MENUMENU

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – نقشه کشی

۲بهمن

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران –  نقشه کشی

موضوع پایان نامه عمران نقشه کشی

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه عمران نقشه کشی در مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

 • ارائه سیستم هشدار دهنده و حامی امداد رسانی جهت مدیریت سوانح ریلی با استفاده از تلفیق GIS و GPS
 • ارائه یک مدل محلی جهت محاسبه اثر یونوسفی برای استفاده کنندگان گیرنده های تک فرکانسهGPS
 • ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری مطالعه موردی: تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس ایران
 • ارزیابی تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای TM با استفاده از GPS
 • ارزیابی تطبیقی تکنیکهای رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک
 • ارزیابی و پیاده سازی روش کمترین مربعات توافقی در تشخیص نقاط منتاظرتصاویر استریو
 • ارزیابی یک سیستم تعیین موقعیت آنی DGPS براساس مشاهده کد C/A
 • استخراج اتوماتیک راههای از تصاویر هوایی بزرگ تا متوسط مقیاس و تصاویر فضایی با توان تفکیک بالا
 • استفاده از پایگاه داده کاداستر رقومی (DCDB) برای مقاصد مالیاتی (کاداسترمالی)
 • استفاده از مدلهای جهانی جاذبی در تعیین ژئوئید و تصحیحات توپوگرافی
 • استفاده از معادلات Muitiquadric در مثلث بندی هوایی
 • انتخاب مسیر بهینه خطوط راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • اندازه گیری بدنه خودروبااستفاده ازدوربین های متریک وغیرمتریک
 • آشکارسازی پدیده جهش فاز در مشاهدات ماهواره ای GPS با استفاده از تبدلات موحک (Waveiet)
 • آشکارسازی هدف و طبقه بندی تصاویر فراطیفی با دقت زیر پیکسل
 • بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان توسط روشهای فتوگرامتری برد کوتاه و تناظریابی رقومی
 • بازیافت تصاویر پرتوهای X آسیب دیده از نویز اتفاقی و خطای سیستماتیک
 • بازیافت تصاویر پرتوهای X آسیب دیده از نویز اتفاقی و خطای سیستماتیک
 • برآوردمولفه های واریانس در شبکه های ژئو دتیکی
 • بررسی اثر خطای ترو پوسفر در تعیین موقعیت نسبی سیستم تعیین موقعیت ماهوره ای GPS
 • بررسی اثر مستقیم توپوگرافی با روش تبدیل سریع فوریه دوبعدی
 • بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم توبرگرافی با روابط انتگرالی و هارمونیکهای کروی در تعیین دقیق ژئوئید
 • بررسی امکان استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات مکانی شبکه ای در پیداکردن بهترین مسیر
 • بررسی بهنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS
 • بررسی بهنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS
 • بررسی تاثیرتکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکس
 • بررسی تاثیرتکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکسی
 • بررسی تغییر شکل ارتفاعی گسل شمال تهران با مشاهدات ترازیابی دقیق و مشاهدات تلفیقی ماهواره های GPS وترازیابی دقیق
 • بررسی خط تولید نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ پوششی شور، نحوه طراحی پایگاه توپوگرافی ملی(NTDB) و اتوماسیون در خط تولید سازمان نقشه برداری شور
 • بررسی روشهای Antialiasing در تصاویر رقومی مایل
 • بررسی روشهای تکمیل و بازنگری نقشه های کادااستر تهیه شده بروش فتوگرامتری
 • بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی
 • بررسی کارایی دوربین های غیر متریک در فتوگرامتری معماری
 • بررسی کاربردی روشهای تلفیق تصاویر ماهواره ای SPOT-PAN و Landsat- TM
 • بررسی مشخصه های زمانی خطای Multipath درسیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و ارائه یک مدل تجربی برای آن
 • بررسی معایب و مزایای سیستمهای فتوگرامتری رقومی و مقایسه نتایج عملی یک نمونه از آنها باسیستمهای تحلیلی
 • بررسی و مدلسازی خطای یونسفر به کمک مشاهدات ایستگاههای دامی GPS
 • بهبود ژئوئید محلی با تلفیق ژئوئید جاذبی و ایستگاههای ترازیابی GPS
 • بهینه سازی تهیه نقشه ۵۰۰: اکاداستر به روش فتوگرامتری در ایران با تاکید برمدلسازی منطقه مرده (Dcad Area)
 • پایان نامه – پردیس ۲ فنی ( ثبت: ۵۸۰ بازیابی: TA 39 )
 • پایان نامه – پردیس ۲ فنی ( ثبت: ۶۸۶ بازیابی: TA 62 )
 • پردازش مشاهـدات ترازیابی دقیق ایران وتعییـن اعداد ژئوپتانسیـلی برای کـل شبکـه
 • پیاده سازی یک روند توجیه داخلی اتوماتیک
 • پیاده سازی یک روند توجیه نسبی اتوماتیک
 • تجزیه و تحلیل تغییر شکل سه بعدی با استفاده از کمیتهای ناوردا
 • تجزیه و تحلیل شبکه در GIS به منظور بهینه سازی کمک رسانی
 • تشخیص اتوماتیک ساختمانها از تصاویر هوایی
 • تشخیص و بازسازی اتوماتیک اشیاء سه بعدی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و تئوری ادغام
 • تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس ودریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات CPS و اطلاعات تایدگیج ها
 • تعیین توپوگرافی سطح دریا بوسیله روش LoCal- Respgnse باکار برد در خلیج فارس
 • تعیین موقعیت لحظه ای با GPS به کمک فیلتر کالمن با استفاده از فرآیند گوس- مارکوف برای نویزهای کورولیشن دار
 • تقریب مرتبه بالاتر در کرئل انتگرال استوکس و نوسان جاذبه هلمرت و کاربرد آنها در روش استوکس هلمرت
 • تناظریابی نقاط تصویر با استفاده از تبدیل موجک
 • تهیه اتوماتیک نقشه اختلافات در تصاویر برد کوتاه
 • تهیه چارتهای دریائی با استفاده از مختصات ۳ بعدی GPS و مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای
 • تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape Fromshading
 • طراحی و اجرای برنامه سرشکنی مشاهدات GPS به روش دیفرانسیلی مرتبه سوم
 • طراحی و پیاده سازی یک DSP ارزان قیمت
 • طراحی و پیاده سازی یک روش — کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات
 • طراحی و پیاده سازی یک روش کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات
 • طراحی وپیاده سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی
 • فشرده سازی فراکتالی تصاویر و مقایسه آن با سایر روشهای فشرده سازی تصویر
 • کتابخانه مرکزی-مخزن۶ ( ثبت: ۲۶۳۶۱ )
 • مدلسازی چهار بعدی تغییرات لحظه ای سطح دریا در دامنه مکان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دریا و توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان
 • مدلسازی خطای تروپوسفریک برای مشاهدات GPS
 • مدلسازی منطقه ای خطای انکسار جوی برای طولیا بهای الکترونیکی
 • نقش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
 • نگرشی بر روشهای اصلاح انتگرال استوکس
 • ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین
 • ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین
 • ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین

نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی عمران – نقشه کشی در شریف یار

دپارتمان فنی و مهندسی موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مهندسی عمران ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی عمران – نقشه کشی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مهندسی عمران – نقشه کشی اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود بر روی سفارش انجام پایان نامه مهندسی عمران کلیک کنید و یا فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

سفارش سریع

شماره تماس خود را وارد نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برچسب های متداول

انجام پایان نامه (120) انجام پایان نامه ارشد مدیریت (45) انجام پایان نامه مدیریت (46) انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (45) انجام پروپوزال مدیریت (46) انجام پروژه دانشجویی مدیریت (45) تحقیق در مدیریت (45) تحقیق مدیریت (45) تحقیق مدیریت زمان (45) خرید پروپوزال مدیریت (45) خلاصه پایان نامه مدیریت (45) رساله مدیریت (45) رشته مدیریت (45) سفارش پایان نامه مدیریت (45) سفارش پروپوزال مدیریت (45) عناوین پایان نامه های مدیریت (45) عنوان پایان نامه مدیریت (45) مدیریت (46) مدیریت بازاریابی (45) مدیریت پروژه عمرانی (44) مقاله و پایان نامه دانشجویی (84) موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی (45) موضوع پایان نامه (164) موضوع پایان نامه دکتری مدیریت (45) نمونه پایان نامه (122) نمونه پروپوزال (121) وبلاگ شریف یار (82) پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی (45) پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی (45) پایان نامه رایگان مدیریت (45) پایان نامه مدیریت (47) پایان نامه مدیریت آموزشی (45) پایان نامه مدیریت بحران (45) پایان نامه مدیریت جهانگردی (45) پایان نامه مدیریت دانش (45) پایان نامه مدیریت ریسک (45) پایان نامه مدیریت زمان (45) پایان نامه های رشته مدیریت (45) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (44) پرسشنامه مدیریت (45) پروپوزال مدیریت (46) پروپوزال مدیریت آموزشی (45) پروژه مدیریت (44) پروژه مدیریت جهانگردی (45) پروژه کارشناسی مدیریت دولتی (45)

درخواست يا سفارش خود را از طريق فرم زير ارسال نماييد

جهت سفارش مشاوره و آموزش پروژه در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل sharifyar4@gmail.com اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.این وب سایت در سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی با کد شامد 1-2-719941-65-4-2 ثبت و تایید شده است.