحی بعد از بیهوشی عمومی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……….. واقع در …………..
 • بررسی میزان و نوع آلودگی وسایل بیهوشی عمومی دستگاه بیهوشی و پرسنل بیهوشی در اتاقهای عمل بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در شهر…………….
 • بررسی میزان و نوع عوارض در بیمارانی که در سال ………. تحت عمل جراحی دریچه های قلب قرار گرفته اند و در بخش مراقبتهای ویژه بستری بوده اند در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……….. و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان.
 • بررسی و مقایسه اثرات بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر روی فشار داخل چشم در اعمال جراحی کاتاراکت پیری در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………
 • بررسی و مقایسه اثرات دو نوع نارکوتیک در درمان لرزهای مرحله ریکاوری در اتاق بهبودی یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی…………..
 • بررسی و مقایسه اثرات متادون و سوفنتانیل در فضای اپیدورال بر تسکین دردهای پس از عمل و عوارض ناشی از آن در بیمارانی در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………….
 • بررسی و مقایسه تاثیر دیازپام وریدی با میدازولام وریدی به عنوان پیش داروی بهوشی بر چگونگی اشباع اکسیژن خون شریانی قبل از شروع عمل جراحی در بیماران ریسک یک تحت بیهوشی عمومی در اتاق عمل یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ……..
 • بررسی و مقایسه عوارض زودرس لوله گذاری داخل نای در کودکان تحت بیهوشی عمومی طولانی مدت و کوتاه مدت تا 24 ساعت پس از خروج لوله نای در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ……
 • بررسی و مقایسه میزان سدیم و پتاسیم خون قبل و پس از القاء بیهوشی در زنانی که جهت بستن لوله های رحمی به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………مراجعه می کنند.
 • بررسی عوارض پس از بیهوشی عمومی در اتاق بهبودی در بیمارانی که بصورت الکتیو تحت عمل جراحی قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی …………

  موضوع پروژه پیراپزشکی بیهوشی

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه پیراپزشکی – بیهوشی در شریف یار

دپارتمان علوم پزشکی موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه پیراپزشکی ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته پیراپزشکی – بیهوشی ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته پیراپزشکی – بیهوشی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش آموزش انجام پروژه پیراپزشکی کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید