موضوع پروژه کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

موضوع پروژه مدیریت بیمه

موضوع پروژه کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

در این بخش فهرست موضوع پروژه مدیریت بیمه مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه موردی………..
 • بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران
 • بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه موردی……….. بیمه عمر
 • بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمه‌ای
 • بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی بازاریابان بیمه
 • بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای بیمه‌ای
 • بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکتهای بیمه
 • بررسی روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شرکتهای بیمه‌ای، مطالعه موردی بیمه عمر پاسارگاد
 • بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر ، مطالعه موردی………..
 • بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌
 • بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه موردی………..بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه پاسارگاد
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی ، مطالعه موردی………..‌
 • توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه،
 • جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه،
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه،
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه،
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه،
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • ساختارهای سازمانی در شرکت های بیمه،
 • سرمایه های فکری در صنعت بیمه،
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه،
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی………..
 • مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه،
 • نقش IT در شرکت های بیمه،
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردی………..بازاربابان بیمه عمر‌
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی……….. شرکتهای بیمه ای)
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردی………..
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه،
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی…..

موضوع پروژه مدیریت بیمه

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مدیریت بیمه در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مدیریت بیمه ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مدیریت بیمه ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته مدیریت بیمه اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید