موضوع پروژه کارشناسی ارشد مدیریت بانکداری

موضوع پروژه مدیریت بانکداری

در این بخش فهرست موضوع پروژه مدیریت بانکداری مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
 • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتباط آن با عملکرد بانکها
 • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانکها
 • ارزیابی عملکرد بانکها از بعد ریسک اعتباری با مدل DEA
 • ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از AHP ( AHP فازی)
 • ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 • بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری مدیران
 • بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک …)
 • بررسی تاثیر ریسک های بانکی (عملیاتی،اعتباری، نقدینگی و بازار) بر عملکرد بانکهای کشور
 • بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بانکها
 • بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و کارایی سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانکها (مطالعه موردی بانک …)
 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی
 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی
 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی
 • بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانکهای بورسی
 • بررسی رابطه سرمایه در گردش و سودآوری بانکها
 • بررسی رابطه شهرت بانکها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)
 • بررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
 • بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد (موردی بانک …)
 • بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد شرکتها
 • بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
 • بررسی عوامل موثر در حفظ پایداری منابع انسانی
 • بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی
 • پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج
 • تبیین رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانکهای خصوصی
 • تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی (موردی بانک …)
 • رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان (موردی بانک …)
 • رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری (موردی بانک …)
 • رابطه عدالت سازمانی با سودآوری (موردی بانک …)
 • رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
 • رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
 • رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانکها
 • رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی (موردی بانک …)
 • رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از ابزار داده کاوی
 • شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی (موردی بانک …)
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM در صنعت بانکداری
 • شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش بانک با استفاده از مدل PLS
 • طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان (ECRM) در بانکها
 • طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی
 • طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی
 • طراحی مدلهای جدید (ESQual) و (ERecSQual) جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
 • طراحی مدلی جهت مکانیابی بهینه شعب بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانکداری (بانکهای دولتی و خصوصی) و بررسی ارتباط آن با سودآوری بانکها
 • مدیریت مشارکتی و اثربخشی و کارایی سازمانی (موردی بانک …)

A comprehensive analysis of the effects of risk measures on bank efficiency: Evidence from emerging Asian countries

A Framework for Evaluating the Effectiveness of Information Systems at Jordan Banks: An Empirical Study

A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard 2009

A genetic programming model for bankruptcy prediction: Empirical evidence from Iran 2009

A NOTE ON MANAGEMENT EFFICIENCY AND INTERNATIONAL BANKING. SOME EMPIRICAL PANEL EVIDENCE

Accounting and capital market measures of risk: Evidence from Asian banks during 1998–2003

Acquisition Activities of Public Sector Banks in India and its Impact on Shareholders’ Wealth 2011

An evaluation of alternative scoring models in private banking 2009

An Innovative Spreadsheet Authoring Environment

Applying enhanced data mining approaches in predicting bank performance: A case of Taiwanese commercial banks 2009

Assessing output and productivity growth in the banking industry

Assessing the efficiency in operations of a large Greek bank branch network adopting different economic behaviors

Asset prices and banking distress: A macroeconomic approach

Association of DEA super efficiency estimates with financial ratios: Investigating the case for Chinese banks 2011

Auditor reputation and earnings management: International evidence from the banking industry

Bank modelling methodologies: A comparative non-parametric analysis of efficiency in the Japanese banking sector

Bank monitoring, profit efficiency and the commercial lending business model

Bank ownership and executive perquisites: New evidence from an emerging market 2010

Bank ownership reform and bank performance in China 2009

Bank ownership type and banking relationships

Bank size and risk taking under Basel II

Bank size and risk taking under Basel II 2011

Bank size, market concentration, and bank earnings volatility in the US

Bank size, market concentration, and bank earnings volatility in the US 2011

Bank stock returns and economic growth

Banking Crisis and Financial Stability in Nigeria 2011

Banking crisis and productivity of borrowing firms: Evidence from Japan

Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniquesa review 2007

Banks total factor productivity change in a developing economy: Does ownership and origins matter? 2011

Banks total factor productivity change in a developing economy: Does ownership and origins matter? The impact of taxation on bank profits: Evidence from EU banks

Banks’ regulatory capital buffer and the business cycle: Evidence for Germany

Benchmarking firm performance from a multiple stakeholder perspective with an application to Chinese banking 2010

Capital ratios and the cross-section of bank stock returns: Evidence from Japan

Capital ratios and the cross-section of bank stock returns: Evidence from Japan 2011

Capital requirements and bank behavior in the UK: Are there lessons for international capital standards

Capital requirements and bank behavior in the UK: Are there lessons for international capital standards? 2011

Capital structure, equity ownership and firm performance 2010

Comparing the performance of market based and accounting based bankruptcy prediction models

Corporate choice of banks: Decision factors, decision maker, and decision process 2010

Cost efficiency, economies of scale, technological progress and productivity in Indonesian banks

Credit risk assessment with a multistage neural network ensemble learning approach 2008

Demand estimation and consumer welfare in the banking industry

Determinants of banks’ risk exposure to new account fraud – Evidence from Germany

Determinants of Corporate Capital Structure Under Different Debt Maturities 2011

Determinants of Dividend Policy of Banks in Ghana 2011

Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity

Does bank ownership increase firm value? Evidence from China

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis

Efficiency and stock performance of EU banks: Is there a relationship

Entrepreneurial finance: Banks versus venture capital

Equity Ownership Structure, Risk Taking and Performance: An Empirical Investigation in Turkish Companies

Evaluating the state of competition of the Greek banking industry

Examining The Capital Structure Determinants: Empirical Analysis of Companies Traded on Abu Dhabi Stock Exchange 2011

Factors Influencing the Profitability of Conventional Banks of Pakistan 2011

Financial Performance Evaluation of Some Selected Jordanian Commercial Banks 2011

Financial reforms and time varying micro-structures in emerging equity markets

First Financial Restructuring and Operating Efficiency: Evidence from Taiwan Commercial Banks

Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS 2009

Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks 2009

Government Ownership and Performance of Malaysian Government Linked Companies 2011

How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks

How to Gauge the Credit Risk of Bank Loans: Evidence from Taiwan

Impact of Audit Quality on Earnings Management 2011

Impact of Audit Quality on Earnings Management 2011

Impact of Corporate Governance on Firm Performance Evidence from the Tobacco Industry of Pakistan 2011

Impact of intellectual capital on organizational performance 2009

Information asymmetry and the value of cash

Intellectual Capital: Acquisition and Maintenance: The Case of New Zealand Banks

Intellectual Capital: Acquisition and Maintenance: The Case of New Zealand Banks 2008

Interest rates and bank risk taking

Interest rates and bank risk taking 2011

Internet Banking Adoption Among Young Intellectuals

INTERNET BANKING IN INDIAA STEP TOWARDS FINANCIAL INCLUSION

Loan Loss Provisioning in the Commercial Banking System of Barbados: Practices and Determinants 2011

Managers and efficiency in banking

Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry

Modelling the effect of national culture on multinational banks’ performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis

Modelling the effect of national culture on multinational banks’ performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis

Modelling the effect of national culture on multinational banks’ performance: A conditional robust nonparametric frontier analysis 2011

Multiple goals and ownership structure: effects on the performance of Spanish savings banks 2008

Optimizing the Use of Information and Communication Technology ICT in Nigerian Banks

Ownership Structure, Risk and Performance in the European Banking Industry

Opening the black box of efficiency analysis: an illustration with UAE banks 2009

Predicting Japanese bank stock performance with a composite relative efficiency metric: a new investment tool 2010

Risks in Large Value Payment Systems

The Analysis of Taiwanese Bank Efficiency: Incorporating both External Risk and Internal Risk

The Economics of Islamic Finance and Securitization

The effect of capital wealth on optimal diversification: Evidence from the Survey of Consumer Finances

The Effects of Bank Capital on Lending:What Do We Know, and What Does It Mean? 2011

The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks

The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk

The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk 2011

The effects of reform on China’s bank structure and performance

The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy

The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy 2010

The impact of banking sector reform in a transition economy: Evidence from Kyrgyzstan

The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice 2011

The Impact of E-Commerce Security, and National Environment on Consumer adoption of Internet Banking in Malaysia and Singapore

The impact of management and board ownership on profitability in banks with different strategies

The impact of management and board ownership on profitability in banks with different strategies 2011

The impact of nontraditional activities on the estimation of bank efficiency: international evidence

The Impact of Organizational Culture on Knowledge Sharing: The Context of Jordan’s Phosphate Mines Company 2011

The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking

The impact of taxation on bank profits: Evidence from EU banks 2011

The Impact of Working Capital Efficiency on Profitability – an Empirical Analysis on Jordanian Manufacturing Firms 2011

The Influence of Trust on Internet Banking Acceptance

Using neural networks ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring 2008

What determines the banking sector performance in globalized financial markets? The case of Turkey

Accounting and capital market measures of risk: Evidence from Asian banks during 1998–2003

Assessing output and productivity growth in the banking industry

Assessing the efficiency in operations of a large Greek bank branch network adopting different economic behaviors

Asset prices and banking distress: A macroeconomic Approach

Auditor reputation and earnings management: International evidence from the banking industry

Bank modelling methodologies: A comparative non-parametric analysis of efficiency in the Japanese banking sector

Bank ownership type and banking relationships

Bank stock returns and economic growth

Determinants of banks’ risk exposure to new account fraud – Evidence from Germany

Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity

Does bank ownership increase firm value? Evidence from China

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis

Efficiency and stock performance of EU banks: Is there a relationship

Evaluating the state of competition of the Greek banking industry

Financial reforms and time varying micro-structures in emerging equity markets

How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks

Intellectual Capital: Acquisition and Maintenance: The Case of New Zealand Banks

Managers and efficiency in banking

Market structure, conduct and performance: Evidence from the Bangladesh banking industry

Optimal Inflation Targets and the Role of the Central Bank in Albania 2011 Loan Loss Provisioning in the Commercial Banking System of Barbados: Practices and Determinants2011

Optimizing the Use of Information and Communication Technology ICT in Nigerian Banks

The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks

The impact of banking sector reform in a transition economy: Evidence from Kyrgyzstan

The Impact of E-Commerce Security, and National Environment on Consumer adoption of Internet Banking in Malaysia and Singapore

The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking

The Influence of Trust on Internet Banking Acceptance

What determines the banking sector performance in globalized financial markets? The case of Turkey

موضوع پروژه مدیریت بانکداری

مشاوره در نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مدیریت بانکداری در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای مشاوره در آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه مدیریت بانکداری ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مدیریت بانکداری ، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، مشاوره نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی مدیریت بانکداری اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود  فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید