موضوع پروژه ارشد ادبیات عرب

موضوع پروژه ارشد ادبیات عرب

در این بخش فهرست موضوع پروژه ارشد ادبیات عرب مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پروژه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پروژه خود انتخاب کنید.

 • ابوتمام فی ایران
 • اسالیب بیان در نهج البلاغه در بخش حروف مشبهه بالفعل و “لا” نفی جنس
 • استخراج آراء نحوی زمخشری از کتاب تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء وی در دیگر آثارش و آراء دیگر نحویان
 • استخراج وجوه اعرابی از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در کتابهای دیگرش و آراء سایر معربین قرآن کریم (جزء هفتم)
 • استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایر کتب نحویش
 • استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایرکتب نحویش
 • استخراج وجوه إعرابی تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در دیگر کتب نحوی وی و آراء سائر معربان قرآن کریم (جزء دوم، سوره بقره، آیه 254–143)
 • استخراج وشرح آراء کوفیان از دیوان متنبی در شرح تبیان از علامه عکبری
 • استعاره در شعر مهجر
 • اسلوب های نحوی کلام در نهج البلاغه بخش مبتدا و خبر جمله و شبه جمله
 • اصول اخلاقی قرآنی در شعر زُهّاد در عصر عبّاسی
 • اعلال و ابدال
 • الحب فی الادب الاندلسی
 • الفرس فی شعر ابی نواس
 • القیم الأخلاقیه فی شعر الصعالیک
 • المدائح النبویه فی عصرالانحطاط
 • المدائح‌النبویه‌ لأهم‌الشعراءفی‌ عصر صدرالاسلام‌
 • المقامه نشاتها و دراسه مقارنه بین الحریری و الحمیدی
 • الوطنیه و الوحده فی شعر محمود درویش
 • امام علی (ع) در شعر عباسی (تحلیل و تطبیق)
 • أسلوب التفات در قرآن کریم
 • آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
 • بررسی احوال و نقد آثار و شرح بعضی از قصائد خلیل مطران
 • بررسی امثال در مقامات حریری
 • بررسی جوانب ادبی و لغوی شعر مهیار راجع به اهل بیت (ع)
 • بررسی خطاهای نگارشی دانشجویان عربی مقطع لیسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان
 • بررسی سیر تاریخی ترجمه افعال ناقصه و مقاربه مشهور از عربی به فارسی (أصبح، کان، صار، مازال، کاد، عسی)
 • بررسی‌ شخصیت‌ منصور نمری‌ و جمع‌ آوری‌ اشعار وی‌
 • بررسی شعر معاصر فلسطین (در اشعار محمود درویش و سمیح القاسم)
 • بررسی شکل گیری شعر نو در ادبیات فارسی وعربی با تکیه بر اشعارنیما یوشیج وبدر شاکر السیاب
 • بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی در شهر شیراز
 • بررسی کنایه در نهج البلاغه
 • بررسی معادلهای فارسی الفاظ قرآنی (جزء سوم)
 • بررسی نظریه های نحوی فرّاء در کتاب «معانی القرآن» ومقایسه آن با نظریه های بصریان هم عصر وی
 • بررسی‌ و تبیین‌ مشکلات‌ اعراب‌ نهج‌البلاغه‌(از خطبه‌ 180 تا 239)
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه از خطبه 63 تا 120
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از خطبه 121 تا 180
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از نامه 61 تا آخر
 • بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی
 • بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ جزء دوم‌ کتاب‌ «البیان‌ و التبیین‌»
 • بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ قسمتی‌ از جزء اول‌ کتاب‌ «البیان‌ و التبیین‌»
 • بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه جلد چهارم کتاب البیان و التبیین
 • بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه کتاب المزهر فی علوم اللغه و انواعها
 • بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآنی
 • بررسی وجوه بیانی در امثال وحکم قرآن
 • بررسی‌، شرح‌ و تحقیق‌ بخشی‌ از کتاب‌ البییان‌ و التبیین‌ جاحظ‌
 • پژوهشی در اشعار جاهلیین و مخضرمین به منظور یافتن شواهد دیگری برای کتاب غریب القرآن فی شعر العرب
 • تحقیق‌ و تصحیح‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌» (از سبب‌ تا عرم‌)
 • تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان (از آیه 9 سوره توبه تا آخر آیه 98 سوره یونس)
 • تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع‌البیان (از آیه 99 سوره یونس تا آیه 12 سوره یوسف)
 • تحقیق و شرح شواهد شعری مجمع‌البیان
 • تحقیق و شرح شواهد کشاف زمخشری از سوره فاتحه الکتاب تا پایان سوره بقره
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان «للطّبرسی» (من الآیه 104 من سوره المائده الی الآیه 98 من سوره الانعام)
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان, ازآیه3 سوره مائده تا انتهای آیه 103 سوره مائده
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان{از سوره انعام آیه99 تا سوره اعراف آیه 89 }
 • تحقیق وشرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق وشرح شواهد مجمع البیان
 • تحلیل و بررسی مشکلات نحوی صحیفه ی سجادیه
 • ترجمه‌ و تحقیق‌ کتاب‌ سقیفه‌ و فدک‌اثر ابوبکراحمدبن‌ عبدالعزیزجوهری‌
 • ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان اثر شریف رضی تا آغاز سوره مبارکه طه
 • ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان فی مجازات القرآن از شریف رضی از سوره مبارکه طه تا پایان قرآن
 • ترجمه و تحقیق کتاب ینابیع المعاجز و اصول الدلائل
 • ترجمه و تحقیق و شرح بخش دوم از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 • ترجمه‌ و شرح‌ ابنیه‌ الافعال‌ و ابنیه‌ الاسماء کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌ دینوری‌
 • ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی اللبیت عن کتب الاعاریب
 • ترجمه و شرح بخشی از «البیان و التبیین» اثر جاحظ
 • ترجمه و شرح بخشی از کتاب المزهر فی علوم اللغه از علامه جلال الدین سیوطی
 • ترجمه و شرح نقد تقویم الید و تقویم اللسان کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه
 • ترجمه و شرح و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حروف تاء و ثاء و جیم »
 • ترجمه و شرح و تحقیق گزیده ای از زهدیات ابی العتاهیه
 • ترجمه و شرح و تحقیق نیمه اول از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 • ترجمه‌ و شرح‌ و نقد باب‌ المعرفه‌ کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌
 • ترکیب و ترجمه ابیات عربی و بیان رابطه‌ی معنایی بین ابیات عربی و متن فارسی کتاب مرزبان نامه
 • تشبیه در نهج البلاغه
 • تشبیه و استعاره در سه کتاب طه حسین: الایام- علی هامش السیره – اسلامیات
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ : المفردات‌ الفاظ‌ القران‌، علامه‌ راغب‌ اصفهانی‌
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌» (از آغاز کتاب تا پایان حرج)
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌» (از عربی تا پایان کنز)
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران» از حرد تا پایان زین
 • تعهد در اشعار معروف الرصافی
 • جلوه های بلاغی دعا در قرآن کریم
 • جلوه های مجاز در نهج البلاغه
 • خوشبینی در شعر ایلیا ابو ماضی و محمد حسین شهریار
 • داستان کوتاه در ادبیات معاصر
 • دراسه آراء الفراء النحویه فی کتابه «معانی القرآن» و مقارنتها مع آراء البصریین فی عصره «من أول سوره النساء حتی نهایه سوره الأنفال»
 • رابطه ادبیات و اخلاق در آثار میخائیل نعیمه
 • زندگینامه و اشعار سیاسی دکتر احمد وائلی
 • سیمای زن در امثال فارسی و عربی
 • شرح احوال و آثار بارودی و شرح و ترجمه گزیده ای از ابیات وی
 • شرح الشواهد البلاغیه فی کتاب العمده (أبواب: التّتبیع، التّجنیس، التّصدیر، التّردید)
 • شرح الشواهد الشعریه فی تفسیر مجمع البیان (من سوره «ق» إلی نهایه سوره «الحدید»)
 • شرح حال مختصری از سید حمیری و ابن فارض و شرح قسمتی از اشعارآن دو
 • شرح حال و گزیده ای از اشعار شریف رضی (ره)
 • شرح شواهد بلاغی العمده (تشبیه و اشاره)
 • شرح شواهد بلاغی کتاب العمده
 • شرح شواهد شعری در تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن
 • شرح شواهد شعری مجمع البیان از آیه 14 سوره لقمان تا آیه 70 سوره صافات
 • شرح شواهد مجمع البیان (ازآیه 89 سوره اعراف تا آیه 9 سوره توبه)
 • شرح گزیده هائی از : ” اشعار اسلامی حسان بن ثابت انصاری
 • شرح لامیه العرب و لامیه العجم شنفری و طغراتی
 • شرح لغات غریب «نهج البلاغه بخش نامه های حضرت علی(ع) به معاویه»
 • شرح لغات غریب نهج البلاغه بخش کلمات قصار و عهدنامه
 • شرح لغات غریب نهج البلاغه بخشی از نامه ها و وصایای امام علی (ع)
 • شرح و بررسی بلاغی رسائل قابوس بن وشمگیر
 • شرح و تحقیق و ترجمه کتاب الراء از اساس البلاغه زمخشری
 • شرح و تحلیل ده سروده نخست دیوان طغرایی اصفهانی
 • شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حرف همزه و باء»
 • شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «کتاب الشین »
 • شرح و ترجمه و تحقیق کتاب الزاء والسین از اساس البلاغه زمخشری
 • شرح، تحقیق و ترجمه کتاب «المزهر فی علوم اللغه و انواعها » از جلال الدین سیوطی از آغاز «نوع چهلم » تا «بیان جمعهایی که مفردی از لفظ خود ندارند »
 • شرح‌، تحقیق‌ و ترجمه‌ نوع‌ سی‌ام‌ تا نوع‌ چهلم‌ از کتاب‌ المزهرفی‌علوم‌اللغه‌ و انواعها
 • شرح، ترجمه و تحقیق «المزهر فی علوم اللغه و انواعها » نوع پانزدهم تا بیست و نهم
 • شعر حماسی شیعه در قرن اول هجری
 • شعرالتشیع زمن الحمدانیین
 • شیوه های بیانی (نحوی) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبیه به لیس
 • شیوه های بیانی نهج البلاغه (مفعول فیه، استثناء، مفعول معه)
 • شیوه های بیانی نهج البلاغه از نظر نحوی در سه بخش مفعول مطلق ، حال و تمییز
 • شیوه‌های بیان نحوی نهج البلاغه، قسمت مبتدا و خبر مفرد
 • صفی الدین حلی و ترجمه موشحات وی
 • ضرورتهای شعری و بررسی آن در دیوان متنبی
 • طبیعت گرایی در شعر اندلس
 • عبدالمنعم‌الفرطوسی‌: حیاته‌ و ادبه‌«شرح‌ حال‌ و نقد آثار ادبی‌ شیخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسی»
 • فرهنگ اصطلاحات نظامی ( عربی به فارسی )
 • کمیت بن زید اسدی همراه با شرح گزیده ای از هاشمیات
 • گفتگو در قرآن کریم
 • مصطفی جمال الدین زندگانی و اشعار او در مهجر
 • مضامین اجتماعی در آثار امین الریحانی با توجه به سبک ادبی
 • مقایسه دو شرح مشهور الفیه ابن‌مالک: شرح ابن‌عقیل و شرح سیوطی
 • نشاه اوزان الشعرالعربی و تطورها
 • نقد اجتماعی در آثار جبران خلیل جبران
 • هنر داستان کوتاه نزد فاطمه یوسف العلی نویسنده کویتی
 • وجوه اعرابی استخراج شده از تغییر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی اش درسایر کتبش و آراء سایر نحویین
 • وجوه اعرابی استخراج شده از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با کتب نحوی دیگرش
 • وجوه اعرابی استخراج شده از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان(از جزء 20 تا آخر قرآن کریم)
 • وجوه اعرابی تفسیر زمخشری و مقایسه آن با آراء او در سایر کتب نحویش و آراء سایر معربین قرآن کریم
 • وجوه اعرابی مستخرج از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحویش در سایر کتابهایش و آراء دیگر نحویون
 • وجوه اعرابی مستخرج از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان
 • وصف طبیعت در شعر ابن الرومی و ابن خفاجه اندلسی
 • وصف طبیعت در شعر ذوالرمه
 • وعد و وعید و روش های آن در قرآن کریم «در قالب جملات خبری و انشائی»
 • یکصد وپنجاه مثل عربی و معادلهای فارسی آن

موضوع پروژه ادبیات عرب

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه زبان و ادبیات عرب در شریف یار

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای آموزش انجام پروژه ارشد و به منظور نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه زبان و ادبیات عرب ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته زبان و ادبیات عرب، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره ، نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی رشته زبان و ادبیات عرب اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید