موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری

موضوع پروژه مهندسی آبیاری

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری

در این بخش فهرست موضوع پروژه مهندسی آبیاری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

آبیاری – ساختمانهای توزیع و انتقال آب

  • تجزیه و تحلیل و بررسی آبشستگی توسط جت آبشاری در پایین دست سدها با استفاده از مدل فیزیکی
  • شبیه سازی دو بعدی مهاجرت دیونها در رودخانه‌ها و کانالهای آبرفتی
  • طراحی نوین بر مبنای حداقل خاکریزی و افزایش ضریب اطمینان شیبهای بالادست و پایین دست سدهای خاکی (با بهره‌گیری از مواد پلیمری و صفحات گیردار)

آبیاری – زهکشی

  • اثر مشخصه‌های فیزیکی خاک بر روی تبخیر از خاک لخت….
  • ارزیابی آبپاشهای ضربه‌ای فشار بالا (ژاله ۵ – AD) ساخت داخل.
  • ارزیابی آبیاری نمونه‌ای از باغات پسته رفسنجان با استفاده از مدل طراحی آبیاری سطحی…..
  • ارزیابی روش آبیاری بابلر در باغات.
  • ارزیابی سیستم‌های آبیاری تحت فشار (قطره‌ای) و توسعه آن در استان …
  • ارزیابی شدت خشکسالی کشاورزی بر اساس گیاه و بیلان رطوبت خاک و پیش‌بینی آن (مطالعه موردی: زراعت دیم گندم در منطقه ……
  • ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در باغات مرکبات و کیوی منطقه …..
  • ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری سازه‌های اندازه‌گیری جریان در آبگیرهای درجه سوم شبکه آبیاری و زهکشی مغان.
  • ارزیابی عوامل موثر در میزان مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه آبیاری سد …….
  • ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهای آبیاری بارانی در استان …….
  • ارزیابی کمیت آب رودخانه مزلقان ساوه بر تغذیه مصنوعی دشت …… ..
  • ارزیابی مدل شبیه‌سازی AWBM (بارش – رواناب)
  • ارزیابی هیدرولوژیکی حوضه آبریز سر شاخه‌های کارون و برنامه‌های انتقال بین حوضه‌ای به …..
  • استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز.
  • استفاده از روش SCS در برآورد شرایط جذب و دفع آب و هیدروگرافهای سیلاب طرح در اراضی آبخور حوزه آبریز …..
  • اشتقاق هیدروگراف واحد در یکی از زیرحوزه‌های …….(حوزه آبریز ……..
  • انتخاب روش مناسب جهت تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل در …..
  • انتخاب روش مناسب جهت تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه …… و دشت…..
  • اندازه‌گیری دبی جریان در کانال‌های انتقال آب بزرگ در محل دریچه‌های کشوئی.
  • اندازه‌گیری سطح ویژه ذرات خاک و ارتباط آن با بعضی از خواص فیزیکوشیمیایی خاک.
  • برآورد اقتصادی طرح آبیاری بارانی شرکت ران در شهرستان …….
  • برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از طریق کاربرد روش پنمن – مانتیس FAO با استفاده از حداقل اطلاعات هواشناسی (درجه حرارت) در شرایط آب و هوایی کشور.
  • برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از طریق کاربرد روش حداقل اطلاعات آماری در …..
  • برآورد تبخیر و تعرق واقعی به روش جدید در حوزه‌های ………. در جهت بیلان هیدرولوژی.
  • برآورد تلفات فیزیکی آب قابل اجتناب در بخشی از شبکه آب تصفیه شده ……
  • بررسی اثر آبیاری تکمیلی به روش سیستم بارانی در افزایش عملکرد چای در برخی باغات رودسر در استان ….
  • بررسی اثر آبیاری تکمیلی و تاثیر آن در مراحل مختلف رشد حساس فنولوژی جو دیم (….) در ……/ .
  • بررسی اثر روشهای بیوتکنیکی بر پایداری شیبها در سواحل رودخانه …….
  • بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب چهار رقم کلزا در ……
  • بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و میزان کود بر روی عملکرد دو رقم گندم نان (دیم) در استان ……
  • بررسی اثرات کیفی آبیاری با آبهای شور زیرزمینی دو منطقه ……و …… بر مشخصات برخی از خاکهای تحت کشت پسته.
  • بررسی ارزیابی شرایط جذب و دفع آب در حوزه آبریز ……
  • بررسی امکان استفاده مجدد از زه آبهای خروجی شبکه آبیاری و زهکشی مغان.
  • بررسی آبهای زیرزمینی دشت دماوند و ارائه مدل ریاضی آن…..
  • بررسی آلاینده‌های آب رودخانه ………و ارائه راه حل برای کاهش یا حذف آنها.
  • بررسی بازده اقتصادی آبیاری تکمیلی بر روی گندم و حبوبات دیم در ایستگاه کشاورزی .
  • بررسی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی.
  • بررسی بیلان آبی در مقیاس سالانه و ماهانه در زیر حوزه‌های مختلف هندیجان – جراحی…..
  • بررسی پتانسیل اثر تغییر اقلیم بر مصارف آب کشاورزی دشت ……
  • بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی با سیستم آبیاری تحت فشار بر اجزاء عملکرد رقم گندم سرداری در استان ……
  • بررسی تاثیر پدیده النینو – نوسانات جنوبی (ENSO) و لانینا بر دبی روخانه‌های حوزه‌مند (رودخانه‌های قره‌آغاج، فیروزآباد، مند) در استانهای …..
  • بررسی تاثیر عمق‌های سطح ایستابی و کیفیت‌های آب زیرسطحی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم/ .
  • بررسی تاثیر مصرف زئولیت بر کاهش هدر رفت ازت و عملکرد گیاه ذرت.
  • بررسی تطبیقی روشهای پنمن و پنمن مانتیس در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل مناطق اقلیمی مختلف.
  • بررسی تغییرات ناحیه‌ای تبخیر و تعرق پتانسیل در حوزه آبریز …..
  • بررسی تئوریک برآورد میزان رسوب در مخزن کرخه بروش معکوس انگلوند و مقایسه آن با سایر روشها.
  • بررسی حرکت آب و ازت در شرایط تنش آبی (مدل و آزمایش‌های مزرعه‌ای).
  • بررسی خشکسالی‌های هواشناسی در غرب ایران منطقه …….
  • بررسی رژیم هیدرولیکی حوضه‌های آبریز واقع در محدوده طرح انتقال آب از غرب استان …. به شرق استان ….
  • بررسی رشد ریشه و ساقه گیاهچه ‎۳ رقم اصلی پسته کرمان در ارتباط با درجات متفاوت شوری آب آبیاری.
  • بررسی روشهای استفاده اصولی از هرز آب (رواناب سطحی) در حوضه‌های شرق رودخانه …. در استان …..
  • بررسی روند سری زمانی تبخیر – تعرق گیاه مرجع در ایران.
  • بررسی شبکه آبیاری و زهکشی دشت …..، علل شورشدن ارضی و ارایه راه‌حلها بااستفاده از مدل بیلان شوری…….
  • بررسی ضرایب منطقه‌ای سیلاب در حوضه‌های شمالغرب ایران.
  • بررسی کارآئی معادله نفوذپذیری تالسما – پارلانژ در تعدادی بافت خاک و مقایسه آن با چند معادله نفوذپذیری کاربردی.
  • بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت ……
  • بررسی مدل بهره‌برداری بهینه از پساب فاضلاب شهری در آبیاری محصولات کشاورزی.
  • بررسی مشکلات آبیاری تحت فشار و ارزیابی راندمان سیستمهای آبیاری تحت فشار اجرا شده در استان ….
  • بررسی مقاومت به شوری سه پسته پایه بادامی زرندی، سرخس و آتلانتیکا.
  • بررسی نظری – عملی آبشویی املاح و توازن نمک در ارتباط با اصلاح برخی خاکهای شور منطقه …. در …. آبیاری
  • بررسی نقش نیزارهای مصنوعی در تصفیه پساب‌های کشاورزی.
  • بررسی و بازنگری در شیوه استفاده از اطلاعات منطقه‌ای و ویژگی‌های زمانی و مکانی بارش و تلفات در شبیه‌سازی جریان به کمک مدلهای بارش – رواناب در حوضه آبریز ……
  • بررسی و تحلیل سیلابهای مهم در حوضه آبریز رودخانه …… در ایستگاه ….
  • بررسی و تعیین مناسبترین روش برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع در منطقه …..
  • بررسی و چگونگی استفاده از پساب‌های تصفیه شده صنعتی در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای…..
  • بررسی و شناخت مسائل زهکشی زیرزمینی اراضی دشت مغان و ارزیابی راه کارهای ارائه شده.
  • بررسی و مقایسه تطبیقی روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت ……
  • بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی تاثیر روشهای آبیاری بارانی و نشتی بر عملکرد سویا…..
  • بررسی و مقایسه مدلهای رسوب و انتخاب یک مدل ریاضی برای رودخانه سیستان و مخازن چاه نیمه.
  • بررسی وضعیت خشکسالی بر اساس تعدادی از شاخص‌های آماری در استان …….
  • بررسی یکنواختی توزیع و شعاع پرتاب در آب‌پاش‌های ساخت داخل.
  • برنامه‌ریزی استفاده بهینه از دستگاه آبیاری بارانی دوار مرکزی در دشت …….
  • برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی مصرف آب در شبکه‌های آبیاری …..
  • بهره‌وری بهینه از منابع آب با انتخاب مناسبترین الگوی زراعی در ناحیه …..
  • بهینه‌سازی الگوی کشت.
  • بهینه‌سازی شبکه زهکشی کشت و صنعت اشراق با استفاده از مدل درین‌مد (Drain mod.
  • پشتیبانی تصمیم مبتنی بر دانش در انتخاب بهینه سیستم‌های آبیاری.
  • تحلیل احتمالاتی سیل و مقایسه نتایج کاربرد قوانین مختلف توزیع احتمالات در مورد سیلابهای رودخانه ….
  • تحلیل اقتصادی گونه‌های مختلف آبیاری بارانی و انتخاب اقتصادی‌ترین گونه…..
  • تحلیل اقتصادی هفتاد هکتار طرح آبیاری بارانی اجرا شده در استان ….
  • تحلیل آمار یکصدساله آبدهی رودخانه کارون در اهواز و جستجوی روندهای حاد در رژیم هیدرولوژی آن.
  • تحلیل هیدرولوژیکی سد مخزنی پیشین در استان ……
  • تعمیم پیوسته مکانی مدل منطقه‌ای جریان به شبکه آبراهه‌ها در بستر GIS (ناحیه ………
  • تعیین بازده‌های آبیاری در استان …..
  • تعیین بهترین دور آبیاری سویای تابستانه (رقم پرشینگ) به روش آبیاری بارانی در شرق …..
  • تعیین دبی اوج سیلاب طراحی مبتنی بر تحلیل احتمالاتی داده‌های سیلاب (مطالعه موردی زیرحوضه‌های …..
  • تعیین دور و عمق آب آبیاری طالبی سمسوری ……
  • تعیین مناسبترین فرمول تجربی برای تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه برنج در منطقه …..
  • حرکت ذرات ریز خاک به داخل فیلترهای زهکشی.
  • خصوصیات کمی و کیفی فاضلاب شهری …… و بهره‌برداری آن.
  • کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیائی (GIS) در پهنه‌بندی سیلاب.
  • کاربرد مدلهای استوکستیکی در منابع آب کارست….
  • مدل جمع‌آوری آب باران در مناطق خشک و نیمه‌خشک به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک.
  • مدل نمودن ضرایب رواناب با استفاده از خصوصیات هیدرولوژیک حوزه‌های غرب کشور (تعدادی از حوزه‌های مهم.
  • مدلسازی عملکرد محصولات زراعی تحت کم آبیاری.
  • مدل‌سازی مدیریت منابع آب به وسیله Weap.
  • مدیریت توزیع و انتقال آب به منظور بهره‌برداری بهینه از شبکه آبیاری و زهکشی مغان……
  • مسائل بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب …. و شیوه نگرش به اصول استاندارد و آلودگی‌زدایی و بهینه کردن مصرف آب برای کشاورزی.. .
  • مطالعه پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل‌های ریاضی یک بعدی و دو بعدی (Mike 11 & Mike flood)/ .
  • مطالعه موردی کارایی آبیاری تحت فشار در تعدادی از باغات و مزارع استان زنجان با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و اجتماعی و منابع آب…
  • مفاهیم جدید آب قابل دسترس گیاه تحت تنش آبی (مدل و آزمایش‌های مزرعه‌ای.
  • مقایسه پروفیل رطوبتی خاک در سه نوع آبیاری قطره‌ای توسط قطره چکان، بابلرواسپریر در باغات مرکبات …..
  • مقایسه مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری سد ….. ، سد …… و سد …. در استان ……
  • نحوه بهره‌برداری از جریانات سطحی رودخانه صوفی چای قبل و بعد از احداث سد ….. و شبکه آبیاری و زهکشی.
  • نقش و کاربرد مدل‌سازی کامپیوتری در طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار (قطره‌ای – بارانی.

آبیاری – آبیاری و هیدرولوژی

  • ارزیابی کارایی قوانین توزیع احتمالاتی در پیشدید ابعاد سیل محتمل ضمن استفاده از سریهای زمانی مختلف.
  • بررسی اثرات پدیده‌های هیدرومتئورولوژی منطقه‌ای بر تحولات هیدروگرافی دریاچه …..
  • بررسی مبانی علمی و فنی حداکثر بارش و سیلاب محتمل (PMF , PMP) بعنوان معیار طراحی سازه‌های هیدرولیکی با تاکید بر اثر برف.
  • تجزیه و تحلیل هیدروگراف جریان‌های سطحی و زیرسطحی در حوضه‌های کارستی، بررسی عوامل هیدرولوژیکی نفوذ و رواناب.
  • تحلیل عوامل موثر در انتخاب محل و ارتفاع سد زیرزمینی.
  • تعیین مدل شدت سیل‌خیزی مناطق با استفاده از منابع محیطی در حوزه ……
  • شبیه‌سازی منطقه‌ای سیلاب آذرماه سال ‎۱۳۶۵ و اثرات محتمل آن در حوضه شهری …..
  • مدل توزیعی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سیستم GIS.
  • مدل توزیعی شبیه‌سازی سیل بر اساس GIS.
  • مدل جامع هیدرولوژی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی ریاضی.

موضوع پروژه مهندسی آبیاری

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی آبیاری در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مهندسی آبیاری ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی آبیاری، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مهندسی آبیاری اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید